Europees Parlement steunt Partij voor de Dieren-voorstel tegen over­be­vissing in Noordzee


11 oktober 2017

Het Europees Parlement heeft donderdag 14 september ingestemd met een pakket aan beschermingsmaatregelen die de overbevissing in de Noordzee moeten terugbrengen. De Partij voor de Dieren kreeg steun voor haar voorstel om nooit boven het niveau van de Maximaal Duurzame Opbrengst te vissen. De bovengrens treedt vanaf komend jaar in werking als de 28 EU-landen daarmee instemmen.


Visnet

“De Maximaal Duurzame Opbrengst (MDO) moeten we als absolute bovengrens hanteren bij het vaststellen van de nationale visquota; het woord ‘maximaal’ laat namelijk geen enkele ruimte voor interpretatieverschillen,” zegt Europarlementariër Anja Hazekamp.

Hazekamp wijst erop dat zelfs als op het niveau van MDO gevist wordt, de druk op vispopulaties groot blijft. “Visserijplannen zouden zich niet enkel moeten richten op hoe de mens het maximale uit zee kan halen. Herstel en behoud van marine ecosystemen zou het primaire doel van dit soort plannen moeten zijn.”

De Europarlementariër is dan ook niet te spreken over partijen in het Europees Parlement die de bovengrens van Maximaal Duurzame Opbrengst proberen op te rekken.

“In internationale verdragen is vastgelegd dat de overbevissing van onze wateren in 2015 gestopt moest zijn. Dat is al uitgesteld naar 2020. Nu er daadwerkelijk minder gevist moet worden, zie je dat partijen koudwatervrees krijgen. Maar door nu te blijven overbevissen, wordt op lange termijn niemand een dienst bewezen,” waarschuwt Hazekamp.

Op initiatief van de Partij voor de Dieren werd donderdag tevens gestemd over een verbod op staand want netten voor de kust van de Noordzee. Zoogdieren zoals, bruinvissen, zeehonden en zeevogels raken geregeld onbedoeld verstrikt in de netten, waardoor ze een verstikkingsdood sterven. Het voorstel om staand want netten te verbieden werd verworpen in de plenaire stemming. Voorstellen om maatregelen te nemen ter beperking van recreatieve visserij kregen wel bijval in het Europees Parlement.

On Thursday September 14th , the European Parliament voted in favour for a package of protective measures aimed at reducing overfishing in the North Sea. The Party for the Animals received support for her proposal to never fish above the level of the Maximum Sustainable Yield. This maximum limit will be enforced next year if the 28 EU countries vote in favour.


Fishing net

“The Maximum Sustainable Yield should be maintained as an absolute maximum level when enforcing the national fishing quota; the word ‘maximum’ specifically leaves no room for differences in interpretation, ” says Euro parliamentarian Anja Hazekamp.

Hazekamp points out that even if fishing will commence at the level of the MSY, the strain on fish populations will still remain significant. “Fishing plans should not only be focussed on how mankind can benefit most from the sea. Recovery and conservation of maritime ecosystems should be the primary goal of these kind of plans.”

The Euro parliamentarian therefore also criticises parties in the European Parliament that are trying to stretch the ceiling of the Maximum Sustainable Yield.

“International conventions state that overfishing of our waters should have been discontinued by 2015. This has already been postponed to 2020. Now that fishing effectively has to be reduced, you can see that the parties are getting cold feet. However, if overfishing keeps commencing, no one will be favoured in the long term, ” Hazekamp warns.

Besides this, a vote was raised on the initiative of the Party of the Animals about a ban on standing nets in front of the North Sea shore. Mammals such as porpoises, seals and sea birds often accidently get caught up in the nets, resulting in death by suffocation. The proposal to ban standing nets was rejected in the Plenary vote. However, proposals to take measures aimed at reducing recreational fishing were positively received in the European Parliament.