Worldlog Tjedan 21 – 2014


19 svibnja 2014

Želimo zabraniti držanje deva! Prošlog sam tjedna o toj temi postavila i Zastupničko pitanje. Životinje na farmama deva pate od strašnog stresa, između ostalog i zato, jer se mlade životinje odmah nakon rođenja odvajaju od majki. Te se iste majke deve mehanički muzu, što vodi do ozbiljnih tjelesnih problema.

kameel

Osim toga, opasno je i po ljudsko zdravlje držati deve, jer se putem devinog mlijeka prenosi po život opasan MERS virus. Trebalo bi se onda izvršiti istraživanje o MERS virusu i njegovim posljedicama za Nizozemski izvoz i eventualne rizike prijenosa zaraze na druge životinjske vrste ili ljude.

Prošlog sam tjedna bila u Gronigenu s našim pregrađenim vozilom za prijevoz stoke za Europsku kampanjsku turneju. Koji uspješan dan! Dobila sam odlične pozitivne komentare. Prošlog sam tjedna u Wordlogu ispričala kako se u vozilu, između ostalog, mogu vidjeti prave slike prijevoza životinja kako bi se ljudi osvijestili o životinjskoj patnji, samo zato jer je klanje nekoliko centi jeftinije drugdje.

gr1

gr2

Više vijesti o transportu goveda. Državni tajnica Dijsksma će se (konačno) založiti za ugradnju GPS sistema u svim Europskim transportnim vozilima. Želimo da se stočari i govedari koji se ne pridržavaju pravila kazne i da se njihova vozila onesposobe. Obavezan GPS to će omogučiti!

transport

Nama je vrlo bitno da i naši birači s intelektualnim ograničenjima mogu donijeti odvaganu odluku, zato smo i objavili naš program na pojednostavljenom jeziku. Prilikom svakog glasanja nekoliko tisuća listića birača s intelektualnim ograničenjima završi u smeću, samo zato što njihove obitelji ili pratnje ne znaju kako postupiti. Ovo je šteta, jer mnoštvo ljudi s intelektualnim ograničenjima žele izraziti svoje mišljenje i donijeti političku odluku!

Imamo i program na engleskom jeziku. Želiš li doznati više o našim idealima, a ne govoriš nizozemski? Pročitaj naš program na engleskom ovdje.

Eenvoudigprogramma

Moja je kolegica Esther Ouwehand prošlog tjedna upoznala dalaj lamu. Ja sam ga upoznala kad je posjetio našu zemlju 2009. Tom je prilikom duhovni vođa izjavio da bi glasao za Stranku za životinje da je Nizozemac J. Rekao je da je vrlo plemenito da postoje grupe koje se zalažu za prava životinja.

U ovom je razgovoru dalaj lama više upućivao na posljedice klimatskih promjena na Tibetanski narod. Nizozemski političari mogli bi, po njemu, doprinijeti tibetanskoj borbi tako da pošalju stručnjake za klimu u Tibet. Podržali smo borbu dalaj lame za neovisan Tibet!

dalailama

Nizozemska će se vlada konačno obratiti rumunjskim autoritetima po pitanju zbrinjavanja pasa lutalica u Rumunjskoj. Nov zakon trenutno dozvoljava masovan lov i ubijanje pasa lutalica. Više smo puta već postavljali pitanja i dvaput smo se obratili rumunjskom ambasadoru o ovom novom zakonu koji dozvoljava da se psi lutalice ubijaju nakon samo četrnaest dana boravka u azilu, ako u njemu nema dovoljno mjesta, hrane ili medicinske opreme.

zwerfhond_istockphoto.com_ starush

U ožujku su opljačkali i jednu rumunjsku pseću kliniku u nadi da će za to dobiti veliku odštetu. Takav okrutan stav prema životinjama lutalicama u državi članici Europske unije, nije prihvatljiv. Dokazano učinkovita metoda ophođenja s takvim životinjama jest da ih se uhvati, sterilizira, zatim vrati. Očekujem da će se državna tajnica po tom pitanju iskazati pred rumunjskim autoritetima.

Ovo je lijepa fotografija za početak tjedna: opet putem @Fascinatingpics.

zelfontspanner

Do idućeg tjedna,

Marianne

We want a ban on keeping camels and dromedaries! I therefore asked Parliamentary questions about that last week. Animals on camel farms suffer from severe stress, one of the reasons being that the young are taken away from their mothers immediately after birth. Also, mother animals are milked by machines, which leads to severe physical problems.

kameel

In addition, holding camels and dromedaries is dangerous to public health, as the perilous MERS virus can be transferred via camel milk. An investigation will therefore have to be conducted into the MERS virus and its consequences on Dutch export and any risks of infection for other species or humans.

Last week, I was in Groningen with our converted cattle truck for the European campaign tour. It was a successful day! I heard loads of assenting responses. In last week’s Worldlog, I already told you that images or real animal transports can be seen in our cattle truck to make people aware of the suffering we inflict on animals just because slaughtering is a few cents cheaper elsewhere.

gr1

gr2

More news on cattle transports. State Secretary Dijksma will (at last) commit herself to GPS systems in all European cattle trucks. We want that cattle transporters who do not stick to the rules are fined and their trucks are put on a chain. Obligatory GPS will make that possible!

transport

Since we find it very important that citizens who are slightly mentally challenged can also make an informed choice, we have published an election programme in simple wording. With every election, thousands of voting passes of voters who are mentally challenged are thrown in the dustbin, because family members or supervisors do not know how to best deal with this. That is a pity, because many people who are mentally challenged would absolutely like to translate their opinion into a political choice!

Our programme is also available in English. If you don’t speak Dutch but would like to learn more about our ideals, you can read our programme in English here.

Eenvoudigprogramma

My colleague Esther Ouwehand met with the Dalai Lama last week. I met him during an earlier visit to our country, in 2009. On that occasion, the spiritual leader said he would vote on a party for animals if he were Dutch 🙂 He said he found it encouraging that groups are standing up for the rights of animals.

In this talk with MPs, the Dalai Lama pointed out the consequences of climate change for the Tibetan people. According to him, Dutch politicians can contribute to the Tibetan battle by sending climate researchers to Tibet. We support the battle of the Dalai Lama for an independent Tibet!

dalailama

At last, the Dutch government is going to appeal to the Romanian authorities with regard to the stray dog policy in Romania. A new Act is currently leading to the massive capture and killing of stray dogs. We have asked questions more often and spoke with the ambassador of Romania twice about this new Act, which allows stray dogs to be killed after they stayed in a shelter for 14 days if the shelter does not have enough room to keep the dogs, or if there are not enough funds for sufficient food or medical care.

zwerfhond_istockphoto.com_ starush

In March, a Romanian dog clinic was looted by premium hunters hoping to receive rewards from the government. Such a cruel attitude towards stray dogs is intolerable in a Member State of the European Union. A proven effective method for dealing with stray dogs is to capture the animals, sterilise them and place them back again. I therefore expect the State Secretary to insist upon that with the Romanian authorities.

And this is a nice photo to start the week with: The Self-Timer, as always, via @Fascinatingpics.

zelfontspanner

Until next week,

Marianne