Nederland wil illegale walvis­jacht Japan aankaarten


20 februari 2017

Sea Shepherd / Glenn Lockitch

Nederland wil de illegale Japanse jacht op walvissen aankaarten bij de besprekingen over een handelsverdrag tussen Europa en Japan. Dat heeft Minister Koenders (Buitenlandse Zaken) donderdag toegezegd naar aanleiding van vragen van de Partij voor de Dieren. De Europese Commissie, die namens de EU met Japan onderhandelt over het verdrag, weigerde tot nu toe een stop op de walvisjacht te eisen tijdens de onderhandelingen.

De toezegging van Minister Koenders kwam 9 februari 2017 naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Esther Ouwehand en Europarlementariër Anja Hazekamp, tijdens het jaarlijkse debat over de staat van de Europese Unie.

Sinds 1986 geldt een internationaal verbod op commerciële walvisjacht, om de dieren te behoeden voor uitsterving. Japan respecteert dit verbod echter niet en jaagt tot op heden op walvissen, zogenaamd voor wetenschappelijk onderzoek. De Europese Commissie gaf eerder aan geen specifiek hoofdstuk over de walvisjacht in het handelsverdrag te willen bepleiten. De Partij voor de Dieren is daarom tevreden met de toezegging van Minister Koenders.

“Nederland wijst de walvisvangst af, dat is een goed begin. Vervolgens gaat het erom ook daadwerkelijk druk te zetten waar je kunt. Mooi dat minister Koenders dat nu ook gaat doen,” vindt Ouwehand.

Volgens Europarlementariër Anja Hazekamp is het belangrijk om Japan duidelijk te maken dat de illegale jacht op walvissen consequenties heeft voor de handelsbetrekkingen met Europa. Op initiatief van de Partij voor de Dieren sprak een meerderheid van het Europees Parlement zich vorig jaar ook al uit tegen de walvisjacht in Japan.

“Japan dient walvissen met rust te laten en het internationale verbod op walvisjacht te respecteren. We gaan – met de Nederlandse toezegging op zak – opnieuw eisen dat de Europese Commissie de walvisjacht als absolute voorwaarde stelt bij de volgende onderhandelingsronde over het vrijhandelsverdrag met Japan,” aldus Hazekamp.


Sea Shepherd / Glenn Lockitch

The Netherlands wishes to raise the issue of illegal whaling during the discussions on a trade agreement between Europe and Japan. This is what Minister Koenders (Foreign Affairs) promised on Thursday in his response to questions from the Party of the Animals. The European Committee, who negotiates on behalf of the EU with Japan on the agreement, refused until now to demand a stop to the whaling during its negotiations.

Minister Koenders made his promise on the 9th of February 2017 in response to questions by MP Esther Ouwehand and MEP Anja Hazekamp, during the annual debate on the state of the European Union.

Since 1986, an international ban on commercial whaling is in force, to protect the animals from extinction. However, Japan does not respect this ban and continues to hunt whales, allegedly for scientific research. The European Commission previously indicated that it did not want to plead for a separate chapter on whaling in the free trade agreement. The Party for the Animals is therefore happy with Minister Koenders’ promise.

“The Netherlands declines whaling, which is a good start. Next, we will have to exercise pressure in any place possible. Great that minister Koenders will do so now,” according to Ouwehand.

MEP Anja Hazekamp said that it is key to make clear to Japan that illegal whale hunting will have consequences for its trade relations with Europe. On the initiative of the Party for the Animals, a majority of the European Parliament objected last year to the whaling in Japan.

“Japan should leave the whales be and respect the international ban on whaling. We will again – with the Dutch promise in hand – demand that the European Committee will make the ban on whaling an absolute condition during the next round of negotiations about the free trade agreement with Japan,” according to Hazekamp.