Worldlog Week 16 – 2010


23 april 2010

Goed nieuws voor de walvis! Tijdens een debat in de Tweede Kamer hebben we brede steun gekregen voor onze voorstellen om alle walvissoorten een beschermde status te geven. In dit debat kwam ook de doorvoer van illegaal gevangen walvisvlees door Nederland aan bod. De Partij voor de Dieren wil dat deze praktijk aan banden wordt gelegd en niet langer door Nederland wordt gefaciliteerd, ook hierin werden wij door een meerderheid in het parlement gesteund.

De International Whaling Commission (IWC), het internationaal overlegorgaan voor de bescherming van de walvis en het beheer van de walvisjacht, beschermt momenteel maar 13 van de 85 soorten walvisachtigen. De Partij voor de Dieren vroeg Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit zich sterk te maken om de werkingssfeer van de IWC uit te breiden naar alle soorten walvisachtigen. Minister Verburg lijkt gehoor te willen geven aan deze oproep. In juni is in Marokko de conferentie van de IWC om de afspraken over de walvisjacht te bespreken.

Op dit moment valt een voorgesteld compromis van de IWC over walvisjacht slecht bij zowel walvisbeschermers als walvisjagers. Ook ik ben boos over het voorstel, dat er voor zorgt dat de walvisjacht voor Japan, Noorwegen en IJsland de komende tien jaar mogelijk zou worden. Het IWC zit al jaren in een spagaat omdat de drie landen gebruikmaken van mazen in het wereldwijde verbod op de walvisjacht sinds 1986. In het compromis ligt het aantal dieren dat gedood mag worden aanzienlijk lager dan het aantal dat de walvisjagende overheden zelf willen schieten.

Walvis bij Antarctica van Sphotos.nl

Op de Nederlandse nieuwssite nu.nl stond nog een duidelijk argument om de jacht op walvissen te stoppen. Walvispoep gaat namelijk opwarming van de aarde tegen. Volgens de Australische Antarctische Divisie werkt walvispoep als zeer werkzame mest voor de oppervlakte van de zee, waardoor CO2 goed opgenomen kan worden. De onderzoekers geven aan dat in uitwerpselen van walvissen tien keer zo veel ijzer zit als in gewoon water, en planten zijn daar gek op. Algen die tussen de planten aan de oppervlakte leven maken weer zuurstof door koolstofdioxide uit de lucht te halen. Walvissen zouden dus wel eens een belangrijke oplossing kunnen zijn in de strijd tegen de opwarming van de aarde!

Dan nog het nieuws dat de Nederlandse varkenssector in 2008 voor meer dan 1,5 miljard euro maatschappelijke kosten per jaar veroorzaakt. Het instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit heeft in opdracht van de Nicolaas. G. Pierson Foundation (het wetenschappelijk bureau van de Partij voor de Dieren) onderzoek gedaan naar de hoogte van de werkelijke prijs van varkensvlees indien alle maatschappelijke kosten zouden worden meegerekend.

Dit onderzoekt toont wederom aan dat consumentenprijzen zelden een goed beeld geven van de werkelijke kosten die gemaakt worden om het product in de schappen te krijgen. Als dit soort kosten wel worden meegenomen in de prijs, de consument meer moeten betalen voor hun boodschappen en zodoende minder schadelijke producten koopt. De Partij voor de Dieren wil daarom een vleestaks invoeren, waarbij vlees uit de intensieve veehouderij belast wordt met het hoge BTW-tarief van 19 procent en biologische producten juist op een nultarief komen.

Als laatste wil ik nog melden blij te zijn dat de Tweede Kamer akkoord is gegaan met het voorstel van dhr. Waalkens (Partij van de Arbeid) en dhr. Ormel (Christen Democratisch Appèl) om dierenmishandeling strenger te bestraffen en mensen een proeftijd op te leggen van tien jaar. Wij vinden dit voorstel alleen niet ver genoeg gaan en willen dat er een levenslang houdverbod komt voor mensen die dieren hebben mishandeld en dat de Algemene Inspectiedienst er meer mensen bij krijgt. Ormel vindt het jammer genoeg niet noodzakelijk om een levenlang houdverbod op te leggen.

Tot volgende week!

Marianne

Good news for whales! During a debate in the Lower House, we received wide support for our proposals to accord protected status to all species of whale. This debate also considered the transhipment of illegally caught whale meat through the Netherlands. The Party for the Animals called for a stop to this practice and the Netherlands being used to facilitate these transhipments. Here, too, we were supported by a majority in the Lower House.

The International Whaling Commission (IWC), the international consultative body for protecting whales and regulating the whale hunt, currently only protects 13 of the 85 species of whale. The Party for the Animals asked Minister Verburg of Agriculture, Nature and Food Quality to make out a case to expand the sphere of action of the IWC to cover all species of cetacean. Thus far Minister Verburg seems willing to heed this call. The IWC will be holding a conference in Morocco in June to reach agreements on limiting the whale hunt.

A compromise currently being proposed by the IWC on the whale hunt is finding little support among both whale protectors and hunters. I am also angry about the proposal that would allow Japan, Norway and Iceland to hunt whales over the next ten years. The IWC has been in a quandary for years because these three countries have making use of loopholes in the worldwide ban on whale hunting since 1986. Under the proposed compromise, the number of animals that may be killed is substantially lower than what the whale-hunting countries themselves would like to harvest.

Whale near Antarctica from Sphotos.nl

The Dutch news website nu.nl published a sound argument for stopping the whale hunt: whale excrement counters global warming. According to the Australian Antarctic Division, whale excrement functions extremely well as an absorber of CO2 on the surface of the oceans. The researchers indicate that whale excrement contains ten times as much iron as water, and plant life thrives on iron. Algae that lives between the plants on the surface of the water convert carbon dioxide into oxygen. Whales could actually become a key factor in the efforts to counter global warming!

This week we heard the news that the Dutch pig-breeding industry cost the country € 1.5 billion in social costs in 2008. The Environmental Issues Institute of the VU Amsterdam University was commissioned by the Nicolaas. G. Pierson Foundation (the scientific bureau of the Party for the Animals) to calculate the actual price of meat when all social costs are included.

This study again shows that the retail price rarely reflects the actual costs that are incurred in getting the product onto supermarket shelves. If these costs were included in the retail price, consumers would find themselves paying more for their groceries and would consequently avoid purchasing these harmful – and pricier – products. The Party for the Animals therefore wants to implement a ‘meat tax’ that would subject meat produced by factory farms to the higher VAT rate of 19% and exempt biological products entirely from taxation.

Finally, I would like to inform you that I am happy that the Lower House has agreed to the proposal by Mr. Waalkens (Netherlands Labour Party) and Mr. Ormel (Christian Democrats) to introduce tougher sentences for animal abuse and to impose an operational period of 10 years. However, we don’t think this proposal goes far enough and we want people convicted of animal abuse to be subject to a lifelong ban on keeping animals and we want the General Inspection Service to be better staffed. Unfortunately, Ormel did not consider a lifelong ban necessary.

Until next week!

Marianne