Worldlog Week 45 – 2011


11 november 2011

Het legbatterijverbod op 1 januari blijft 1 januari! De Partij voor de Dieren heeft een stokje gestoken voor dreigend uitstel van het verbod op legbatterijen. Al twaalf jaar is bekend dat legbatterijen in Europa verboden zullen worden met ingang van 1 januari 2012. Al die tijd hadden pluimveehouders de tijd hun bedrijf aan te passen aan de nieuwe normen, maar desondanks willen sommige landen nu uitstel van de maatregel. Ook staatssecretaris Bleker was van plan in Nederland te pleiten voor uitstel van een halfjaar. Onder aanvoering van de Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeid floot de Kamer Bleker terug. Nu moet hij zich in Europa tegen het voorstel keren.


Deze week heeft de Partij voor de Dieren ook succes geboekt bij de bescherming van natuurgebieden op zee. Alle partijen in de Tweede Kamer steunden onze motie die pleit voor het wegnemen van de obstakels uit het Gemeenschappelijk Visserijbeleid, zodat zeereservaten beter beschermd kunnen worden. Europese lidstaten die zeereservaten in hun wateren willen instellen, kunnen op dit moment wel hun eigen vissers uit die gebieden weren, maar vissers uit andere lidstaten niet. Met het aannemen van de motie verzoekt de Tweede Kamer de regering zich in Europa sterk te maken voor een sluitende regeling die de lidstaten in staat stelt alle schadelijke activiteiten te verbannen uit een zeereservaat.

De Partij voor de Dieren heeft tijdens een debat deze week over de schijnbewegingen rond de Nederlandse politiemissie in de Afghaanse provincie Kunduz opnieuw aangegeven de missie niet te steunen. Met of zonder garantie van premier Rutte, wij hebben er geen vertrouwen in.

En veel aandacht van de pers deze week voor een gefingeerde brief van Esther Ouwehand. Volgens ons een zeer geslaagde actie van Esther die tijdens het debat over de begroting van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een gefingeerde brief van minister Schippers van VWS aan staatssecretaris Bleker van Landbouw voorlas met de strekking 'ik walg van mijn eigen woorden'.

In de 'Beste Henk'-brief lieten wij duidelijk zien hoe het landbouwbeleid van de staatssecretaris de belangen van het ministerie van Volksgezondheid overheerst en aldus een sterke wissel trekt op de gezondheid van de burgers. Esther vertelde over de brief: “Wij stellen voor dat de minister van Volksgezondheid tegen haar collega van Landbouw fijntjes uitlegt dat het zo niet langer kan. Zij moet de volksgezondheid beschermen tegen de ziekmakende industriële landbouw en het wordt tijd dat ze Henk Bleker duidelijk maakt hoe de verhoudingen horen te liggen.”

En een interessante en heldere YouTube video over het ontstaan van de economische crisis: ‘The crisis of credit’.

Tot volgende week!

The battery farming ban of1 January will still go into effect on 1 January! The Party for the Animals has foiled plans for the impending postponement on the battery cage ban. We have known for 12 years now that battery cages will be prohibited in Europe as of 1 January 2012. This entire time poultry farmers have known they need to adjust their business model to the new standards, but despite this fact some countries want a postponement. State Secretary Bleker also panned to argue for a six month reprieve for the Netherlands. Under the guidance of the Party for the Animals and the Dutch Labour Party (PvdA), the Lower House blew the whistle on Bleker. He now has to go back to Europe against the proposal.

This week, the Party for the Animals also successfully protected ocean-based nature reserves. Every party in the Lower House supported our motion to remove obstacles from the Common Fisheries Policy in order to better protect ocean-based reserves. European member states that wish to set up ocean-based reserves in their waters can currently exclude native fishermen from these areas, but not fishermen from other member states. By accepting this motion, the Lower House is asking the government to make a case in Europe for a balanced arrangement that enables member states to remove all damaging activities from an ocean-based reserve.

During the debate this week on the feints surrounding the Dutch police mission in the Afghan province of Kunduz, the Party for the Animals once again stated that it does not support this mission. Even with Prime Minister Rutte's assurances, we have no faith in it.

The press focused heavily this week on a fictitious letter written by Esther Ouwehand. We deem Esther's actions to be highly successful. During the debate about the Public Health, Welfare and Sport (VWS) budget, Esther read out a fictitious letter from Minister Schippers from VWS to State Secretary Bleker of Agriculture that stated 'I'm revolted by my own words'.

In the 'Dear Henk' letter we clearly showed how the State Secretary's agricultural policies dominate the Ministry of Public Health's interests and so heavily burdens our citizen’s health. Esther on the letter: “We imagine the Minister of Public Health explaining in fine detail to her colleague, the Minister of Agriculture, that it cannot go on like this. She must safeguard public health from pathogenic industrial agriculture, and it is high time for her to make it perfectly clear to Henk Bleker how things should be.”

An interesting and clear YouTube video about how the economic crisis came to be: ‘The crisis of credit’.

See you next week!