Vragen van PvdD-Euro­par­le­men­tariër Anja Hazekamp over het doden van zwerf­honden in Oekraïne


24 april 2017

Diverse media berichten in aanloop naar het aankomend Eurovisie Songfestival over doding van zwerfhonden in Oekraïne

1) In 2011 stelde de Commissie dat er ‘recent tekenen van vooruitgang vastgesteld zijn’ op het gebied van ‘de brutale afslachtingen van zwerfhonden’ in Oekraïne [1]. Is de Commissie nog steeds van mening dat er sprake is van vooruitgang betreffende de behandeling van zwerfhonden in Oekraïne?

2) Neemt u afstand van de wrede behandeling van zwerfhonden en gaat u Oekraïne aanspreken op schending van de Europese Conventie voor de Bescherming van Huisdieren?

Volgens voorstanders van het associatieverdrag met Oekraïne zou het verdrag leiden tot beter dierenwelzijn in Oekraïne en zou op verzoek van een partij overleg tussen de EU en Oekraïne over dierenwelzijn kunnen plaatsvinden (art 68).

3) Ziet u op basis van het associatieverdrag en de belofte van de Commissie dat zij ‘nauwlettend zal toezien op de aanpassing van de Oekraïense wetgeving aan de wetgeving van de EU’ mogelijkheden om met Oekraïne in overleg te treden en het land te dwingen een einde te maken aan het doden van zwerfhonden, en zo niet, hadden dan geen betere garanties voor dierenwelzijn geëist moeten worden tijdens de onderhandelingen?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011178&language=EN

Several media reports on the killing of stray dogs in Ukraine in the run-up to the Eurovision Song Contest

1) In 2011, the Commission stated that there had been ‘some recent signs of progress’ regarding the ‘brutal killing of stray dogs’ in Ukraine [1]. Does the Commission continue to believe that progress has been made regarding the treatment of stray dogs in Ukraine?

2) Does the Commission distance itself from the cruel treatment of stray dogs, and will it address the Ukrainian government about their violation of the European Convention for the Protection of Pet Animals?

According to supporters of the Ukraine-European Union Association Agreement, the agreement would lead to better animal welfare in Ukraine and at the request of a party, consultation between the EU and Ukraine on animal welfare would be possible (Article 68).

3) Considering the Association Agreement and the Commission’s commitment to ‘closely monitor bringing Ukraine’s legislation in line with EU standards’, does the Commission see possibilities to enter into consultations with Ukraine and force the country to end the killing of stray dogs and, if not, shouldn’t better guarantees for animal welfare have been required during negotiations?

[1] http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2011-011178&language=EN