Worldlog Hafta 10 – 2012


5 Mart 2012

Geçen hafta mecliste, 1 ve 2 martta düzenlenecek olan Avrupa zirvesine hazırlık amacıyla bir tartıṣma vardı. Avrupa ülkelerinin iá¹£birliÄŸi içinde olmasından yanayız ama Avrupa BirliÄŸinin demokratik olmayan á¹£ekline karṣıyız. Henüz onaylanmamıṣ olan Avrupa Istikrar Mekanizması (ESM) sözleá¹£mesi, demokrasi, á¹£effaflık ve destek yetersizliÄŸinin en iyi örneÄŸidir. Bu yüzden meslektaṣım Esther Ouwehand müzakere esnasında bu sözleá¹£me ile ilgili referanduma gidilmesi gerektiÄŸini ısrarla belirtmiá¹£tir.

Eger ESM sözleá¹£mesi onaylanırsa, Hollanda, mali egemenliÄŸinin bir kısmını Avrupa’ya bırakmak zorunda kalabilir. Meclis daha derin finansal anlaá¹£malar yapmadan önce istiyoruz ki Hollanda halkı yetkilerini Brüksel’e devretmeden fikrini açıkça ifade edebilsin. Bu arada Irlanda hükumeti ESM konusunu halka danıṣtı. Sırada Hollanda var á¹£imdi!

Parti olarak Avrupa ile ilgili düá¹£üncemiz, uluslararası iá¹£birliÄŸinin insanlar, hayvanlar, doÄŸa ve çevre için iyileá¹£tirebilir olduÄŸu yönündedir ancak; yapılan anlaá¹£malar á¹£ekil itibariyle insanlar, hayvanlar doÄŸa ve çevre için pek olumlu deÄŸildir. á¹¢u andaki Avrupa’nın demokratik kimliÄŸi açıktır ki düzensizdir. Avrupa daha demokratik olmak zorunda ve halkın isteklerini göz ardı etmemeli ve de edemez.

Müzakerede Esther, Yunanistan’ı ‘’kurtarma planı’’ nın doÄŸa ve çevre için çok yıkıcı olabileceÄŸine dikkatleri çekti. Dünya DoÄŸayı Koruma Vakfı tehlike sinyallerini çalmaya baá¹£ladı, çünkü Yunan hükumeti, Uluslararasi Para Fonu (IMF), Avrupa BirliÄŸi (EU) ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB-tüm iyileá¹£tirme önlemlerini onaylayan) yeni linyit ocakları açmaları gerektiÄŸi konusunda baskı kurmaktadırlar.

Yunan hükumetinin doÄŸal enerjiyi geliá¹£tirme önerisi IMF, EU ve ECB tarafından reddedildi. Yunan Yeá¹£il Fonu da saf dıṣı edildi. Daha fenası, Avrupa doÄŸa ve çevreyi koruma önlemleri sözleá¹£mesi ile tamamen tezat oluá¹£turmaktadır.

Ayrıca geçen hafta, Hollanda hükumetinin Rusya ve Çin ile ticaretini, Suriye halkına yönelik á¹£iddet uygulayan baá¹£kanları Esad’a karṣı bir tutum sergilemedikleri sürece geliá¹£tirmemesini istediÄŸimizi bildirdik. Hollanda hükumetine göre Suriye’deki á¹£iddeti Avrupa BirliÄŸi’nin durdurması ve baá¹£bakanı yerinden indirmesi gerektiÄŸini düá¹£ünmektedir. Buna biz de katılıyoruz, ama Hollanda’nın Rusya ve Çin ile sıkı ticari baÄŸlarına da dikkat çekiyoruz. Çünkü bu ülkeler, Suriye halkına yönelik á¹£iddetin Birleá¹£miá¹£ Milletler-güvenlik kurulu tarafından kınanmasını engelleyen ülkelerdir.

Hollanda, bu korkunç gerçeÄŸi ticari politikaları ile karıṣtırmak istemiyor ve hala Rusya ve Çin ile ticaretin daha da geliá¹£tirilmesi gerektiÄŸini düá¹£ünmektedir. Bu seneki planlara göre Hollanda bu ülkelere tarım ürünleri ihracatını fazlalaá¹£tırmak istemektedir.

Japonya’dan güzel haber! Amazon Japonya balina ve yunus eti satıṣını durdurdu. Çevre Soruá¹£turma Ajansı EIA (Envrionmental Investigation Agency) balina, yunus ve domuzbalıklarının internet üzerinden satıṣını durdurmayı baá¹£ardı. Büyük olasılıkla Amazon Japonya, Taiji de acımasızca katledilen yunusların etinin de satıṣını yapmaktaydı. Bu rezil avla ilgili The Cove filmi yapıldı. Bu filmi internet üzerinden izleyebilirsiniz. http://www.eia-international.org/ ve http://www.thecovemovie.com/

Son olarak harika bir film daha, anne kaymanın yavrusuna nasıl baktığı ile ilgili. (Kayman alligatorgiller familyasından timsah türü.) e kendi doÄŸumumdan önce olmasından dolayı ilgimi daha çok çekti;) (bu hafta doÄŸum yapmayı bekliyorum)

Yakında görüá¹£mek üzere! Marianne