Nieuw Worldlog Marianne Thieme


22 september 2014

Belangrijke week achter de rug! Dinsdag 16 september was het Prinsjesdag in Nederland, de dag waarop het kabinet haar plannen voor het komende jaar bekendmaakt. Daaropvolgend vonden de algemene politieke beschouwingen plaats, waarbij de Rijksbegroting wordt behandeld in de Tweede Kamer.

Ieder jaar op Prinsjesdag maken mijn collega Esther Ouwehand en ik een statement richting het kabinet met onze outfits. Esther riep met haar jurk op om de gruwelijke walvisjacht en dolfijnenslachtingen te stoppen. Op haar jurk van het eco-merk ArmedAngels is een bebloede harpoen en een dolfijnenvin in roodgekleurd water geborduurd. ‘Stop the killings!’, is op de voorzijde te lezen. Het ontwerp van het borduurwerk is van Maria Tiqwah van Eldik. De beeltenissen zijn op de jurk geborduurd door Janny Slik. De beeltenissen laten een glimp zien van hoe het er jaarlijks aan toe gaat in de baaien van Japan en de Faeröereilanden waar honderden dolfijnen worden afgeslacht. Zoals je in mijn vorige Worldlog kon lezen begint Nederland eindelijk een vuist te maken tegen de walvisjacht en dolfijnenslachting, maar die vuist kan nog veel groter!

Bxpmu7gIEAAllR3.jpg large
Ik droeg dit jaar een door Erny van Reijmersdal ontworpen jurk met 100-eurobiljetten als statement tegen greenwashing. De biljetten symboliseren de financiële belangen die het kabinet opnieuw hoogste prioriteit geeft. De groene stola en hoed vormen het symbool van greenwashing: het met groene woorden camoufleren van een kil en natuuronvriendelijk beleid. Het kabinet treft vooral maatregelen die financiële belangen dienen, terwijl ambities voor dieren, natuur en milieu niet worden waargemaakt. We horen wel steeds groene woorden, maar het blijft bij woorden; een likje groene verf. Pure greenwashing

BxplyFRIgAARsqZ.jpg large
Wie dan leeft, wie dan zorgt: dat is de kortetermijnvisie van het kabinet. Voor een wereld die consumeert zoals wij dat doen zijn vier aardbollen nodig. Greenwash-begrippen als Groene Groei en Duurzame Transitie kunnen de werkelijkheid niet verbloemen. De meeste partijen kunnen zich geen wereld zonder groei en schuld meer voor stellen. Maar oneindige economische groei op een eindige planeet is simpelweg onmogelijk. We zullen uit de vicieuze cirkel van economische groei, schuld en koopzucht moeten stappen

Er is gelukkig ook goed nieuws te melden: tijdens de algemene politieke beschouwingen dienden we een motie in waarmee we het kabinet oproepen te komen met een langetermijnsvisie op klimaat- en milieubeleid. Deze motie kreeg de steun van een meerderheid van de Kamer!

Aarde_copyrightfree_fotovandeNASA_klein
Tot slot wil ik je dit niet onthouden. Begin september vertelde ik je over de indrukwekkende lezing van de Australische dierenbeschermer Philip Wollen. Hij sprak 6 september voor onze leden in het Nederlandse parlement. Benieuwd naar zijn verhaal? Bekijk hier zijn speech.

Tot volgende week!

Marianne

This was an important week! On Tuesday 16 September, it was Budget Day in the Netherlands, the day on which the Cabinet announces its plans for the year ahead. After that, the Parliamentary Debate on the Speech from the Throne was held, dealing with the National Budget in the Lower House.

Every year on Budget Day, my colleague Esther Ouwehand and I wear outfits as statements to the Cabinet. With her dress, Esther called to stop the gruesome whaling and dolphin slaughter. Her dress, of the eco brand ArmedAngels, had embroideries of a bloodstained harpoon and a dolphin fin in red water. On the front, it read ‘Stop the killings!’. The embroideries are designs of Maria Tiqwah van Eldik. The images were embroidered onto the dress by Janny Slik. The images show a glimpse of what happens in the bays of Japan and the Faroe Islands, where hundreds of dolphins are slaughtered every year. As you may have read in my previous Worldlog, the Netherlands are finally beginning to take a stand against whaling and dolphin slaughter, but that stand could be much stronger!


Bxpmu7gIEAAllR3.jpg large

I myself wore a dress designed by Erny van Reijmersdal this year, with 100 euro notes as statement against greenwashing. The notes symbolise the financial interests the Cabinet has given top priority to again. The green stole and hat symbolise greenwashing: using green words to camouflage a cold and nature-unfriendly policy. The Cabinet takes measures particularly to serve financial interests, whereas ambitions for animals, nature and the environment are not realised. We keep hearing green words, but no more than that; a lick of green paint. Pure greenwashing.

BxplyFRIgAARsqZ.jpg large

We’ll deal with that when we get there: that is the short-term vision of the Cabinet. We need 4 globes for a world that consumes as we do. Greenwash concepts such as Green Growth and Sustainable Transition cannot disguise reality. Most parties can no longer imagine a world without growth and debts. But it is simply impossible to have infinite economic growth on a finite planet. We will have to break the vicious circle of economic growth, debts and squandermania.

Fortunately, there is also good news to report: during the Parliamentary Debate on the Speech from the Throne, we tabled a motion to call upon the Cabinet to come up with a long-term vision on climate and environmental policies. The motion was supported by a majority of the House!

Aarde_copyrightfree_fotovandeNASA_klein

To conclude, there is something I wish to share with you. I told you early September about an impressive talk by Philip Wollen, an Australian animal protectionist. He spoke before our members in Dutch Parliament on 6 September. Do you want to know more? Look at his speech here.

Until next week!

Marianne