Worldlog Week 15 – 2010


16 april 2010

De verkiezingsstrijd kan losbarsten! Vorige week hebben we ons concept verkiezingsprogramma ‘Recepten voor mededogen en duurzaamheid’ voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. Op het partijcongres op 25 april wordt het definitieve programma door onze leden vastgesteld. Waar andere partijen zich in de bestrijding van crises richten op terugkeer naar ‘business as usual’ via een menscentrale aanpak, pleit de Partij voor de Dieren als enige voor een planeetbrede visie omdat de keuzes in de komende kabinetsperiode cruciaal zullen zijn voor komende generaties. Op 9 juni zullen we weten hoe de Nederlandse kiezers over onze plannen oordelen. Spannend, het is de eerste keer dat we vanuit onze positie in het parlement deelnemen aan de verkiezingen voor een nieuwe Tweede Kamer.

Over 7 jaar zal 70 procent van de wereldbevolking onvoldoende kunnen beschikken over schoon drinkwater, over 38 jaar zullen volgens professor Daniel Pauly de zeeën en oceanen bij ongewijzigd beleid leeggevist zijn en binnen 20 jaar zullen we volgens het WWF een tweede wereldbol nodig hebben om te voorzien in onze grondstofbehoefte. ‘Recepten voor mededogen en duurzaamheid’ biedt mogelijkheden voor een radicale omslag, waarbij de burger naast een maximale keuzevrijheid ook geconfronteerd wordt met de persoonlijke verantwoordelijkheid die met die keuze samenhangt.

Vorige week zijn eindelijk alle teksten de deur uit gegaan voor het nieuwe Engelstalige boek Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change dat we in mei gaan uitbrengen. Het was een zware bevalling, maar het wordt een prachtig boek met de Engelstalige DVD erbij ingesloten. Erg fijn dat aan het boek tal van bekende auteurs en wetenschappers hebben willen meewerken, zoals Mark Bittman van The New York Times! De vraag van mijn kant is of er in jullie land belangstelling is om het boek te vertalen. Laat dit dan weten door een email te sturen naar info@ngpf.nl.

Na de succesvolle film Meat the Truth komt binnenkort ook de film Sea the Truth over de toestand van de zeeën en oceanen, overbevissing, bijvangst en de grote hoeveelheid gif in vissen. Op 19 mei is de Nederlandse première van deze film die gemaakt is door de Nicolaas G. Pierson Foundation (het wetenschappelijke bureau van de Partij voor de Dieren). Ik ben erg benieuwd wat iedereen er van zal vinden. Ik hoop dat de film net zoveel aandacht krijgt en commotie zal geven als Meat the Truth! Hij is nu meteen in de eerste versie Engelstalig, zodat we vanaf medio mei klaar zijn voor wereldwijde distributie!

Hierbij nog een mooi animatiefilmpje over de wijze waarop onze veehouderij georganiseerd is.

Tot volgende week,
Marianne

The election battle can begin! Last week we presented our draft election programme "Recipe for compassion and sustainability' for the Lower House elections. Our members established our definitive programme at the party conference on 25 April. Whereas other parties return to 'business as usual' when combating a crisis with a 'humancentric' approach, the Party for the Animals argues for the animals. We are the only party with a planet-wide approach because the choices made in the coming cabinet term will be crucial for future generations. On 9 June, we will find out what the Dutch voters think of our plans. It's exciting, this is the first time that we will participate in elections for a new Lower House with this position in parliament.

In 7 years, 70% of the global population will have insufficient access to clean drinking water. According to Professor Daniel Pauly, in 38 years the seas and oceans will be irreversibly fished out and within 20 years, according to the WWF, we will need a second earth to provide us with our raw material needs. 'Recipes for compassion and sustainability' offers opportunities for a radical turnaround, in which the citizen will have the maximum freedom of choice but will also be confronted with the personal responsibility connected to making these choices.

Last week I finally got every text out the door for the new English-language book Meat the Truth, Essays on Livestock Production, Sustainability and Climate Change that will hit the shelves in May. It was a painful birthing process, but it will be a fantastic book that includes an English-language DVD. I love the fact that numerous authors and scientists such as Mark Bittman from The New York Times wanted to work with us on it! My question here is if there is any interest in your country to have the book translated. If so, let me know by sending a mail to info@ngpf.nl.

As a sequel to the successful film Meat the Truth, we are soon to release Sea the Truth that covers the situation around our seas and oceans, overfishing, bycatch and the large amount of poison found in fish. The Dutch premiere of this film, made by Nicolaas G. Pierson Foundation (The Party for the Animal's scientific office), will take place on 19 May. I'm very curious to see what everyone will make of it. I hope the film will receive just as much attention and will make as much commotion as Meat the Truth! This very first edition will be in the English language so that we can be ready for global distribution from mid-May onward!

Included here is a neat cartoon clip about the way in which cattle farming is organised.

See you next week,
Marianne.