Worldlog week 51 – 2014


15 december 2014

Goed nieuws deze week!

Onze motie om het oplaten van ballonnen actief te ontmoedigen werd aangenomen door de Tweede Kamer. Ballonoplatingen vinden in Nederland veel plaats bij feestelijkheden, hoewel ze steeds kritischer bekeken worden. De afgelopen tien jaar is het aantal gevonden ballonresten op Nederlandse stranden verdubbeld. De ballonnen en lintjes belanden als zwerfafval in de natuur, worden door dieren aangezien voor voedsel en dragen bij aan de plastic soep. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil nu dat gemeenten, die vergunningen verlenen bij evenementen, actief ballonoplatingen gaat ontmoedigen.

wl

We behaalden ook een Kamermeerderheid voor onze motie om het boren naar olie op de Noordpool tegen te gaan. Nederlandse vertegenwoordigers zullen dit standpunt nu gaan inbrengen op de internationale klimaatonderhandelingen die nu plaatsvinden in Lima. Onder de bodem van de Noordelijke ijszee en Siberische toendra’s bevindt zich veel olie en gas. Steeds meer landen en bedrijven willen boren in deze kwetsbare natuurgebieden, met alle gevolgen en risico’s van dien. Bovendien zou het verwijderen van de struiken op de toendra’s de ondergrond doen ontdooien, waardoor het sterke broeikasgas methaan vrijkomt. De gevolgen van een mogelijk olielek zijn niet te overzien. Wij zijn dan ook verheugd dat een meerderheid van de Tweede Kamer hier tegen is!

De Europese commissie heeft een importverbod aangekondigd op paardenvlees uit Mexico. Ik vroeg daar eerder dit jaar een debat over aan, omdat de paarden ernstig mishandeld worden. Naast het dierenleed zijn er ook risico’s verbonden aan het eten van deze paarden, want de paardenvleeshandel is zeer ondoorzichtig en de registratie van de herkomst van het vlees laat te wensen over. Binnenkort gaan we ook pleiten voor een importverbod op paardenvlees uit andere landen zoals Argentinië, Uruguay, Canada en de Verenigde Staten, waar hetzelfde probleem speelt.

wl2

Staatssecretaris Dijksma heeft een vergunning verleend voor het boren naar zout in de Waddenzee. Dit zal grote gevolgen hebben voor het ecosysteem en vormt een bedreiging voor beschermde vogelsoorten. Het is onbestaanbaar dat de economische belangen van één bedrijf hierboven gesteld worden. Wij pleiten ervoor dat deze vergunning ingetrokken wordt!

Vervelende berichten uit Europa. De Europese commissie wil een ambitieus plan voor recycling en het verminderen van de afvalberg intrekken. Nieuwe regels tegen luchtvervuiling worden ook ingetrokken. Zeer spijtig, zo blijkt maar weer eens te meer dat ons groene geluid overal hard nodig is!

wl3

Ik vond deze week op internet deze indrukwekkende fotoserie van The Boston Globe.

Tot volgende week!

Good news this week!

The Lower House has passed our motion to actively discourage balloon releases. In the Netherlands, balloons are frequently released at festivities, but this is increasingly met with criticism. Over the past 10 years, twice as many balloon residues were found on Dutch beaches. Balloons and ribbons end up in nature as litter, are mistaken for food by animals and contribute to the plastic soup. A majority of the Lower House now wants municipalities to actively discourage balloon releases when granting permissions for events.

wl

We also obtained a Parliamentary majority for our motion to prevent oil drilling in the Arctic. Dutch representatives will put forward this point of view at the international climate negotiations currently held in Lima. There is a lot of oil and gas under the Arctic Ocean and Siberian tundra. Increasingly more countries and companies want to drill in these sensitive natural areas, with all of the accompanying consequences and risks. In addition, removing tundra shrubs would defrost the subsoil and release the strong greenhouse gas methane. The consequences of a possible oil spill are incalculable. We are therefore pleased that this is opposed by a majority of the Lower House!

The European Commission has announced an import ban on horse meat from Mexico. Earlier this year, I requested a debate on this as the horses are severely maltreated. In addition to animal suffering, risks are involved when eating these horses because the horse meat trade is not at all transparent and registration of the origin of the meat leaves much to be desired. In the near future, we will also argue for an import ban on horse meat from other countries, such as Argentina, Uruguay, Canada and the United States, where this problem also exists.

wl2

State Secretary Dijksma has issued a permit to drill for salt in the Wadden Sea. This will have major consequences for the ecosystem and constitutes a threat to protected bird species. It is impossible that the economic interests of one company are considered more important than this. We advocate that this permit is revoked!

Bad news from Europe. The European Commission intends to withdraw an ambitious plan to recycle and reduce the mountain of waste. New regulations against air pollution will also be withdrawn. Very sad, this only proves again that our green message is desperately needed everywhere!

wl3

I found this impressive series of photos of The Boston Globe on the internet this week.

See you next week!