Nieuw Worldlog Marianne Thieme


19 mei 2014

Wij willen een verbod op het houden van kamelen en dromedarissen! Daarover heb ik dan ook Kamervragen gesteld afgelopen week. Dieren op kamelenboerderijen lijden aan ernstige stress, onder andere doordat direct na de geboorte de jongen bij de moeder weggehaald worden. Ook worden de moederdieren op machinale wijze gemolken, wat leidt tot ernstige lichamelijke problemen.

kameel

Daarnaast is het voor de volksgezondheid gevaarlijk om kamelen en dromedarissen te hebben, omdat via kamelenmelk het levensgevaarlijke MERS-virus kan worden overgedragen. Er moet dan ook een onderzoek komen naar het MERS-virus en de gevolgen hiervan voor de Nederlandse export en eventuele besmettingsrisico’s voor andere diersoorten en mensen.

Vorige week was ik in Groningen met onze omgebouwde veewagen voor de Europese campagnetour. Was een geslaagde dag! Geweldig veel instemmende reacties gehoord. Ik vertelde in mijn Worldlog van vorige week al dat er in onze veewagen onder andere beelden te zien zijn van echte diertransporten om mensen bewust te maken van het leed dat we dieren aandoen omdat het slachten ergens anders een paar dubbeltjes goedkoper kan.

gr1

gr2

Meer nieuws over veetransporten. Staatssecretaris Dijksma gaat zich (eindelijk) inzetten voor GPS-systemen in alle Europese veewagens. Wij willen dat veevervoerders die zich niet aan de regels houden boetes krijgen en dat hun wagens aan de ketting kunnen worden gelegd. Verplichte GPS maakt dat mogelijk!

transport

Wij vinden het heel belangrijk dat ook burgers met een licht verstandelijke beperking een afgewogen keuze kunnen maken en hebben daarom een verkiezingsprogramma in eenvoudige taal gepubliceerd. Bij iedere verkiezing verdwijnen duizenden stempassen van kiezers met een verstandelijke beperking in de afvalbak, omdat familie of begeleiders niet weten hoe ze hier het beste mee om moeten gaan. Dat is jammer, want veel mensen met een verstandelijke beperking willen hun mening wel degelijk omzetten in een politieke keuze!

Ook hebben we een programma in het Engels. Meer weten over onze idealen, maar spreek je geen Nederlands? Lees ons Engelstalige programma hier.

Eenvoudigprogramma

Mijn collega Esther Ouwehand ontmoette afgelopen week de dalai lama. Ik ontmoette hem tijdens een eerder bezoek aan ons land in 2009. Bij die gelegenheid liet de geestelijk leider weten dat hij op een partij voor dieren zou stemmen als hij Nederlander was 🙂 Hij zei het bemoedigend te vinden dat er groepen opstaan voor de rechten van dieren.

In dit gesprek met Kamerleden wees de dalai lama onder meer op de gevolgen van klimaatverandering voor het Tibetaanse volk. Nederlandse politici kunnen volgens hem bijdragen aan de Tibetaanse strijd door klimaatonderzoekers naar Tibet te sturen. Wij steunen de strijd van de dalai lama voor een onafhankelijk Tibet!

dalailama

Eindelijk gaat de Nederlandse regering de Roemeense autoriteiten aanspreken op het zwerfhondenbeleid in Roemenië. Een nieuwe wet leidt momenteel tot het massaal vangen en doden van zwerfhonden. Wij hebben al vaker vragen gesteld en twee keer de ambassadeur van Roemenië gesproken over deze nieuwe wet die toestaat dat zwerfhonden gedood worden na een verblijf van veertien dagen in een asiel als er niet genoeg ruimte in de asielen is om de honden te houden, of wanneer de middelen voor voldoende voedsel of medische zorg ontbreken.

zwerfhond_istockphoto.com_ starush

In maart werd nog een Roemeense hondenkliniek leeggeroofd door premiejagers, in de hoop een vergoeding van de overheid te kunnen krijgen. Een dergelijke wrede houding tegenover zwerfdieren is onhoudbaar in een lidstaat van de Europese Unie. Een bewezen effectieve methode voor de omgang met zwerfdieren is de dieren te vangen, te steriliseren en vervolgens terug te plaatsen. Ik verwacht dan ook dat de staatssecretaris daar op aandringt bij de Roemeense autoriteiten.

En dit is een leuke foto om de week mee te beginnen: De Zelfontspanner, uiteraard weer via @Fascinatingpics.

zelfontspanner

Tot volgende week,

Marianne

We want a ban on keeping camels and dromedaries! I therefore asked Parliamentary questions about that last week. Animals on camel farms suffer from severe stress, one of the reasons being that the young are taken away from their mothers immediately after birth. Also, mother animals are milked by machines, which leads to severe physical problems.

kameel

In addition, holding camels and dromedaries is dangerous to public health, as the perilous MERS virus can be transferred via camel milk. An investigation will therefore have to be conducted into the MERS virus and its consequences on Dutch export and any risks of infection for other species or humans.

Last week, I was in Groningen with our converted cattle truck for the European campaign tour. It was a successful day! I heard loads of assenting responses. In last week’s Worldlog, I already told you that images or real animal transports can be seen in our cattle truck to make people aware of the suffering we inflict on animals just because slaughtering is a few cents cheaper elsewhere.

gr1

gr2

More news on cattle transports. State Secretary Dijksma will (at last) commit herself to GPS systems in all European cattle trucks. We want that cattle transporters who do not stick to the rules are fined and their trucks are put on a chain. Obligatory GPS will make that possible!

transport

Since we find it very important that citizens who are slightly mentally challenged can also make an informed choice, we have published an election programme in simple wording. With every election, thousands of voting passes of voters who are mentally challenged are thrown in the dustbin, because family members or supervisors do not know how to best deal with this. That is a pity, because many people who are mentally challenged would absolutely like to translate their opinion into a political choice!

Our programme is also available in English. If you don’t speak Dutch but would like to learn more about our ideals, you can read our programme in English here.

Eenvoudigprogramma

My colleague Esther Ouwehand met with the Dalai Lama last week. I met him during an earlier visit to our country, in 2009. On that occasion, the spiritual leader said he would vote on a party for animals if he were Dutch 🙂 He said he found it encouraging that groups are standing up for the rights of animals.

In this talk with MPs, the Dalai Lama pointed out the consequences of climate change for the Tibetan people. According to him, Dutch politicians can contribute to the Tibetan battle by sending climate researchers to Tibet. We support the battle of the Dalai Lama for an independent Tibet!

dalailama

At last, the Dutch government is going to appeal to the Romanian authorities with regard to the stray dog policy in Romania. A new Act is currently leading to the massive capture and killing of stray dogs. We have asked questions more often and spoke with the ambassador of Romania twice about this new Act, which allows stray dogs to be killed after they stayed in a shelter for 14 days if the shelter does not have enough room to keep the dogs, or if there are not enough funds for sufficient food or medical care.

zwerfhond_istockphoto.com_ starush

In March, a Romanian dog clinic was looted by premium hunters hoping to receive rewards from the government. Such a cruel attitude towards stray dogs is intolerable in a Member State of the European Union. A proven effective method for dealing with stray dogs is to capture the animals, sterilise them and place them back again. I therefore expect the State Secretary to insist upon that with the Romanian authorities.

And this is a nice photo to start the week with: The Self-Timer, as always, via @Fascinatingpics.

zelfontspanner

Until next week,

Marianne