Worldlog 27 maart 2017


27 maart 2017

Vol trots kan ik jullie melden dat de Partij voor de Dieren, na een enerverende verkiezingsstrijd, vijf zetels in de Tweede Kamer heeft behaald! Drie zetels meer, een stijging van 150 procent, en dat betekent een prachtige sprong voorwaarts. Hiermee heeft het “groene anker” in de Kamer dat de andere partijen bij de les houdt, enorm aan kracht gewonnen!

Ik heb bij de coalitiebesprekingen gepleit voor een klimaatkabinet met daarin de partijen die van klimaatorganisaties het ‘Klimaatlabel A’ hebben gekregen, te weten ChristenUnie, GroenLinks en Partij voor de Dieren. Aangevuld met D66, SP en 50PLUS die ‘Klimaatlabel B’ kregen. De VVD, de grootste partij in ons land, zou ook onderdeel van deze progressieve klimaatcoalitie kunnen zijn, mits de partij gehoor geeft aan de oproep van partijprominenten die een groenere koers willen.

Wat de uitkomst ook wordt, feit is dat we straks in de Kamer met onze vijf zetels vaak de beslissende stem zullen hebben en zo aan invloed winnen!

Eén van de hoogtepunten tijdens de campagne was voor mij het Plan B-diner in Amsterdam dat op 6 maart, mijn verjaardag, werd gehouden. Via een groot scherm mocht ik video-felicitaties ontvangen van zusterpartijen van over de hele wereld. Een fantastische verrassing. Hartelijk dank daarvoor!

Ondertussen heeft onze fractie in het Europees Parlement zich sterk gemaakt voor meer bescherming van vleeskonijnen. Via Europese wetgeving wil nu een meerderheid van het EU-parlement minimumeisen stellen op het gebied van dierenwelzijn voor konijnen die voor hun vlees gehouden worden. Zo zouden kooien met een gazen bodem moeten worden verboden. Ongeveer een kwart van de konijnen bezwijkt nu in dergelijke batterijkooien.

Verder was onze Europarlementariër Anja Hazekamp afgelopen week in Malta om de voorjaarsjacht op kwartels en andere (trek)vogels op dit eiland in beeld te brengen.

Wereldwijde groei van ons werk is van groot belang. Letterlijk van levensbelang. WMO Secretaris-generaal Petteri Taalas, VN-klimaatexpert van de World Meteorological Organization, gaf onlangs nog de urgentie van het klimaatprobleem aan: “Klimaatverandering is niet meer los te zien van menselijk handelen. We zien wereldwijd opmerkelijke veranderingen die onze kennis van het klimaat te boven gaan. We bevinden ons nu op onbekend terrein.” Dit geeft ook maar weer de urgentie van een klimaatkabinet in Nederland aan.

Gelukkig ontdekken steeds meer mensen onze vruchtbare plannen voor de broodnodige ommekeer. Met deze groeiende steun gaan we er weer heel hard tegenaan in en buiten het parlement, in Nederland en in het buitenland. Moedig voorwaarts naar nieuwe doorbraken voor dieren, natuur, milieu plus alle kwetsbaren. In Nederland en daarbuiten!

Hartelijke groet,

Marianne Thieme

It is with great pride that I can announce that after an exciting election campaign, the Party for the Animals has won five seats in the Lower House of Dutch Parliament! A gain of three seats, i.e. an increase of 150 %, which means a great leap forward. The “green anchor” in the Lower House that keeps the other parties focused has thus become much stronger!

During coalition negotiations, I have advocated a climate cabinet consisting of the parties that were awarded Climate Label A by climate organisations, i.e. the Christian Union party (CU), GreenLeft and the Party for the Animals, joined by all Climate Label B parties, namely the Democrats 66 (D66), the Socialist Party (SP) and pensioners‘ interests party 50PLUS. Conservative-liberal party VVD, our country’s largest political party, could also be part of this progressive climate coalition, provided that it complies with the call of prominent party members for a greener course.

Whatever the outcome, our five seats in the Lower House will give us a casting vote and thereby increase our influence!

One of my personal highlights of the election campaign was the Plan B Dinner in Amsterdam which was held on my birthday, 6 March. On a big screen, I was able to watch our foreign sister parties from all over the world, who congratulated me through their own videos. A wonderful surprise. Thank you so much!

Meanwhile, our European Parliament Group has made a strong plea for better protection of meat rabbits. A majority of the EU Parliament now wants to set minimum requirements in European legislation regarding the welfare of meat rabbits. For instance, wire bottom cages should be illegal. Approximately one fourth of the rabbits currently collapse in these battery cages.

In addition, our MEP Anja Hazekamp visited Malta last week in order to develop a picture of the spring hunting of quails and other migratory birds on this island.

Global growth of our work is of great importance – of vital importance, literally. WMO Secretary-General Petteri Taalas, UN climate expert at the World Meteorological Organization, recently highlighted the urgency of the climate problem: “Climate change can no longer be seen in isolation from human activity. We are seeing remarkable changes across the planet that are challenging the limits of our understanding of the climate system. We are now in truly uncharted territory.” This again demonstrates the urgency of a climate cabinet in the Netherlands.

Fortunately, more and more people are discovering our fruitful plans for a much-needed revolution. This growing support will help us to work hard in and outside Parliament, in the Netherlands and abroad. We will work bravely towards new breakthroughs for animals, nature and the environment, and for all vulnerable groups. In the Netherlands and elsewhere!

Kind regards,

Marianne Thieme