Wereld­wijde oproep voor een voed­sel­re­vo­lutie!


12 mei 2020

Vijftien dierenrechtenpartijen over de hele wereld roepen regeringen wereldwijd op om actie te ondernemen om een veiliger, duurzamer en barmhartiger voedselsysteem te creëren. Daartoe stellen de partijen acht maatregelen voor en hebben zij een online petitie gelanceerd die zal worden aangeboden aan verschillende regeringen over de hele wereld. "De Covid-19-pandemie is een zoveelste waarschuwing: de manier waarop we met dieren omgaan, maakt ons letterlijk ziek. Daarnaast zorgt ons huidige voedselsysteem voor klimaatverandering, vernietiging van de natuur, vervuiling van water, bodem en lucht, droogte en dierenmishandeling. Het is tijd voor een voedselrevolutie."

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

In een gezamenlijke video roepen 15 dierenrechtenpartijen op tot een voedselrevolutie.

Wat er mis is met ons huidige voedselsysteem
De huidige Covid-19-pandemie wordt vaak simpelweg voorgesteld als afkomstig van één enkel wild dier dat in China als voedsel wordt gebruikt, maar dat is slechts een deel van het verhaal. Al eerder hebben zich andere epidemieën van dierlijke oorsprong voorgedaan, zoals SARS, MERS, varkensgriep, vogelgriep, Q-koorts en gekkekoeienziekte. Deze voorgaande epidemieën hebben aangetoond dat niet alleen de consumptie van wilde dieren een probleem is, maar van dieren in het algemeen. Deskundigen waarschuwen al jaren voor het risico op zoönosen - ziekten die van dier op mens worden overgedragen. Drie op de vier nieuwe infectieziekten bij de mens zijn inderdaad afkomstig van dieren.

Terwijl de consumptie van vlees en zuivel in het algemeen het risico op chronische ziekten en een aantal vormen van kanker vergroot, is steeds duidelijker geworden dat de intensieve veehouderij en de daarmee samenhangende fok, handel, slacht en het transport van dieren een nog ernstiger bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Wetenschappelijk onderzoek heeft verder uitgewezen dat onze consumptie van vlees en zuivel fors bijdraagt aan de vervuiling van bodem, water en lucht, ontbossing en klimaatverandering, wat leidt tot vernietiging van leefomgeving en het uitsterven van wilde soorten. Wat op zijn beurt het risico op overdracht van ziekten van dieren op mensen vergroot, zo waarschuwt het VN-Milieuprogramma (UNEP).

Kortom: ons huidige voedselsysteem is een bedreiging voor de volksgezondheid en heeft desastreuze gevolgen voor mens, natuur, milieu en natuurlijk dieren: "We betalen een hoge prijs voor het eten van dieren en de prijs die dieren betalen is nog hoger. Misbruikt, genetisch gemodificeerd, dicht opeengepakt, gekooid, bevist, gejaagd, verkocht, geslacht, gedood door stropers, vervoerd - dieren worden uitgebuit op een manier die onhoudbaar is", aldus de 15 dierenrechtenpartijen.

In een slachthuis.

Acht maatregelen om problemen bij de bron aan te pakken
Toch worden er elk jaar enorme bedragen aan overheidsgeld uitgegeven om de vlees- en zuivelindustrie in stand te houden en te promoten. Dit kan en moet volgens partijen voor de dieren wereldwijd veranderen. Om het voedselsysteem fundamenteel te hervormen, dringen de vijftien partijen er bij regeringen wereldwijd op aan om:

  • nu voorop te lopen bij de vermindering van dierlijke producten, met als doel een reductie van 70% tegen 2030;
  • etikettering van alle dierlijke producten verplicht te stellen, met inbegrip van details over de ecologische voetafdruk van het product en vermelding van waar de dieren zijn grootgebracht, of ze vrije uitloop hadden naar buiten en of ze verdoofd waren vóór het slachten;
  • de consumptie van en handel in wilde dieren te verbieden;
  • een einde te maken aan het internationale transport van levende dieren;
  • de intensieve veehouderij en visserij te verbieden;
  • subsidies voor vlees en zuivel geleidelijk af te bouwen;
  • in kantines elke dag een veganistische optie aan te bieden;
  • boeren te helpen bij de overstap naar plantaardige landbouw;

Eerder dit voorjaar presenteerde partijleider Esther Ouwehand van de Nederlandse Partij voor de Dieren een uitgebreid actieplan aan de Nederlandse regering.

Oproep tot actie
Tot slot vragen de vijftien dierenrechtenpartijen aan iedereen om niet alleen de petitie voor een voedselrevolutie te ondertekenen en in hun netwerk te delen, maar ook om hun eigen voedselkeuzes te heroverwegen.

Het wetenschappelijk bureau van de Nederlandse Partij voor de Dieren heeft verschillende documentaires over dit onderwerp gepubliceerd, in meerdere talen, waaronder Meat the Truth, Sea the Truth, One Single Planet en het meest recent #Powerplant. "Gelukkig worden steeds meer mensen zich bewust van de urgentie van de onderling samenhangende crises en de noodzaak om te veranderen. En samen kunnen we een verschil maken en van deze wereld een betere plek maken voor mens en dier. Laten we daar vandaag mee beginnen."