Worldlog Week 34 – 2009


21 augustus 2009

Welkom terug allemaal, ik hoop dat jullie een plezierige zomer achter de rug hebben en dat de accu’s weer helemaal vol zijn om dierenleed de wereld uit te helpen.

Ik heb zelf veel nieuwe energie opgedaan tijdens het Wereld Veganisme Festival in Rio de Janeiro, waar ik Marly Winckler ontmoet heb, een echte Powerwoman die het vegetarisme in Brazilië tot een doorslaand succes gaat maken, juist ook omdat ze in staat is over te dragen hoeveel schade de wereldwijde vleesconsumptie toebrengt aan het prachtige Brazilië.

En misschien gaat ze haar schouders zetten onder een Braziliaanse partij voor de dieren. Ze heeft me beloofd er serieus over na te denken. Een doorbraak is daar al realiseerbaar als er 1 op de 100 Brazilianen partij kiest voor de dieren, en dat moet in een land met opkomstplicht zeker mogelijk zijn!


Wereld Veganisme Festival in Rio de Janeiro

In Nederland heeft de krant DePers een analyse gemaakt van het succes van de Partij voor de Dieren in de eerste twee jaar dat we bestaan. Het lukt in het bestek van dit worldlog niet het hele artikel weer te geven, maar je vindt het hier en met google translate kun je een ruwe vertaling in je eigen taal krijgen.

Leuk is de omslag in denken die in het artikel weergegeven wordt:

Juni 2007
Minister Verburg van Landbouw wil niet aan het vlees komen
In antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren schrijft ze: ‘Als dierlijke eiwitten in ons voedselpakket zouden worden vervangen door plantaardige eiwitten, zou de milieudruk dalen.’ Maar daar wil ze zich niet mee bemoeien. De klimaatdoelen kunnen prima worden gehaald ‘zonder in te grijpen in het consumptiepatroon’. En voorlichting op dit vlak komt er niet.

Juni 2008
Minister Verburg maakt een voorzichtige draai
De minister heeft onderzoekers in Wageningen een rapport laten maken over Meat the Truth. Ze schrijft dat de film onjuistheden bevat. Toch is ‘naar verwachting ook een verschuiving in de consumptie van dierlijke eiwitten naar duurzamer geproduceerde dierlijke en plantaardige eiwitten’ nodig.

Minister Verburg van Landbouw

Oktober 2008
Vlees eten is een politiek onderwerp geworden
Er verschijnen twee rapporten in opdracht van minister Verburg en minister Cramer van Milieu. In een van de inleidingen staat: ‘Na het uitkomen Meat The Truth door de Partij voor de Dieren (PvdD), is de consumptie van vlees en de milieueffecten die daarmee gepaard gaan uitdrukkelijk op de politieke agenda gezet. In de film en de Kamervragen van de PvdD wordt een koppeling gemaakt tussen het broeikaseffect en de vleesconsumptie in Nederland. De ministeries van VROM en LNV hebben hier op geanticipeerd door een onderzoek te laten uitvoeren naar de broeikasgas-, andere milieueffecten en maatschappelijke effecten bij het vervangen van vlees en zuivel door andere eiwitbronnen.’

Juni 2009
Minister Verburg promoot het eten van insecten
Bij de presentatie van haar nota Duurzaam Voedsel showt Verburg het ‘voedsel van de toekomst’: gebakken insecten en vleesloze bitterballen. Ze erkent nu meer dan ooit dat de (groeiende) vleesconsumptie een probleem is en pleit voor duurzaam voedsel. Dat betekent niet automatisch vegetarisch eten, maar plantaardige eiwitten moeten dierlijke wel gaan vervangen. Nederland moet in 2015 ‘koploper’ zijn ‘op het gebied van duurzaam voedsel en moet dan een voorbeeld zijn voor de internationale gemeenschap.’

Juli 2009
Het terugdringen van vlees eten is kabinetsprioriteit
Samen met de ministers Cramer en Koenders (van Ontwikkelingssamenwerking) publiceert minister Verburg de 'Beleidsagenda Duurzame voedselsystemen'. Het is een antwoord op de rapporten uit oktober, die weer een reactie zijn op het pleidooi van de PvdD. De ministers: 'Productie van zuivel en vlees legt een grote druk op het milieu, ongebreidelde groei zou grote gevolgen hebben voor het mondiale ecologische systeem. Het kabinet vindt het zo'n urgent probleem, dat het is benoemd tot kabinetsprioriteit, onder het thema Biodiversiteit, Voedsel en Vlees.' Behalve dat vlees en zuivel duurzamer moeten worden geproduceerd, moeten we in Nederland meer vleesvervangers gaan eten.

