Worldlog Week 40 – 2009


2 oktober 2009

Deze week bijzondere post ontvangen. Paul McCartney heeft me een briefje geschreven om de Partij voor de Dieren te bedanken voor de aandacht voor zijn campagne “Meat Free Monday” op Prinsjesdag, de dag waarop de koningin namens de regering de troonrede uitspreekt met de plannen van het kabinet voor het komende jaar.

Sowieso staat vegetarisme zeer in de belangstelling. Op 1 oktober (Wereld Vegetarisme Dag) hadden we in Nederland het grote Dierenbal en de hele maand oktober is uitgeroepen tot Vegetarian Awareness Month.

Probeer ook in je eigen omgeving aandacht te vragen voor een plantaardige en dus diervriendelijke leefstijl!
Bij de Duitse verkiezingen heeft de Tierschutzpartei (de Duitse Partij voor de Dieren) niet de kiesdrempel gehaald. De kiesdrempel was ook erg hoog met 5 procent, maar tijdens scholieren- en studentenverkiezingen bleek dat die partij wel de toekomst heeft, letterlijk en figuurlijk. Zie hier.

Afgelopen week kregen we een melding van de manier waarop in Nederland kamelen vervoerd worden. Het is echt volkomen krankzinnig dat mensen denken dat op deze wijze dieren vervoerd kunnen worden. Ik heb schriftelijke vragen aan de verantwoordelijk minister gesteld.

Veel debatten in deze beginperiode van het nieuwe parlementaire jaar. Deze week heb ik debatten gevoerd over Q-koortsbesmettingen die veroorzaakt worden in de grootschalige geitenhouderij en die ervoor gezorgd heeft dat al duizenden omwonenden van geitenhouderijen ziek geworden zijn, waarvan tientallen chronisch ziek. Er zijn inmiddels 5 sterfgevallen onder mensen te betreuren, meer slachtoffers dan de Mexicaanse griep in Nederland gemaakt heeft. Toch wordt de Q-koorts epidemie om economische redenen vrijwel doodgezwegen.

Komende week hebben we het grote debat over de wet Dieren, een nieuwe wet waarin vooral het economisch gebruik van dieren beschermd dreigt te worden en dieren zelf meer dan voorheen het slachtoffer worden van wat mensen van hen willen. Ik zal volgende week verslag doen!

Groeten,
Marianne

A very special surprise in the mail this week. Paul McCartney wrote me a short note to thank the Party for the Animals for putting the spotlight on his campaign “Meat Free Monday” on Prinsjesdag, the day of the queen’s speech to the Dutch parliament when the queen, on behalf of the government, reads the cabinet’s plans for the next year.

Vegetarianism is certainly the focus of growing interest. On 1 October (World Vegetarianism Day) we held a large animal ball here in the Netherlands and the entire month of October has been declared Vegetarian Awareness Month.

The Animal Ball

Do what you can wherever you are to encourage a more vegetarian – and thus more animal-friendly – lifestyle!
In the German elections, the Tierschutzpartei (the German Party for the Animals) failed to reach the electoral threshold. At 5 percent, the electoral threshold is very high, but elections held among pupils and students indicate that the future belongs to the Tierschutzpartei, both literally and figuratively. See here.

Last week we received a report on how camels are being transported in the Netherlands. It’s crazy that people actually think that this is an acceptable way to transport animals. I have submitted written questions to the minister responsible.

The debates are many in these opening weeks of the new parliamentary year. This week I debated on the Q-fever outbreak. The outbreak originated at large-scale goat farms and has resulted in thousands of people living near these farms falling ill, dozens chronically. Five people have already lost their lives to this outbreak, more than have died in the recent outbreak of swine flu. And yet the Q-fever outbreak is being kept quiet for economic reasons.

Next week we’ll be having the major debate on the Animal Act, a new law that seems only to aim to protect the economic value of animals and that threatens even more than ever to turn animals into objects for people to use as they see fit. I will reporting on the debate next week!

Regards,
Marianne