Worldlog Week 43 – 2009


23 oktober 2009

Afgelopen week was ik in Suriname op werkbezoek. Het werkbezoek met alle Nederlandse fractieleiders was zeer intensief. Ik had nauwelijks gelegenheid tussentijds verslag te doen. Onderaan zie je een paar foto’s van mijn bezoek aan Suriname. Tussentijds heb ik wel spectaculair nieuws gezien. Twee onderzoekers van de World Bank, Robert Goodland en Jeff Anhang, hebben onderzoek gedaan naar de klimaateffecten van de veehouderij. Hun conclusie is schokkend: de veehouderij is niet verantwoordelijk voor 18% van de broeikasgasuitstoot wereldwijd, maar voor 51%. Wie het hele rapport wil lezen, het is hier te vinden.

Ons wetenschappelijk bureau is bezig met een film over het leegvissen van de oceanen. Wist je dat onze katten meer vis eten dan alle zeehonden bij elkaar, dat onze varkens meer vis eten dan alle haaien bij elkaar en dat de kippen in de veehouderij meer vis eten dan alle papegaaiduikers en albatrossen op de wereld?
Onze Ponzipolitiek neemt een onherstelbaar verwoestende voorsprong op de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen.

De collectieve wereldvraag is sinds 1980 de regeneratiemogelijkheden van de aarde gepasseerd, we consumeren meer dan de aarde aankan. Het Global Footprint Network berekende dat wat we dit jaar na 25 september consumeren, gestolen wordt van toekomstige generaties. De politiek bezondigt zich aan ponzischema’s op het gebied van watermanagement, voedselproductie, het leegvissen van de oceanen,de uitstoot van Co2, de prijs van fossiele brandstoffen en de productie van dierlijke eiwitten.

Volgens het Wereldwaterforum zal 70 procent van de wereldbevolking in 2017 drinkwaterproblemen ondervinden, maar Nederland zet onverminderd in op de productie van vlees dat duizenden liters drinkwater per kilogram kost.

Elk uur sterven 400 kinderen als gevolg van een gebrek aan voedsel, maar we blijven de helft van de wereldgraanproductie opvoeren aan de veehouderij. Terwijl we weten dat de problemen onoplosbaar worden: volgens de Food and Agriculture Organization zal de wereldvoedselproductie 70% hoger moeten in 2050, wat bij het huidige grondstoffenbeslag ondenkbaar is. De oceanen zijn in 2048 leeggevist.

We weten dat nog deze eeuw de wereldfosfaatvoorraad op zal raken waarmee de productie van kunstmest onmogelijk wordt, maar stimulering van de biologische landbouw heeft nog steeds geen prioriteit.
De onbeheersbaar wordende kosten van het klimaatprobleem kunnen volgens klimaatwetenschappers met 50 tot 70% omlaag in een meer plantaardige samenleving, maar op weg naar de klimaattop van Kopenhagen hoor je er niemand over.

We kunnen wachten op de gevolgen van de Ponzipolitiek in de vorm van hongersnoden, vluchtelingenstromen, oorlogen en uiteindelijk het onbewoonbaar worden van deze planeet.

Of we kunnen kiezen voor een wezenlijk andere politiek waarin duurzaamheid en mededogen centraal staan. Albert Einstein gaf aan dat het niet voor de hand lag problemen op te lossen vanuit dezelfde denkwijze waarmee ze veroorzaakt zijn. Het failliet over de Ponzipolitiek zal door de kiezer moeten worden uitgesproken.

Leuk laatste nieuwtje, het Nederlandse maandblad Opzij heeft de 100 machtigste vrouwen van Nederland gekozen, verdeeld over 10 categorieën. En ik ben erbij, ik ben (samen met een andere vrouw) zelfs de jongste van dit honderdtal, 98 van hen zijn eerder geboren dan 1972.
Een geweldige opsteker voor onze beweging, we worden niet langer genegeerd, uitgelachen of bevochten, onze inspanningen worden erkend en herkend. En dat is winst voor de dieren!

Tot volgende week!

Last week I was in Suriname on a working visit. The working visit with all Dutch party leaders was an extremely intensive one and I barely had time to write a report in between times. You can see a few photos of my visit to Suriname below. In the mean time, I read some spectacular news. Two researchers from the World Bank, Robert Goodland and Jeff Anhang have researched cattle farming's effect on the climate. Their conclusion is shocking; cattle farming is not responsible for 18% of global greenhouse gas emissions, but for 51%. For those who are interested, you can find the report here.

Our scientific office is working on a film about how we are overfishing the oceans. Did you know that our cats eat more fish than all seals put together, that our pigs eat more fish that all sharks put together and that battery-farmed chickens eat more fish than all the puffins and albatross in the world?
Our Ponzi politics are taking a destructive toll on the futures of our children and our children’s children, from which there is no return.

In 1980 we surpassed the earth’s regenerative powers – we now consume more than the earth can provide. The Global Footprint Network calculates that what we consume this year after the 25th of September is stolen from future generations. Politics is guilty of Ponzi-type schemes in the areas of water management, food production, overfishing the oceans, the emission of carbon dioxide, the price of fossil fuels and the production of animal proteins.

According to the World Water Forum, 70% of the world's population will find themselves in drinking water dire straits by 2017, and yet the Netherlands still does not abate meat production that squanders thousands of litres of drinking water per kilogram.

400 children die every hour as a result of a lack of food, but we still hand over half the world's grain production to cattle farming. We know too that this problem is swiftly becoming unsolvable – according to the Food and Agriculture Organization, global food production will need to be 70% higher in 2050, something which is unthinkable when today’s use of raw materials is taken into account. The oceans will be empty of fish by 2048.

We know the world’s supply of phosphates will dry up this century, making the production of artificial fertiliser impossible, and still no one prioritises the stimulation of organic agriculture.

Climate scientists believe the consequences of climate change, which are becoming unmanageable, can be cut by 50 to 70% by swapping society to a plant-based existence, but the topic was never mentioned at the climate summit in Copenhagen.

We can wait for the consequences of this Ponzi politics, which will be hunger, influxes of refugees, wars and finally, conditions hostile to life on planet earth…or we could choose a different form of politics, one that focuses on sustainability and compassion. Albert Einstein said we cannot solve problems with the same thinking we used to create them. The fact that Ponzi politics is a bankrupt concept is something the voters will need to express.

One final great piece of news, a Dutch monthly magazine called Opzij has listed the 100 most powerful women in the Netherlands, spread over 10 categories. I’m included! Another woman and I are the youngest of the lot as 98 of the hundred were born before 1972.

This is a wonderful windfall for our movement, we can no longer be ignored, ridiculed or resisted – our efforts are being recognised far and wide, and that is to the animal’s benefit!

See you next week!