Nieuw Worldlog Marianne Thieme


18 november 2013

Vorige week zondag een erg leuke dag gehad in het Nederlandse plaatsje Daarle bij een bezoek aan ‘ons’ protestbos. Met 100 van de 4800 natuurkopers hebben we het gebied bezocht. Het kabinet stopte na onze actie met de uitverkoop van natuur in Nederland, ingezet door staatssecretaris Bleker. Als reden daarvoor noemde staatssecretaris Dijksma de maatschappelijke onrust die over de natuurverkoop is ontstaan. Wij speelden een belangrijke rol in het organiseren van het Groeiend Verzet tegen de uitverkoop van de natuur. Via een ‘woudfunding-campagne’ werd in ruim twee weken tijd een kwart miljoen euro ingezameld om de meest kwetsbare natuur vrij te kopen. Met succes: tijdens de veiling verwierven wij bijna 100.000 m2 van de kwetsbaarste delen natuur. Zie hieronder een kleine fotoreportage.

20131110_238720131110_249520131110_2408

Succes voor de katten in Nederland! Vorige week is onze motie aangenomen die het kabinet oproept om het afschieten van zwerfkatten te verbieden. De Dierenbescherming was een aantal weken geleden een grote actie begonnen tegen het afschieten van katten met als resultaat meer dan 134 duizend handtekeningen. Vorige week heeft de Dierenbescherming deze handtekeningen aangeboden aan de staatssecretaris die echter zei de kattenjacht niet te willen verbieden. Ik ben heel blij dat de Tweede Kamer zich in meerderheid heeft uitgesproken voor onze motie om een einde aan het afschieten van katten te maken.

In Nederland leven ruim drie miljoen katten, waarvan een onbekend aantal in het wild. Wij maken ons sterk voor een diervriendelijke en effectieve aanpak om het aantal zwerfkatten te verminderen en in de hand te houden. Zo pleiten wij met succes voor registratie en sterilisatie van de dieren!

thomas

Meat the Truth, onze film over onder andere het verband tussen vlees en klimaatverandering, werd afgelopen week in Zurich vertoond! Na afloop had ik nog een Skype-interview. Fijn om onze boodschap steeds verder verspreid te zien.

Interessant artikel van New York Times columnist Thomas Friedman over de letterlijk adembenemende groei van China. Lees ’t hier.

De PvdA (Partij van de Arbeid) stemde vorige week tegen onze motie op een megastallenverbod die nota bene eerder door voormalig PvdA-Kamerlid Sharon Dijksma (nu staatssecretaris) was ingediend. Onbegrijpelijk omdat er niets in het regeerakkoord met de VVD (pro-megastallen) is afgesproken rond megastallen en er een meerderheid in de Kamer is om megastallen juist tegen te houden. Een megadraai van de PvdA. We hebben over een aantal weken een uitgebreid debat over megastallen en ik hoop dat de PvdA dan weer bijgedraaid is en vast zal houden aan haar verkiezingsbeloften!

Megastal 38

Groet,

Marianne

On Sunday last week we had a very nice day in the Dutch village of Daarle when we visited ‘our’ protest forest. 100 of the 4800 nature buyers visited the area. After our action, the Government stopped the sale of nature in the Netherlands, which was initiated by State Secretary Bleker. State Secretary Dijksma said that the reason for this was the social unrest that had arisen because of the sale of nature. We played an important role in organising the Growing Resistance against the sale of nature. One quarter of a million euro was raised through a ‘forest funding campaign’ in over two weeks’ time to buy the freedom of the most vulnerable nature area. Quite successfully: in the auction, we acquired almost 100,000 square metres of the most vulnerable pieces of nature. See the small photo report below.

20131110_238720131110_249520131110_2408

Success for the cats in the Netherlands! Last week our motion that called for the Government to end the shooting of stray cats was adopted. The Dutch Society for the Protection of Animals started a big action against the shooting of cats a few weeks ago, which resulted in more than 134 thousand signatures. Last week the Dutch Society for the Protection of Animals presented these signatures to the State Secretary, who, however, said that he did not want to prohibit the hunt for cats. I am delighted that a majority of the Lower House voted for our motion to put an end to the shooting of cats.

There are over three million cats in the Netherlands, of which an unknown number are living in the wild. We advocate an animal-friendly and effective approach to reducing and controlling the number of stray cats. We have successfully pleaded for registration and sterilisation of the animals!

thomas

Meat the Truth, our film about the link between meat and climate change among other things, was shown in Zürich last week. Afterwards I had a Skype-interview. It is great to see that our message is being spread.

An interesting article from New York Times columnist Thomas Friedman about the literally breath-taking growth of China. Read it here.

Last week, the Labour Party (PvdA) voted against our motion to ban mega stables, which was previously submitted by former Labour MP Sharon Dijksma (State Secretary at present). Incomprehensible because nothing had been agreed on mega stables in the coalition agreement with the People’s Party for Freedom and Democracy (VVD) (which is in favour of mega stables), and because the majority of the Lower House is in favour of pulling the plug out of mega stables. The PvdA took a mega turn. We are going to have an extensive debate on mega stables in a few weeks’ time, and I really hope that the PvdA will have changed its mind again and will adhere to its election promises!

Megastal 38

Greetings,

Marianne