De kanarie in de kolenmijn is er nu als Engels e-book!


6 mei 2016

Het nieuwe boek van Marianne Thieme, fractieleider van de Partij voor de Dieren, en financieel geograaf Ewald Engelen, De kanarie in de kolenmijn is nu verkrijgbaar als e-boek. Dit boek brengt de visies van Thieme en Engelen op het gebied van economie en ecologie bij elkaar. Het Engelse e-book is speciaal uitgebracht voor onze internationale lezers.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen en Marianne Thieme waarschuwen voor de onhoudbaarheid van de huidige politieke en financiële keuzes. Net als een kanarie in een kolenmijn identificeren ze de gevaren die onze toekomst op het spel zetten. Zoals het standpunt rondom fossiele brandstoffen, wat heeft geleid tot bijna volledige uitputting van de fossiele brandstofreserves. Of het feit dat hongersnood niet het gevolg is van te weinig voedsel, maar meer van de distributie en verspilling van voedsel. En dat conflicten over water niet iets van de toekomst zijn, maar al duidelijk in het heden gebeuren.

De meerderheid van politici en wetenschappers kiest voor marginale veranderingen binnen de status quo, gefocust op meer economische groei en meer vrije handel. Ewald Engelen en Marianne Thieme pleiten voor een radicale koerswijziging. Engelen vanuit een economisch perspectief en Thieme vanuit een ecologisch standpunt. Ze zijn tot een gezamenlijke conclusie gekomen: het financiële systeem en de politieke structuur zijn door en door verrot. Tijd voor plan B!

Ewald Engelen (1963) is hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam, waar hij het wereldwijde financiële systeem bestudeert. Als publicist en activist is hij zeer bekend om zijn kritiek op de euro en het TTIP, het handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa.

Marianne Thieme (1972) is fractieleider van de Partij voor de Dieren in Nederland, jurist, dierenrechten- en milieuactivist en publicist. In 2002 was zij medeoprichter van de Partij voor de Dieren.

Het e-book is verkrijgbaar via Amazon.com, Amazon.co.uk en Amazon.com.au.

The new book of Party for the Animals leader Marianne Thieme and professor of Financial Geography Edwald Engelen, The Canary in the Coal Mine, is now available as e-book. In this book the visions of Thieme and Engelen on economics and ecology meet. The English e-book is published specially for our international readers.

ebook Engels Thieme - Engelen The Canary in the coal Mine

Ewald Engelen and Marianne Thieme warn against the unsustainability of today’s politics and financial choices. Like a canary in a coal mine, they identify the dangers that jeopardise our future. Such as the fossil perspective, which has led to the near-complete depletion of the collected reserves of fossil fuels. Or the fact that famine is not the result of insufficient food production, but predominantly due to food distribution and waste issues. And that conflicts over water are not a thing of the distant future, but are already manifest in the present.

The majority of politicians and scientists opt for marginal changes within the status quo, focused on more economic growth and increased free trade. Ewald Engelen en Marianne Thieme advocate a radical change of direction. Engelen from an economic perspective, Thieme from an ecological standpoint. They reach a common conclusion: the financial system and the political structure are rotten to the core. Plan B is unavoidable.

Ewald Engelen (1963) is professor of financial geography at the UvA University of Amsterdam, where he studies the global financial system. As a publicist and activist, he is well-known for his criticism of the euro and TTIP, the trade agreement between the United States and Europe.

Marianne Thieme (1972) is the Party for the Animals group leader for the House of Representatives in the Netherlands, lawyer, animal rights and environmental activist and publicist. In 2002 she was one of the co-founders of the Party for the Animals.

The e-book is available on Amazon UK, Amazon Europe and Amazon AU. Also available on Kobo.