Worldlog Hafta 45 – 2010


12 Kasım 2010

43. haftada yazdığım yazıda Japonya’nın Nagoya È™ehrinde yapılan biyoçeÈ™itlilik zirvesinden bahsetmiÈ™tim. Bu zirvede çok önemli anlaÈ™malar yapıldı, 193 ülkeden katılan katılımcılar, doÄŸanın ve ekosistemin korunması yönünde ortak amaçlar belirlediler. Ancak bu konuda karıșık duygular içindeyiz. Parti olarak anlaÈ™malar yapılmasından yanayız, özellikle 2020’ye kadar büyük doÄŸal alanların korunması ve tarım arazilerinin denetlenmesi gibi ancak, ne yazık ki daha önceki kongrelerde yapılan anlaÈ™maların hiçbiri yerine getirilmedi. Bu È™ekilde 2010 ‘da ekosistemin geriye gidiÈ™in durdurulması gerekiyordu ki geriye gidiÈ™in çok hızlı bir devam etmesi engellenemedi.

Umut verici tek anlaÈ™ma 2020’den sonra biyoçeÈ™itliliÄŸe zarar verecek yardımların kesilecek olması. Parti olarak düÈ™üncemiz; ticari balıkçılığın, ekosistem, denizler ve okyanuslara verdiÄŸi zarara bakarak, Hollanda’da balıkçılara verilen yardımların ortadan kaldırılmasıdır.

Geçen hafta Radio Netherlands Worldwide ile parlementodaki iki sandalyemizle ilgili güzel bir ropörtaj yaptık. Bir de foto ropörtaj The Boston Globe’ın websitesinde yeralmakta olup sizinle paylaÈ™mak istedim. Bu fotoÄŸraflar National Geographic’in Move as millions, survive as one (milyonlarla hareket et, tek bașına yaÈ™a) baÈ™lığıyla yayımlanacak yeni dizisinden.

Hollanda’da yine Oostvaardersplassen* ile ilgili tartıșmalar alevlenmeye baÈ™ladı. Seksenli yıllarda hükumet, bu doÄŸal alanı serbest bırakma kararı aldı ki bunun anlamı, insanoÄŸlunun bu alanda mümkün olduÄŸunca az etkisini göstermesiydi. Ilk baÈ™larda, buralardan yaban atlar, yaban sığırlar ve alageyikler çıkarıldı. Insanların bu yabani hayvanlar üzerindeki etkisi yaygaraya sebep olmaktadır. Parti olarak, hayvanların bu alanlardan çıkarılmasından yana deÄŸiliz, özellikle bu Oostvaardersplassen gibi kapalı alanlardan. Ama bu denemeler yaÈ™amamız gereken hayatın gerçekleri.

6000 hektarlık bu alan, hükumetin görevlendirdiÄŸi bir birim tarafından yönetilmektedir (Staatbosbeheer). Bu alanın kapatılmak istenmesinin sebeplerinden biri de, yetersiz beslenmeden dolayı buradaki birçok hayvanın telef olmasıdır. Staatbosbeheer’in bu konuda neler yapabileceÄŸi konusunda bir önceki hükumet bir komisyon kurmuÈ™tu. Bu komisyonun görevi, araÈ™tırma yapıp, tavsiyelerde bulunmaktı. Tavsiyeler, önümüzdeki hafta beklenmektedir.

