Parla­mentul European susține prop­u­nerea Parti­dului pentru Animale împotriva pescui­tului excesiv în Marea Nordului


11 octombrie 2017

Parlamentul European a aprobat joi, 14 septembrie, un pachet de măsuri de protecție care trebuie să reducă pescuitul excesiv în Marea Nordului. Partidul pentru Animale a fost sprijinit în propunerea sa de a nu se depăși niciodată nivelul Producției Maxime Durabile. Limita maximă va intra de anul viitor în vigoare, dacă cele 28 de state ale UE votează pentru.


Plasă de pescuit

„Producția maximă durabilă (PMD) ar trebui să fie utilizată ca limită superioară absolută la stabilirea cotelor naționale de pescuit; cuvântul ‘maxim’ nu lasă loc pentru diferențe de interpretare”, a declarat parlamentarul european Anja Hazekamp.

Hazekamp subliniază că, chiar dacă se pescuiește la nivelul PMD, presiunea asupra populațiilor de pești rămâne ridicată. „Planurile de pescuit ar trebui să se concentreze nu numai pe modul în care omul poate profita la maxim de resursele mării. Recuperarea și conservarea ecosistemelor marine ar trebui să fie scopul principal al unor astfel de planuri”.

Astfel, Parlamentarul european nu vrea să negocieze cu partidele din Parlamentul European care doresc să mărească limita superioară a Producției Maxime Durabile.

„Tratatele internaționale stipulează că pescuitul excesiv al apelor noastre trebuie să fie oprit până în 2015. Acest lucru a fost deja amânat până în 2020. Acum, când într-adevăr trebuie pescuit mai puțin, observăm că partidelor li se face frică. Dar continuând acum să pescuim excesiv, pe termen lung nu facem nimănui un serviciu”, avertizează Hazekamp.

De asemenea, la inițiativa Partidului pentru Animale, joi a fost votată o interdicție pentru utilizarea setcilor de pescuit pe coasta Mării Nordului. Mamifere precum marsuinii, focile și păsările marine se încurcă în mod neintenționat în plase, murind astfel prin sufocare. Propunerea de interzicere a setcilor de pescuit a fost respinsă în cadrul votului în plen. Propunerile pentru luarea de măsuri în vederea limitării pescuitului de agrement au fost salutate în Parlamentul European.

On Thursday September 14th , the European Parliament voted in favour for a package of protective measures aimed at reducing overfishing in the North Sea. The Party for the Animals received support for her proposal to never fish above the level of the Maximum Sustainable Yield. This maximum limit will be enforced next year if the 28 EU countries vote in favour.


Fishing net

“The Maximum Sustainable Yield should be maintained as an absolute maximum level when enforcing the national fishing quota; the word ‘maximum’ specifically leaves no room for differences in interpretation, ” says Euro parliamentarian Anja Hazekamp.

Hazekamp points out that even if fishing will commence at the level of the MSY, the strain on fish populations will still remain significant. “Fishing plans should not only be focussed on how mankind can benefit most from the sea. Recovery and conservation of maritime ecosystems should be the primary goal of these kind of plans.”

The Euro parliamentarian therefore also criticises parties in the European Parliament that are trying to stretch the ceiling of the Maximum Sustainable Yield.

“International conventions state that overfishing of our waters should have been discontinued by 2015. This has already been postponed to 2020. Now that fishing effectively has to be reduced, you can see that the parties are getting cold feet. However, if overfishing keeps commencing, no one will be favoured in the long term, ” Hazekamp warns.

Besides this, a vote was raised on the initiative of the Party of the Animals about a ban on standing nets in front of the North Sea shore. Mammals such as porpoises, seals and sea birds often accidently get caught up in the nets, resulting in death by suffocation. The proposal to ban standing nets was rejected in the Plenary vote. However, proposals to take measures aimed at reducing recreational fishing were positively received in the European Parliament.