Worldlog Week 19 – 2009


8 mei 2009

Deze week zal ik wat meer vertellen over de allianties die je kunt aangaan bij de start van een nieuwe partij voor de dieren.

Afgelopen week hadden we vertegenwoordigers van de Spaanse partij voor de dieren te gast die gaan proberen voldoende handtekeningen te verzamelen voor deelname aan de Europese verkiezingen. Ze hebben 50 handtekeningen nodig van zittende gemeenteraadsleden (van andere politieke partijen!) of 150.000 handtekeningen van burgers.

Uit alles is duidelijk dat de zittende politiek zoveel mogelijk barrières opwerpt om nieuwe partijen geen kans te geven door te dringen tot het parlement.

Wat je je moet realiseren bij de start van je nieuwe partij is dat vrijwel alle beoogde kiezers, kandidaten, bestuursleden etc. op dit moment lid zijn van een andere politieke partij. Zelfs als ze teleurgesteld zijn over hun eigen partij qua inzet voor dierenrechten, voelen ze het toch vaak als verraad aan hun eigen partij om zich in te zetten voor de oprichting van een nieuwe politieke partij waarvan het welslagen op voorhand niet vast staat.

Wij hebben hetzelfde meegemaakt. Niko Koffeman, de bedenker van de partij werkte als campagnestrateeg voor de Socialistische Partij (SP) in Nederland en hielp ons in z’n vrije tijd, maar moest toch slikken (toen we eenmaal zetels hadden veroverd) om de SP vaarwel te zeggen.

In landen waar kiesdrempels zijn zullen mensen nog een grotere aarzeling voelen, omdat de nieuwe partij ervoor zou kunnen zorgen dat de “zittende groene partij” de kiesdrempel niet meer haalt door deelname van de nieuwe partij voor de dieren.

Dat zou zelfs als uiterste consequentie kunnen hebben dat zowel de zittende groene partij als de partij voor de dieren de kiesdrempel niet halen, waarbij veel mensen zullen redeneren dat dieren daarmee slechter af zouden kunnen zijn dan zonder deelname van de partij voor de dieren. Het argument dat versplintering succes in de weg zou kunnen staan.

Ook traditioneel denkende dierenrechtenorganisaties, die nu al hun vaste contacten hebben binnen de zittende politiek zullen schichtig reageren op vernieuwing, onder meer om bovenstaande reden.

Ze zouden de nieuwe partij voor de dieren als een concurrent op hun eigen werkgebied kunnen ervaren, omdat er natuurlijk een beroep gedaan wordt op fondsenwerving onder dezelfde dierenbeschermers en ook publicitaire aandacht gedeeld zou kunnen worden.

Ook de aanjaagfunctie (niet alleen voor de zittende politiek, maar ook voor de zittende Non Gouvernementele Organisaties) zal niet door iedereen op prijs gesteld worden.

Daarom moet je je niet teveel voorstellen van bondgenootschappen in eerste aanleg. De start van de nieuwe partij moet echt komen van een kleine, hechte groep mensen die bereid zijn tegen de stroom op te roeien. Zonder steun, en soms zelfs met tegenwerking van bestaande dierenwelzijnsorganisaties en politieke partijen waarmee je een zekere vorm van geestverwantschap voelt.

Realiseer je dat je een haas in de marathon bent, zoals Noah Bor in de marathon van Athene in 2001. Hij startte de marathon als haas (gangmaker) maar eindigde als overwinnaar!

Tenslotte nog even een bericht over deze week. Deze week ben ik in New York bij een conferentie van de verenigde Naties over duurzame ontwikkeling. Mogelijk zal daar ook onze film Meat the Truth getoond worden. De film zal z’n officiële première beleven op 17 mei na afloop van de New York Veggie Pride Parade, waar ik ook zal spreken. Er zijn twee vertoningen, eentje om 17.00 uur en een om 19.00 uur in de New York Film Academy

Als je in de buurt bent, zorg dat je erbij bent!

This week I want to tell you more about possible alliances when starting up a new party for the animals.

Last week we were paid a visit by representatives of the Spanish party for the animals which is trying to collect enough signatures to be able to contest the European elections. They require either 50 signatures from incumbent municipal councillors (from other political parties!) or 150,000 citizens’ signatures.

One thing we know for sure is that the political establishment throws up as many barriers as it can in the path of new parties aspiring to enter parliament.

When starting your new party, you must realise that everyone you hope to attract – potential voters, candidates, executive members – are all currently members of other political parties. Even if they are disappointed with their own party’s track record on animal rights, they are often hesitant to betray their own party by working to establish a new one whose future success in the political arena is anything but certain.

We experienced the same thing. Niko Koffeman, the deviser of the party worked as a campaign strategist for the Socialist Party (SP) in the Netherlands and, although he helped us in his free time, it was hard for him to bid the SP farewell once we had won seats.

In countries that have electoral thresholds, people will feel even more hesitant to get involved as the new party for the animals may, for example, hamper the country’s incumbent green party’s ability to achieve that all-important electoral threshold.

In the worst case, participation in the elections may result in neither the new party for the animals nor the incumbent green party achieving the threshold. In the aftermath, many people will reason that animals would actually be better off without a party for the animals contesting elections, their argument being that fragmentation is an obstacle to success.

Traditionally minded animal rights organisations, which have their own contacts within the political establishment, will also react nervously to new initiatives, in part for the reasons listed above.

They may view the new party for the animals as an unwelcome intruder on their own patch that will be competing for funds from the same sponsors and vying for its share of publicity.

The kick-in-the-pants brought about by the advent of the new party (not just for the political establishment but also for established Non-Governmental Organisations) will also not be appreciated by everyone.

You therefore should not expect too much initially from alliances. The birth of the new party will really be up to a small close-knit group of people willing to paddle against the current, without support and possibly even with the active opposition from those existing animal rights organisations and political parties with whom you feel a certain measure of affiliation.

Remember you are a hare running a marathon, rather like Noah Bor in the marathon of Athens in 2001. He started the marathon like a hare (pacesetter) but ended victorious!

Finally, some news for this week. I will be attending a United Nations conference in New York this week on sustainable development. Our film Meat the Truth may be screened at the conference. The film will be officially premiered on 17 May following the New York Veggie Pride Parade, where I will also be speaking. There will be two showings, the first at 5 pm and a second at 7 pm in the New York Film Academy

If you happen to be in New York, be sure to drop by!