Priva­cy­ver­klaring


Via de dienst www.partyfortheanimals.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Animal Politics Foundation acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (Avg) stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist. U heeft altijd het recht om die toestemming weer in te trekken.
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Animal Politics Foundation is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 24-08-2018 11:00:00.

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

 • NAW gegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Betalingsgegevens

Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens voor een periode van maximaal 14 maanden indien u klant bent van de Animal Politics Foundation.

Sollicitatiebrieven en CV’s worden maximaal 4 weken na het afronden van het sollicitatie- of selectieproces verwijderd (of maximaal 1 jaar bewaard na toestemming van de sollicitant).

Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen. Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Publicatie

Wij publiceren uw gegevens niet.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt. Partners die gegevens van ons verwerken zijn gevestigd binnen de EU. Met deze partners zijn overeenkomsten afgesloten voor de waarborg van uw privacy. Op onze site zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Social media

Wij gebruiken Facebook- en Twitterbuttons op onze website om social media berichten toegankelijk te maken voor een groter publiek. Indien u de cookies op onze website accepteert, accepteert u dat Facebook/Twitter dat kan traceren.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem.
 • Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring.

Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Access and changes to your data

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

ContactgegevensContactgegevens:
Animal Politics Foundation
Postbus 17622
1001 JM, Amsterdam
info@animalpoliticsfoundation.nl
0031(0)20-5203870

U heeft altijd het recht om het volgende te doen met uw gegevens:

 • het beperken van de op uw betreffende verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen de verwerking;
 • het maken van bezwaar tegen gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt uw verzoek tot wijziging of verwijdering altijd indienen bij de Animal Politics Foundation. Daarbij bestaat wel de wettelijke plicht om u te identificeren. De Animal Politics Foundation zal het verzoek zo snel mogelijk en in veel gevallen kosteloos behandelen.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u deze indienen bij de Animal Politics Foundation indienen.

Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). U kunt hen bereiken via https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/.