Worldlog Week 07 – 2013


11 februari 2013

Het verzet in Nederland tegen het afsteken van vuurwerk groeit met de dag. Daarom hebben wij deze week aan minister Opstelten en staatssecretaris Mansveld gevraagd alsnog een verbod voor te bereiden op consumentenvuurwerk. Eerder werd het verzoek daartoe afgewezen vanwege een vermeend gebrek aan draagvlak. Maar uit nieuw onderzoek blijkt echter dat niet alleen een groot deel van de bevolking, maar ook een ruime meerderheid van lokale bestuurders en politici voorstander is van een vuurwerkverbod. Mooi!

Onder burgers zijn ook veel voorstanders van een vuurwerkverbod. Het risico gewond te raken, houdt veel mensen binnen op de dagen rond oud en nieuw. Daarnaast bezorgt het geknal miljoenen dieren ernstige angst en stress. Vuurwerk bevat daarbij zware metalen en andere zeer giftige stoffen, die grond, lucht en water ernstig vervuilen. Na afloop van iedere jaarwisseling moet drie miljoen kilo extra afval worden opgeruimd. Vanwege het grote gevaar van lichamelijk letsel wordt in de meeste andere landen niet toegestaan dat vuurwerk door burgers zelf wordt afgestoken. In plaats daarvan organiseert de overheid professionele vuurwerkshows. Daar gaan wij ook voor!

Niet alleen in Nederland is er een discussie over de intrede van de wolf. Ook in Zweden is de discussie losgebarsten. Half november hebben wij het voor elkaar gekregen om de wolf op de lijst inheemse beschermde dieren te zetten. Het is niet de vraag óf de wolf naar Nederland komt maar wanneer. Duitse roedels leven steeds vaker nabij de Nederlandse grens. Als de wolf op eigen initiatief naar Nederland komt, is het van belang dat de soort vanaf het allereerste moment ook goed beschermd is.

Deze twee filmpjes over klimaatverandering kan ik jullie niet onthouden. Kijk naar ´How Climate Change Became a 'Liberal Hoax' en ´The impossibility of infinite growth on a finite planet´.

Prachtig verhaal uit Tanzania. In een nationaal park werd vier jaar geleden een leeuw gespot die gevangen zat in de strop. Verschillende pogingen om het dier te redden van deze strop mislukten en hoe ouder de leeuw werd hoe strakker de strop ging zitten. Een prachtige actie van de Daily Mail afgelopen zomer zorgde voor zijn redding. Het lukte eindelijk om de leeuw te vangen, te verdoven en de strop te verwijderen. De leeuw leeft nu weer bij zijn groepsgenoten!

Mijn collega Esther Ouwehand is deze week druk bezig geweest met het tegengaan van ongevraagde folders en gemeentekrantjes in je brievenbus. In Nederland verdwijnen de huis-aan-huisbladen en folders meestal ongelezen in de papier- of prullenbak. Dit levert tonnen afval op per jaar en is voor veel mensen een grote bron van ergernis. Wij willen hier vanaf en stellen daarom voor dat mensen voortaan expliciet moeten vragen om huis-aan-huis bladen en folders, in plaats van ze ongevraagd in de brievenbus te krijgen. Word vervolgd!

Tot volgende week, Marianne

Opposition in the Netherlands against consumer fireworks in growing steadily. Consequently, this week we asked Minister Opstelten and State Secretary Mansveld to reconsider the preparation a ban on consumer fireworks. A previous request for a ban was rejected owing to an alleged lack of support. However, new research has shown that not only a large portion of the population is for a ban on fireworks, but so is a large majority of local administrators and politicians. Good development!

There are also many supporters of a ban among Dutch citizens. The risk of being injured keeps many people indoors in the days around New Year. Furthermore, the terrific racket causes enormous fear and stress to millions of animals. Fireworks also contain heavy metals and other extremely poisonous substances that seriously pollute the ground, air and water. After each New Year’s celebration, an additional three million kilos of waste has to be cleared. Owing to the serious danger of physical injury, most countries do not allow private citizens to set off fireworks themselves, opting instead for professionally organized firework shows. That’s the direction we want the Netherlands to go as well.

The discussion on the return of the wolf is not limited to the Netherlands. It has also erupted in Sweden. In mid-November we were successful in getting the wolf onto the list of native protected animals. The question is not whether the wolf will come to the Netherlands, but when. German packs are living ever closer to the Dutch border. When the wolf eventually arrives in the Netherlands, it is important that this species be protected from the moment it crosses our borders.

I strongly recommend these two videos on climate change. Watch ´How Climate Change Became a 'Liberal Hoax' and ´The impossibility of infinite growth on a finite planet´.

Wonderful story from Tanzania. Four years ago in a Tanzanian national park a young male lion was spotted caught in a wire snare. Several attempts to release the animal from the snare failed, and the older the lion grew the tighter the snare became. An excellent initiative of the Daily Mail newspaper last summer brought about his rescue. It was finally possible to capture the lion, anaesthetize him and remove the snare. The lion is now back with his pride!

This week my colleague Esther Ouwehand has been busy trying to put an end to unsolicited advertising and municipal newsletters being put through your letterbox. In the Netherlands, most free local papers and leaflets end up unread in the wastebasket or rubbish bin, resulting in tons of needless waste each year. Furthermore, the practice simply annoys many people. We want to see an end to this and therefore propose that people should explicitly ask to receive free local papers and leaflets instead of having them stuffed through their mailboxes unasked for. We’ll be following this!

Until next week, Marianne