Bizim için öncelik, hayvanların doÄŸal bir È™ekilde yaÈ™amaları için gerekli olan alan ve besinlerin saÄŸlanmasıdır. GörüÈ™ümüz; bu alanın yönetilmesinden sorumlu birimin, hayvanları gereksiz yere rahatsız etmemesini ve zamanında acı çekmelerini engellemesini saÄŸlamalılar ki bu, en iyi çözüm gibi görünmektedir. Buna yaÈ™am alanlarının geniÈ™letilmesi, Hollanda’nın baÈ™ka doÄŸal alanlarıyla baÄŸlantısını saÄŸlamak da dahildir. Böylelikle hayvanlar göç edebilsin. DiÄŸer siyasi partiler, hayvanların dıșarıdan yani insanoÄŸlu tarafından beslenmesi gerektiÄŸini düÈ™ünmektedirler, ancak bununla hayvanlara yardım etmiÈ™ olmayız. Tam tersine, hayvanlar arasında huzursuzluÄŸa sebebiyet verir, dıșarıdan besin almaya alıșan bir hayvan doÄŸanın È™artlarına zamanla uyamaz hale gelebilir. Besin takviyesi, daha çok insanın gelmesi demek ki bu da problemin daha da büyümesine sebep olacaktır. Sözüm ona, yardım edilen hayvanlar, önümüzdeki sene avcılara yem olacaktır. Devam edecek.

Haftaya görüÈ™mek üzere!

Marianne

*Oostvaardersplassen: Hollanda’nın Flevoland bölgesinde, Almere ve Lelystad arasında yeralan 56 km2’lik doÄŸal alanıdır. Uluslararası öneme sahip bir bataklık olup, kuÈ™ların kıșı geçirdikleri bölgedir.

In week 43's Worldlog I told you about the biodiversity summit in Nagoya, Japan. Happily, agreements were made during the summit whereby the 193 participating countries set objectives to protect nature and ecosystems. And yet we have mixed feelings about the new international accord to protect biodiversity. The party welcomes the agreements made to protect a greater surface area of nature and sustainable use of agriculture by 2020, but unfortunately previously set objectives surrounding biodiversity are as yet unmet. And so by 2010, the regression of various species and ecosystems should have been stopped, but the regression continued unabated.

One of the agreements that gives me hope is that subsidies that damage biodiversity will no longer be available after 2020. The Party for the Animals believes, given the enormous damage that commercial fishing does to the ecosystems in the lakes and oceans, that the fishing subsidies in the Netherlands should be the first to go.
Last week I had a great interview on Radio Netherlands Worldwide about such things as our two seats in Dutch parliament. And this amazing photographic report on The Boston Globe website is something you won't want to miss! These photos are for the occasion of the new series by National Geographic titled: Move as millions, survive as one.

In the Netherlands the discussions about the Oostvaardersplassen have reared their ugly head again. In the Eighties, the government started 'releasing' nature in this area, which means that humans would have as little as possible influence on how this area is run. At the start, there were also a few dozen Heck cows, Konik horses and red deer that were expelled from that area. There has been a great to-do about man's influence on these wild animals. The Party for the Animals does not advocate removing animals, especially not from these kinds of fenced in spaces where the Oostvaardersplassen is located. But for the time being it is simply something with which we must live.


The Oostvaardersplassen, which is 6,000 hectares large, is managed. This is done by the National Forest Service. It watches over several nature reserves in the Netherlands under commission from the central government. This furore over the area recurs every year in the winter when some of the large grazers die from under nourishment. In order to evaluate whether the National Forest Service should change this, the previous cabinet set up a committee to provide advice on some measures to prevent large-scale death among the grazers. This advice is expected next week.

At the top of our list is that animals need to have sufficient space and food in order to be able to live a natural life. Our viewpoint is that the National Forest Service's plans for the Oostvaardersplassen, whereby the animals are not unnecessarily disturbed but are put out of their misery in a timely fashion, is the most animal-friendly solution. We also need to enlarge the area by linking the Oostvaardersplassen with another nature reserves in the Netherlands to allow the animals to migrate. Other political parties want for the animals to receive additional food. This will however, not help the animals in any way. Just the opposite, in fact: additional feed creates unrest in the herd and the animals get used to being fed become less self-reliant. Additional feed will also increased the number of young, making the problem larger. The animals that are 'given aid', will only fall victim next year to the hunter's lobby that wants to shoot innumberable animals to death under the guise of 'population control'. To be continued.

See you next week!

Marianne