Worldlog Week 38 – 2011


23 september 2011

Afgelopen week stond in het teken van een aantal jaarlijkse tradities binnen de Nederlandse democratie. Op de derde dinsdag van september is het altijd Prinsjesdag. De koningin spreekt dan de troonrede uit: de boodschap van het kabinet over welke koers Nederland de aankomende tijd gaat varen. Daarop volgend presenteert de minister van Financiën de miljoenennota, een jaarlijks overzicht van de rijksfinanciën. En natuurlijk zoals ieder jaar hebben de vrouwelijke volksvertegenwoordigers ( en vrouwelijke gasten) een hoedje op met Prinsjesdag.

Traditiegetrouw dragen Esther Ouwehand en ik op Prinsjesdag hoeden met een statement. Esther had een diadeem op waarmee ze aandacht vroeg voor de zorgwekkende bijensterfte. Esther wilde aandacht vragen voor de bij omdat dit dier symbool staat voor de manier waarop het huidige kabinet omgaat met natuur en biodiversiteit. Ik droeg een admiraalspet met de tekst ´Save our seas’. Hiermee heb ik voortgeborduurd op het thema van de film Sea the Truth, die ons wetenschappelijk bureau een jaar geleden uitbracht. In Sea the Truth gaat het over de vermindering van visconsumptie om de roofbouw op de zeeën en oceanen te stoppen. Want als we in het huidige tempo doorgaan met het vangen en eten van vis, zijn de oceanen en zeeën binnen afzienbare tijd leeggevist. Wetenschappers waarschuwen al jaren tegen deze uitputting van natuurlijke hulpbronnen, maar dit kabinet heeft zich erin gespecialiseerd onwelgevallige berichten te negeren. Het roer moet om, er zal op een volstrekt andere koers moeten worden ingezet.

Maar mededogen en duurzaamheid zijn helaas ver te zoeken in de miljoenennota van het kabinet. De regering legt de nota neer bij miljoenen zwakken. De zware bezuinigingen op alle vormen van mededogen en duurzaamheid laten de ware aard zien van een kabinet dat zich niet lijkt te realiseren hoezeer we gezamenlijke verantwoordelijkheden dragen, met name ook naar de zwakken in de samenleving. Ook vinden wij dat het kabinet op geen enkele wijze duidelijk heeft gemaakt op welke wijze ze ons klimaat, onze natuur, de leefomstandigheden van dieren en de verdeling van voedsel en grondstoffen op een eerlijke manier wil regelen.

Daarom hebben wij bij de bespreking van de miljoenennota in totaal zes moties ingediend over andere het afschaffen van milieuschadelijke subsidies, een oproep om af te zien van de verkoop van natuurgebieden totdat onafhankelijk ecologisch onderzoek heeft vastgesteld dat hierdoor geen natuurwaarden verloren gaan en een motie om een einde te maken aan het stapelen van dieren. De positie van dieren, natuur en milieu, ons klimaat zijn onderwerpen die van groter belang zijn dan de troonrede en daar blijven we ons hard voor maken.

Tot volgende week!

Last week hosted a number of annual democratic traditions in the Netherlands. The third Tuesday of September is what is known in the Netherlands as ‘Princes Day’. It is the day the queen delivers the speech from the throne: the government’s statement on the course it intends to take the country in the coming period. As always, this was followed by the presentation of the budget by the Minister of Finance, the annual statement of government revenue and expenditure. And, as always, the female parliamentary representatives (and female guests) donned hats on this special parliamentary day.

Keeping with tradition, Esther Ouwehand and I wore hats that made a statement. Esther wore a tiara that illustrated the worrisome decline of bee populations worldwide. Esther chose the bee since this animal symbolizes the current government´s attitude toward nature and biodiversity. I wore an admiral´s cap with the caption ´Save our seas´. This cap refers to the theme of the film ´Sea the Truth´ which was released by our scientific office a year ago. Sea the Truth (http://www.seathetruth.nl/en/) argues for reduced fish consumption and an end to the plundering of the seas and oceans. If we continue harvesting and consuming fish at the current rate, the seas and oceans will be virtually emptied within the foreseeable future. For years scientists have been raising the alarm about this exhaustion of natural resources, but this government has become an expert in ignoring inconvenient reports. This cannot go on like this. We need to change course completely.

Unfortunately, tolerance and sustainability were themes barely if at all touched upon in the budget. The extensive cutbacks on all forms of tolerance and sustainability reveal the true nature of a government that does not seem to understand how much we are all responsible for society and, particularly, its weakest members. Furthermore, the government has failed to demonstrate clearly how it intends to deal with the issues of the climate, nature, the living conditions of animals and the distribution of food and raw materials in a manner that is honest to all concerned.

It is for this reason that we have submitted a total of six motions for the debate on the budget regarding the abolition of subsidies that harm the environment, a call to suspend the sale of nature areas until independent studies demonstrate that any such sale will not mean the loss of valuable natural assets and a motion calling for an end to the intensive stabling of animals. The position of animals, nature and the environment and our climate are issues that are of greater importance than the speech from the throne and we will continue to stand up for them.

Until next week!