Nieuw Worldlog Marianne Thieme


20 oktober 2014

Afgelopen week stond in het teken van dierenmishandeling. In de Tweede Kamer heeft men eindelijk door dat je dierenmishandeling serieus moet nemen. Dierenmishandeling komt ook vaak voor bij huiselijk geweld richting vrouwen (soms mannen) en kinderen.

Ik heb onder andere gepleit dat hulpverleners bij huiselijk geweld ook verplicht moeten gaan letten op signalen van dierenmishandeling. Op verzoek van onze partij gaat de staatssecretaris nu onderzoeken of er een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en dierenmishandeling kan komen. Momenteel worden meldingen van huiselijk geweld en dierenmishandeling apart behandeld.

1_Justin_vanderdenmaarrechtenvrij
Als tweede heb ik in het debat benadrukt dat dierenbeulen en mensen die hun dieren verwaarlozen een levenslang verbod op het houden van dieren moeten kunnen krijgen. Momenteel kan er in Nederland alleen een houdverbod van maximaal tien jaar worden gegeven als een dierenbeul een voorwaardelijke straf krijgt. Het houdverbod is dan slechts een voorwaarde en niet een straf of maatregel op zichzelf. De minister zegde me toe daar vóór de zomer naar te gaan kijken. In Engeland is het al mogelijk om mensen die herhaaldelijk dieren mishandelen een levenslang houdverbod op te leggen. Dat willen we in Nederland ook!

Nederland moet meer ambitie tonen voor Europese klimaat- en energiedoelen. Premier Rutte was van plan om de toch al veel te magere Europese doelen nog verder af te zwakken. De Kamer floot hem terug via een motie van ons.

klimaatverandering_shutterstock_153806906

Nederland mag zich nu dus niet langer verzetten tegen het voorstel om in 2030 een energiebesparing te realiseren van 30 procent. Ook op het gebied van duurzame energie moet er een tandje bij: in 2030 moet 27 procent van de opgewekte energie groen zijn.

De voorstellen van de Europese Commissie werden al fel bekritiseerd door wetenschappers omdat ze verre van toereikend zijn om de klimaatverandering binnen de perken te houden. Zelfs bedrijven wilden meer ambitie van de EU. De Nederlandse regering vond zelfs deze magere doelen nog te hoog en heeft zich de afgelopen weken sterk gemaakt om de klimaatambities nog verder naar beneden bij te stellen.

Onze Europarlementariër Anja Hazekamp heeft vragen gesteld over de import van legbatterij-eieren uit Oekraïne. De Oekraïense eiergigant Avangardco kreeg onlangs toestemming om zijn legbatterij-eieren te exporteren naar Europa. Ongelofelijk. In de Europese Unie zijn legbatterijen verboden. Wij vinden het onacceptabel dat bij de toelating van deze eieren uit Oekraïne het welzijn van dieren is genegeerd. Het is namelijk zeker mogelijk om een EU importverbod op deze batterijeieren te hebben, alleen de politieke wil ontbreekt. Sterker nog, de EU zet in op vrijhandelsakkoorden!

Legbatterij_aangepast_shutterstock_ Tomas Sereda
Deze aandoenlijke foto kwam ik afgelopen week tegen op twitter. Bij de foto stond de tekst ‘Around 95% have never seen a baby Hedgehog. Retweet this image to change that’.

egelTot volgende week! Marianne

Last week’s theme was cruelty to animals. In the Lower House, they have finally come to realise that cruelty to animals must be taken seriously. Cruelty to animals also occurs frequently in cases of domestic violence towards women (sometimes men) and children.

I have advocated, among other things, that aid workers in domestic violence cases should be obligated to look for signs of cruelty to animals, as well. At the request of our party, the State Secretary is going to investigate whether a mandatory reporting code can be created for domestic violence and cruelty to animals. Reports of domestic violence and cruelty to animals are currently treated separately.

1_Justin_vanderdenmaarrechtenvrij
In the debate, I stressed in the second place that it should be possible to impose a lifelong animal-keeping ban on abusers and people who neglect their animals. In the Netherlands, an animal-keeping ban of at most ten years can be given only if an animal abuser gets a suspended sentence. The animal-keeping ban is therefore merely a condition and not a punishment or measure in itself. The Minister promised me to look into this before the summer. In England, it is already possible to impose a lifelong animal-keeping ban on people who have abused animals repeatedly. We also want this in the Netherlands!

The Netherlands must show more ambition for European climate and energy targets. Prime Minister Rutte intended to further weaken the European targets which already were far too meagre. He was hauled back into line by the House following a motion from us.

klimaatverandering_shutterstock_153806906
The Netherlands can no longer oppose the proposal to realise energy savings of 30 per cent by 2030. The field of sustainable energy should also be taken up a notch: in 2030, 27 per cent of generated energy must be green.

The proposals of the European Commission were already fiercely criticised by scientists as they are far from sufficient to keep climate change within limits. Even companies want more ambition from the EU. Dutch government found even these meagre targets too high and advocated over the past weeks to adjust the climate targets further downwards.

Anja Hazekamp, our Euro MP, posed questions about the import of battery cage eggs from Ukraine. Avangardco, a Ukrainian egg giant, recently received a permit to export its battery cage eggs to Europe. Unbelievable. Battery cage eggs are prohibited in the European Union. We find it unacceptable that animal welfare has been neglected when admitting these eggs from Ukraine. Although it is certainly possible to have an EU import ban on these battery cage eggs, the political will is lacking. What’s more, the EU is betting on free trade agreements!

Legbatterij_aangepast_shutterstock_ Tomas Sereda
I came across this touching photo on Twitter last week. The text with the picture was ‘Around 95% have never seen a baby Hedgehog. Retweet this image to change that’.

egel
See you next week! Marianne