Inmiddels (augustus 2009) heeft minister Verburg een subsidieregeling opengesteld van 1,7 miljoen Euro voor ideeën op het gebied van vleesvervangers. En niet alleen in Nederland zal de toekomst plantaardiger zijn. Kijk maar eens wat The Times op 10 augustus schreef.

Er zijn grote stappen te zetten voor iedereen die gelooft in een wereld met meer mededogen en duurzaamheid, laten we daar hard aan werken!

Groeten,
Marianne

Welcome back all. I hope you can all look back on a great summer and that you are all reenergised to help make animal suffering a thing of the past.

I myself was extremely energised during the World Veganism Festival held in Rio de Janeiro, where I met Marly Winckler, a real power woman who’s going to turn vegetarianism in Brazil into a resounding success, especially since she is able to communicate just how much damage worldwide meat consumption is inflicting on Brazil’s incredible natural beauty.

And she may even get to work setting up a Brazilian party for the animals. In any case, she promised me to give it some serious consideration. A breakthrough could be achieved if 1 in 100 Brazilians voted for a party for the animals, particularly when you take into account that Brazil is a country with compulsory voting!

World Veganism Festival in Rio de Janeiro

In the Netherlands, the newspaper DePers conducted an analysis of the success the Party for the Animals has scored in the first two years its existence. We simply don’t have the space in this worldlog to reproduce the entire article, but you can find it here and then use google translate to get a rough translation in your own language.

What I particularly like about this article is the way it portrays the turnaround in attitude that has taken place in the Netherlands since the arrival of the Party for the Animals:

June 2007
Minister Verburg of Agriculture wants to leave meat alone
In response to parliamentary questions submitted by the Party for the Animals, she writes: ‘If animal proteins in our diet were replaced by vegetable proteins, the pressure on the environment would decrease.’ And yet she won’t intervene. The climate objectives can be easily achieved ‘without altering food consumption patterns.’ No further explanation has been offered.

June 2008
Minister Verburg makes a prudent about face
The minister has commissioned researchers in Wageningen to draw up a report on Meat the Truth. She writes that the film contains inaccuracies. But ‘we expect that a shift away from the consumption of animal proteins to more sustainably produced animal and vegetable proteins will probably be necessary.’


Minister Verburg of Agriculture

October 2008
Eating meat is on the political agenda
Two reports have been commissioned by Minister Verburg and Minister Cramer of the Environment. The following is an excerpt from one of the reports: ‘Following the release of Meat The Truth by the Party for the Animals, the consumption of meat and the impact it has on the environment are firmly on the political agenda. Both the film and parliamentary questions from the Party for the Animals lay a link between the greenhouse effect and meat consumption in the Netherlands. The Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment and the Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries have already commissioned a study into the environmental and social effects of replacing meat and dairy with other sources of protein.’

June 2009
Minister Verburg promotes the eating of insects
During the presentation of her policy document “Sustainable Food”, Minister Verburg showed us to some “food of the future”: fried insects and meatless croquette balls. She now recognizes that (growing) meat consumption is a problem and argues for sustainable food. While this does not mean a 100% switch to vegetarianism, vegetable proteins must start to replace animal proteins in our diet. By 2015, the Netherlands must be leading the world in sustainable food.’

July 2009
Reducing meat consumption is a cabinet priority
Together with Ministers Cramer and Koenders (of Development Cooperation), Minister Verburg is publishing the ‘Sustainable Food Systems Policy Agenda’ in response to reports published in October which themselves were reactions to arguments from the Party for the Animals. The ministers: 'The production of meat and dairy places a great strain on the environment and its unbridled growth would have serious consequences for the world’s ecological system. The problem is considered so urgent by the cabinet that they have made it a government priority: ‘Biodiversity, Food and Meat.' Not only must meat and dairy be produced more sustainably, we in the Netherlands must also start eating more meat substitutes.

Recently (August 2009), the Minister Verburg established a 1.7 million euro subsidy scheme to stimulate ideas on meat substitutes. And a more vegetarian future won’t be limited to just the Netherlands. See what The Times wrote on 10 August.
Everyone who believes in a more compassionate and sustainable world can really make a difference. Let’s join forces to achieve this goal!

All the best,
Marianne