Milieu, klimaat en energie


De draagkracht van de aarde moet voorop staan bij elke beleidskeuze. Zuinig omgaan met de aarde mag geen holle frase zijn, het is letterlijk van levensbelang. Onze planeet voorziet ons van schone lucht, water, een gezonde bodem en de grondstoffen die we nodig hebben voor het voortbestaan van mens en dier. Als we hiermee zuinig omgaan, is een duurzame toekomst voor volgende generaties mensen en dieren verzekerd. Alleen door het voeren van een krachtig milieubeleid en het aanpassen van ons consumptiegedrag, kunnen we binnen de draagkracht van de Aarde blijven.

Om de Aarde leefbaar te houden moeten de veranderingen van het klimaat en de vervuiling van het milieu zo snel mogelijk stoppen. Daarvoor is het noodzakelijk de uitstoot van broeikasgassen vergaand terug te dringen, natuurlijke hulpbronnen te beschermen en zuinig te zijn met kostbare delfstoffen.

Als op dit moment elke wereldburger zou consumeren als de gemiddelde Europeaan, zouden we bijna drie wereldbollen nodig hebben. De westerse overconsumptie overstijgt niet alleen de draagkracht van de Aarde, maar ondermijnt ook de positie van mensen en dieren in armere gebieden in de wereld. Zij worden het eerst en het hardst geraakt door uitputting van natuurlijke hulpbronnen, door landroof, droogte en overstromingen. Europese bedrijven schenden met regelmaat mensenrechten en maken zich schuldig aan grove milieuvervuiling, vaak in ontwikkelingslanden.

Wij willen een krachtig klimaat- en milieubeleid: ambitieuze doelen stellen om broeikasgassen te verminderen, energie schoon en hernieuwbaar te maken en lucht- en waterkwaliteit te verbeteren. De kosten door de wereldwijde klimaatverandering kunnen worden gehalveerd als we vlees, vis en zuivel vaker laten staan en plantaardiger gaan eten. De productie van vlees in de wereld veroorzaakt 40% meer broeikasgassenuitstoot dan ál het verkeer en vervoer bij elkaar opgeteld.