Worldlog Week 37 – 2010


17 september 2010

Prinsjesdag komt er weer aan. De Partij voor de Dieren is druk bezig met de voorbereidingen van deze dag. In Nederland wordt op de derde dinsdag in september door de koningin de troonrede voorgelezen. In de troonrede worden de kabinetsplannen voor dit parlementaire jaar gepresenteerd. Het is dit jaar een vreemde Prinsjesdag, want Nederland heeft een demissionair kabinet. Zij presenteren dus wel hun plannen, maar deze plannen hebben weinig betekenis, omdat ze niet door het nieuw te vormen kabinet overgenomen hoeven te worden.

Dichtbij huis spannende ontwikkelingen op het gebied van vleesvervangers. Mijn man, Jaap Korteweg, brengt met een team van mensen op 4 oktober het nieuwe vegetarische vlees Beeter op de markt. Ik ben zeer trots op mijn man die een product op de markt zet dat honderd procent plantaardig is. Beeter is gemaakt van soja, met lange vezels, zodat het lijkt op spierweefsels in vlees.

Vorige week hebben we de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit via Kamervragen opgroepen om actie te ondernemen om de executie van paarden te voorkomen. De stamboekvoorzitter van het Europees Stamboek voor Shagyapaarden, Sportpaarden en Sportpony’s laat in een brief weten elke week een paard te executeren als het Productschap voor Vlees en Eieren (PVE) niet tegemoetkomt aan zijn eis om het stamboek te erkennen. Het stamboek is al geruime tijd bezig om erkenning van het productschap te krijgen, maar dit bleef tot nu toe uit. Ik vind het te gek voor woorden dat iemand overweegt om gezonde paarden te executeren om zijn gelijk te halen. Het is een bizar dreigement, maar we kunnen niet het risico lopen dat deze stamboekvoorzitter zijn dreigement daadwerkelijk uitvoert. En daarom willen wij dat minister Verburg maatregelen neemt om te voorkomen dat deze paarden het slachtoffer worden van een geschil tussen het PVE en de stamboekvoorzitter.

De grappige viral van Tippex al gezien? Er blijken heel veel alternatieven te bestaan voor het afschieten van dieren…. www.youtube.com/profile
En wat leuk is om even te laten zien, de mooie nieuwe campagne van het Zwitserse vegetarische restaurant Hiltl. www.persoenlich.com/news/show_news.cfm

Tenslotte nog dit, nu de Partij voor de Dieren acht jaar wordt en de kinderschoenen ontgroeid is, heb ik besloten terug te treden als voorzitter van de vereniging. Maak je geen zorgen, ik blijf gewoon als politiek leider en als leider van de Tweede Kamerfractie, maar met meer dan 12.000 leden zijn we toe aan een voorzitter die zijn/haar onverdeelde aandacht kan geven aan de vereniging.

Tot volgende week!

Marianne

Prinsjesdag is nearly here again and the Party for the Animals is very busy preparing for this day. In the Netherlands, the Queen reads her Speech from the Throne on the third Tuesday in September. In this speech the Queen presents government plans for the parliamentary year. It will be a strange Prinsjesdag this year, because the Netherlands has an outgoing cabinet. They will therefore present their plans, but these plans signify very little as the new, incoming cabinet are not obligated to take them on.

We have some exciting, close-to-home developments in the field of meat replacements. My husband, Jaap Kortweg and his team will introduce a new brand of vegetarian meat called Beeter to the market on 4 October. I am extremely proud of my husband who is putting a product on the market that is of one hundred percent vegetable origin. Beeter is made from soy, with long fibres so that it resembles the muscles fibres in meat.

Last week, we called the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality to action via parliamentary questions to prevent the execution of horses. The herdbook chairman of the European Herdbook for Shagya Horses, Sport Horses and Sport Ponies wrote in a letter that every week a horse is executed if the Product Boards for Livestock, Meat and Eggs (PVE) does not meet its requirements to acknowledge the herd book. The herd book has been trying a long time to gain acknowledgement from the product board, but has not succeeded. I believe it is crazy beyond words for someone to consider executing a healthy horse just to be in the right. It is a bizarre threat, but we cannot run the risk that this herd book chairman actually carries it out. And that is why we want Minister Verburg to take measures to prevent these horses from becoming the victim of a difference of opinion between the PVE and the herd book chairman.

Have you seen the funny viral video from Tippex yet? There are apparently many alternatives to shooting an animal…. http://www.youtube.com/profile?user=tippexperience&annotation_id=annotation_980821&feature=iv And another wonderful thing to see, the new campaign from a Swiss vegetarian restaurant called Hiltl. http://www.persoenlich.com/news/show_news.cfm?newsid=90173

And finally – now that the Party for the Animals is eight years old and has outgrown childish things, I have decided to step down as chairperson of the association. Don't worry, I will stay on as a political leader and as the leader of the parliamentary group of the Lower House, but with 12,000 members we need a chairperson who can give the association his or her undivided attention.

See you next week!

Marianne