Nieuw Worldlog Marianne Thieme


6 oktober 2014

Afgelopen week het debat gehad in de Tweede Kamer over militair ingrijpen in Irak. Wij zijn tegen militair ingrijpen, omdat er grote risico’s zijn voor verdere escalatie. De Tweede Kamerfractie is ervan overtuigd dat bombarderen de voedingsbodem voor terrorisme alleen maar verder versterkt. Dat heeft eerder ingrijpen in de regio aangetoond.

f16
Maar wat zijn dan de veelgehoorde vragen; Mag je vrouwen laten verkrachten, journalisten laten onthoofden, kinderen laten ontvoeren, onrecht laten bestaan zonder in te grijpen? Mag je wegkijken van de problemen?

Dat is een zeer oneigenlijke benaderingswijze. De problemen zijn complex en helaas de oplossingen ook. Bombarderen maakt volgens vrijwel alle militaire analisten de situatie alleen maar erger. Het Rode Kruis stelt dat luchtaanvallen de humanitaire crisis daar verergeren. En dus kunnen we die oplossing niet steunen.

We hebben een taak in het verlenen van humanitaire hulp waar mensenrechten worden geschonden. We hebben een taak in de-escalatie van internationale conflicten. We hebben een taak in de opvang van vluchtelingen, in het wegnemen van de voedingsbodem van terrorisme. De Iraakse regering moet verder onder druk gezet worden om de achtergestelde groepen die nu in de armen dreigen te worden gedreven van ISIS, meer zeggenschap te geven. We hebben een taak in het afsnijden van de inkomstenbronnen van terroristen. We hebben de taak om, religieuze radicalisering in eigen land tegen te gaan. Maar er is geen taak voor ons land weggelegd om terroristen op afroep te bedienen met exact datgene waar ze om vragen: oorlog met het westen, bommenwerpers en martelaarschap.

Richard Norton-Taylor, een journalist van The Guardian zet mijn visie kracht bij, zie: ‘Bombing Isis will be futile – and expensive’ voor zijn heldere uiteenzetting.

Mijn college Esther Ouwehand heeft staatssecretaris Dijksma van Landbouw opgeroepen om het gevaarlijke landbouwgif metam-natrium niet opnieuw toe te staan. Een meerderheid van de Kamer steunde eerder dit jaar een oproep van ons voor een verbod. In mei werd het grondontsmettingsmiddel tijdelijk van de markt gehaald, omdat de veiligheid van omwonenden niet gegarandeerd kon worden. Nu staat de staatssecretaris het omstreden middel toch weer toe. Wij willen dat metam-natrium zo snel mogelijk uit de handel wordt genomen. Dit gif heeft zeer negatieve gevolgen voor dieren, natuur en milieu en vormt een groot risico voor de volksgezondheid!

gif
Het was Dierendag afgelopen zaterdag. En het was ook het Islamitische offerfeest, waarbij elk jaar tienduizenden dieren zonder verdoving worden geslacht in Nederland.

Wij hebben afgelopen week via social media aandacht gevraagd voor het feit dat offeren niet automatisch betekent dat je dieren hoeft te offeren, geld geven aan mensen die het nodig hebben kan ook. We hebben op onze website ook lekker vegetarische recepten geplaatst voor iedereen die van dierendag een eet-geen-dieren-dag wilde maken.

dierendag
‘Billboard’ op het centraal station van Amsterdam bij laten maken met de tekst ‘4 oktober Dierendag & offerfeest. Offer geld, geen dieren!

Moslima én Antwerpse (België) wethouder Dierenwelzijn, Nabilla Ait Daoud pleitte afgelopen week ook voor schenking ipv dierenoffer. Lees hier ook de standpunten van Islamic Concern en Green Prophet.

Onverdoofd slachten veroorzaakt ernstig dierenleed en is dan ook verboden in Nederland. Uitzondering is gemaakt voor ritueel slachten. Wij respecteren godsdienstvrijheid, maar die vrijheid houdt op als mensen of dieren daar leed van ondervinden. Het zou voor een dier niet uit moeten maken welke geloof zijn slachter heeft. Meer weten over onze inzet hierover? Klik hier.

In het hele land is er trouwens met dierendag door vele actieve leden van de partij geflyerd tegen de jacht. Super dat wij zulke vrijwilligers hebben die vol enthousiasme onze boodschap uitdragen 🙂

Tot volgende week!

Last week, we had a debate in the Lower House on military intervention in Iraq. We are against military intervention, because there are significant risks of further escalation. The parliamentary group of the Lower House is convinced that bombing will only strengthen the breeding ground for terrorism. This has been proven by earlier interventions in the region.

f16
But what is asked frequently in this context; can we let women be raped, journalists be beheaded, children be abducted, injustice exist without any intervention? Can we look away from the problems?

This is a very improper approach. The problems are complex and so are the solutions, unfortunately. According to almost all military analysts, bombing will only aggravate the situation. The Red Cross says that air strikes will aggravate the humanitarian crisis there. We therefore cannot support that solution.

We have a duty to provide humanitarian aid if human rights are being violated. We have a duty to de-escalate international conflicts. We have a duty to provide shelter to refugees and remove breeding grounds of terrorism. More pressure must be placed on the Iraqi government to grant more control to deprived groups who are now likely to be driven into the arms of ISIS. We have a duty to cut off sources of income of terrorists. We have a duty to combat religious radicalisation in our own country. But our country does not have a duty to serve terrorists on demand by doing precisely what they are asking for: war with the West, bombers and martyrdom.

Richard Norton-Taylor, a journalist with The Guardian underpins my views, see: ‘Bombing Isis will be futile – and expensive’ for his unambiguous explanation.

My colleague Esther Ouwehand called upon State Secretary Dijksma of Agriculture to refrain from allowing the dangerous pesticide metam sodium again. A majority of the House supported our request for a ban earlier this year. In May, the soil fumigant was temporarily taken off the market, since the safety of local residents could not be guaranteed. Meanwhile, however, the State Secretary has allowed the controversial substance again. We want metam sodium to be taken off the market as soon as possible. The poison has extremely negative consequences for animals, nature and the environment and constitutes a major risk to public health!

gif
It was World Animal Day last Saturday. And it was also the Islamic Festival of Sacrifice, when tens of thousands of animals are slaughtered without stunning in the Netherlands every year.

Last week, through social media, we asked attention for the fact that sacrifice does not necessarily mean that animals should be sacrificed, giving money to those in need is another option. We also placed delicious vegetarian recipes on our website for those who wanted to turn World Animal Day into an eat-no-animals day.

dierendag
Madebillboard at Amsterdam central station with the text ‘4 October World Animal Day & Festival of Sacrifice. Sacrifice money, not animals’!

Last week, Nabilla Ait Daoud, a Muslim and Antwerp (Belgium) alderman responsible for Animal Welfare, also advocated gifts instead of animal sacrifice. You can read the points of view of Islamic Concern and Green Prophet here.

Slaughter without stunning causes severe animal suffering and it is therefore prohibited in the Netherlands. An exception has been made for ritual slaughter. We respect the freedom of religion, but that freedom stops where people or animals suffer from it. For an animal, it should not make any difference what religion his slaughterer has. If you would like to learn more about our efforts in this context, click here.

For that matter, leaflets against hunting were distributed throughout the country at World Animal Day by many active party members. It is super to have these volunteers conveying our message with such enthusiasm 🙂

See you next week!