Steeds meer landen verbieden dieren in circussen


14 november 2017

Het gebruik van dieren in circussen wordt in een hoog tempo in steeds meer landen verboden. Alleen al in november kozen India, Italië en Ierland voor zo’n verbod. In totaal zijn er nu wereldwijd 42 landen die een verbod hebben op het gebruik van dieren in circussen. Dierenwelzijnsorganisaties en wetenschappers benadrukken dat het gebruik van dieren voor entertainmentdoeleinden onverantwoord en gedateerd is.

Verschillende wetenschappelijke rapporten laten zien dat het welzijn van wilde dieren in rondreizende circussen onvoldoende gewaarborgd is en adviseren om het gebruik van dieren in circussen te verbieden. Steeds meer overheden geven hier gehoor aan. In november hebben India, Italië en Ierland een verbod op dieren in circussen opgelegd.

De Central Zoo Authority (CZA) van India heeft besloten dat circussen wilde dieren niet langer mogen tentoonstellen of laten optreden. Het gebruik van apen, leeuwen, beren en tijgers voor vermaak was al in 1998 verboden, maar olifanten konden nog steeds worden gebruikt in de shows. Vanaf nu mogen ook de olifanten niet meer gebruikt worden. Alle olifanten die in circussen in India werden gebruikt, gaan nu naar rehabilitatiecentra voor dieren.

Ook het Italiaanse parlement heeft een verbod opgelegd op het gebruik van alle diersoorten in circussen en door het land trekkende shows. Door middel van een decreet zullen binnen één jaar regels opgesteld worden voor het implementeren van de nieuwe wetgeving om in fases alle dieren de circussen uit te krijgen. Dit is een grote doorbraak voor dierenwelzijn aangezien Italië een van de grootste circusindustrieën ter wereld heeft: in totaal zo’n 100 circussen met 2.000 dieren.

Ten slotte liet ook Michael Creed, de Ierse minister van Landbouw, deze maand weten dat er vanaf januari 2018 een verbod komt op het gebruik van dieren in Ierse circussen. Daarmee is Ierland de 20ste lidstaat van de Europese Unie geworden die een einde maakt aan het gebruik van dieren voor vermaak in circussen.

The use of animals in circuses is rapidly banned in more and more countries. In November alone, India, Italy and Ireland opted for such ban. In total there are now 42 countries in the world that have banned the use of animals in circuses. Animal welfare organisations and scientists emphasise that the use of animals for entertainment purposes is irresponsible and outdated.

Several scientific reports show that the welfare of wild animals in travelling circuses is insufficiently guaranteed and they recommend to ban the use of animals in circuses. More and more governments are acting upon this. In November, India, Italy and Ireland imposed a ban on the use of animals in circuses.

The Central Zoo Authority (CZA) of India decided that circuses may no longer exhibit animals or have them perform tricks. The use of monkeys, lions, bears and tigers for entertainment was already banned in 1998, but elephants could still be used in shows. From now on elephants can no longer be used either. All elephants that were used in circuses in India will go to rehabilitation centres for animals.

The Italian parliament also imposed a ban on the use of all animal species in circuses and shows travelling around the country. By means of a decree, regulations will be laid to implement the new legislation for the phased banning of all animals from circuses. This is a great breakthrough for animal welfare considering that Italy has one of the world’s largest circus industries: approx. 100 circuses with 2,000 animals in total.

Last of all, Michael Creed, the Irish Minister of Agriculture, announced this month that a ban on the use of animals in Irish circuses will be introduced in January 2018. With this, Ireland is the 20th member state of the European Union that puts a stop to the use of animals for entertainment in circuses.