Worldlog Week 25 – 2010


25 juni 2010

Vorige week is er een verdwaalde orka gevonden in de Waddenzee ten noorden van Nederland. De jonge, verzwakte orka is opgevangen in het Nederlandse Dolfinarium. De Partij voor de Dieren vindt dat alles erop gericht moet zijn de orka weer terug te laten keren naar zee. Daarom heeft collega Tweede Kamerlid Esther Ouwehand Kamervragen gesteld aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) om te weten te komen welke protocollen worden gevolgd voor de verzorging en de latere terugplaatsing in het wild. Om de kansen op een succesvolle terugplaatsing zo groot mogelijk te maken, is het bijvoorbeeld van belang dat het dier zo weinig mogelijk in contact komt met mensen. Ook willen wij graag dat de oorzaken worden onderzocht voor de afdwaling van het dier naar de Waddenzee. Ik hoop in ieder geval dat het allemaal goed komt met deze orka en dat ze snel weer kan genieten van haar vrijheid.

De Partij voor de Dieren maakt zich ook zorgen over de mate waarin Google Streetview persoonlijke informatie van mensen verzamelt. Ik heb daarom vorige week in de Tweede Kamer vragen gesteld aan het ministerie van Justitie om duidelijkheid te krijgen wat wel en niet kan met Google Streetview in verband met privacywetgeving. In een artikel in Dagblad de Pers kwam naar voren dat Google met Streetview-auto’s in Frankrijk naast beelden en gegevens van Franse wifi-aansluitingen, ook wachtwoorden van e-mailaccounts en delen van e-mailberichten verzamelde. De Franse organisatie CNIL kwam hierachter.

De Partij voor de Dieren wil dat de Nederlandse regering, net als Frankrijk de gegevens die Google heeft verzameld opeist en gebruikt voor onderzoek naar privacyschending. Ook willen wij dat de Streetview-auto’s niet langer in Nederland worden toegelaten voordat de privacy gewaarborgd is.

Een goed bericht! Vorige week is het voorstel verworpen om de commerciële jacht op walvissen wettelijk toe te laten. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) heeft tijdens een top over de walvisvangst in Agidar, Marokko gehoor gegeven aan onder andere de Europese Unie om dit voorstel niet door te laten gaan.

Het voorstel hield een compromis in tussen de walvisjagende en niet-walvisjagende landen, omdat elk jaar strijd ontstaat over het wel of niet laten voortbestaan van het verbod op de commerciële jacht uit 1986. De Partij voor de Dieren wil juist strenger toezicht op het verbod op commerciële walvisvangst, omdat landen zoals Noorwegen, IJsland en Japan zich niet aan dit besluit houden. Daarom hebben wij tevens de regering opgeroepen openlijk steun te betuigen aan de aanklacht die Australië onlangs indiende tegen Japan. Inzet van de gerechtelijke procedure is de illegale walvisjacht waar Japan zich al decennialang schuldig aan maakt. Het land geeft aan walvissen te vangen voor wetenschappelijke doeleinden, maar het vlees komt gewoon op de commerciële markt terecht.

Door een motie willen we de regering bewegen per brief haar steun uit te spreken aan de Australische regering voor het initiatief om Japan voor het Internationale Gerechtshof te dagen. Ook wil de Partij voor de Dieren dat Nederland hulp en ondersteuning aanbiedt bij het proces tegen de illegale walvisvangst.

En nog een mooi bericht om mee af te sluiten. Door een brief van de Partij voor de Dieren naar de lokale regering in het Spaanse Cantabrië over wantoestanden ineen hondenasiel zijn er positieve ontwikkelingen om het leven van deze honden te verbeteren. De lokale regering veranderde van houding op het moment dat ze onze brief hadden gelezen en is toen bereid geweest om naar de adviezen van Spaanse dierenorganisaties te luisteren. Goed om te weten dat de Partij voor de Dieren ook in het buitenland een verschil kan maken!

Tot volgende week,

Marianne

Last week a lost orca was found in the Wadden Sea to the North of the Netherlands. The young, weakened orca has been housed in the Dolphinarium here in the Netherlands. The Party for the Animals all efforts should be oriented towards getting the orca back to the ocean. My colleague and Member of the Lower House Esther Ouwehand therefore asked parliamentary questions to the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV) to find out which protocols are being followed in the animal's care and later return to the wild. In order to make the return as successful as possible, it is important for example that the orca have as little contact with people as possible. We would also like to see an investigation into the reasons why the animal became lost in the Wadden Sea. I hope at any rate that the orca's story has a happy ending and that she can enjoy her freedom again as soon as possible.

The Party for the Animals is also concern about the way in which Google Streetview is collection people's personal information. I therefore asked questions in the Lower House last week to the Minister of Justice to clarify what Google Streetview can and cannot do in connection with privacy laws. An article in 'de Pers', a daily commuter newspaper, revealed that Google used Streetview cars to collect not just images and WiFi hotspot details, but also email account passwords and parts of email messages. French organisation CNIL found out.

The Party for the Animals wants the Dutch government to demand, just as France did, the details that Google collected and use them to investigate a breach of privacy. We also want the Streetview cars to no longer have access to the Netherlands before privacy can be guaranteed.

A good message! Last week there was a proposal to legally allow commercial whale hunting. During a summit on whaling in Agidar, Morocco, the International Whaling Commission (IWC) gave a hearing to such parties as the European Union to not allow this proposal to pass.

The proposal was a compromise between whaling and non-whaling countries, as every year conflict develops on whether to lift or not lift the ban on commercial whaling set in 1986. The Party for the Animals wants closer supervision on the commercial whaling ban because countries such as Norway, Iceland and Japan are not keeping to this decision. That is why we have called on the government to openly support the complaint Australia recently laid against Japan. The legal proceedings are to stop the whaling that Japan has been guilty of for decades. Japan admits catching whales for scientific purposes, but the meat simply ends up for sale on the market.

Using a motion, we want to our government to send a letter of support to the Australian government for its initiative to drag Japan in front of the International Court of Justice. The Party for the Animals also wants the Netherlands to offer support and help in the procedure against illegal whaling.

One more positive message to close. Because of a letter from the Party for the Animals to local government in Spanish Cantabria about deplorable conditions in a dog shelter, positive developments are now under way to improve these dog's lots. The local government changed its position the moment they read our letter and was prepared to listen to the advice given by Spanish animal organisations. It is good to know that the Party for the Animals can make a difference abroad too!

See you next week,

Marianne