Doorbraak dankzij Partij voor de Dieren: Europees Parlement erkent noodzaak aanpakken veehou­derij om klimaat- en biodi­ver­si­teits­crises te bestrijden


15 september 2021

Positief nieuws uit de EU na een zomer vol bosbranden en alarmerende conclusies van het IPCC in zijn meest recente rapport over klimaatverandering. Vorige week erkende een meerderheid van de de Milieu- en landbouwcommissies van het Europees Parlement de negatieve invloed van ons huidige voedselsysteem op klimaat, gezondheid en natuur en stemden de commissies voor substantiële hervormingen. Een doorbraak waar Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren al lang op aandrong. ‘Het sluiten van megastallen en het verminderen van het aantal dieren in de veehouderij levert enorme klimaatwinst op en is goed voor de natuur, goed voor onze gezondheid en goed voor dieren. Het is een doorbraak dat een meerderheid van het Europees Parlement zich dit nu realiseert en ook daadwerkelijk tot actie wil overgaan om te komen tot een gezonder voedselsysteem.’

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Europarlementariër Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren), een van de twee hoofdonderhandelaars over het initiatiefrapport over de ‘Van boer tot bord’-strategie namens het Europees Parlement.

Naar een veiligere, gezondere en duurzamere Europese landbouw
Ons huidige voedselsysteem moet worden hervormd om te gaan functioneren binnen de draagkracht van onze planeet. De huidige intensieve vleesproductie en grootschalige monoculturen vormen een te grote belasting voor mens, dier, milieu en klimaat – aldus het nieuwste initiatiefrapport over de ‘Van boer tot bord’-strategie, dat mede is geschreven door Europarlementariër Anja Hazekamp van de Partij voor de Dieren. Met het aannemen van dit rapport afgelopen week neemt de druk op de Europese Commissie toe om over te stappen op een duurzamere, gezondere, lokalere en diervriendelijkere productie van ons voedsel.

De aangenomen maatregelen in het ‘Van boer tot bord’-rapport omvatten de vermindering van de veedichtheid in Europa en de reductie van de uitstoot van broeikasgassen door de vee-industrie. Boeren moeten financiële steun krijgen om over te schakelen naar duurzamere en diervriendelijkere productiesystemen, maar, zo stelt het rapport, de duurzaamheidsfondsen voor de landbouw moeten alleen worden goedgekeurd als de plannen echt voldoen aan de duurzaamheids-, klimaat- en sociale doelstellingen van de Europese Green Deal en het Verdrag van Parijs.

Verder moeten EU-subsidies worden ingezet om de consumptie van groenten en fruit te stimuleren in plaats van de overconsumptie van vlees en sterk bewerkte voedingsmiddelen aan te jagen. Ook moet de EU-regelgeving zo worden aangepast dat lidstaten de belasting op gezonde en duurzame voedingsmiddelen kunnen verlagen. Ook stemde een meerderheid voor de voorstellen van Hazekamp op het gebied van dierenwelzijn, zoals de herziening van de Europese regels voor slachthuizen en diertransporten, en het verbod op het gebruik van kooien in de veehouderij. Tot slot bevat het verslag een bindende ambitie om het gebruik van pesticiden in de landbouw tegen 2030 met ten minste 50 procent te verminderen, en strengere criteria voor de toelating van nieuwe giftige stoffen.

Nee tegen Mercosur, Argentijns paardenvlees en bloedboerderijen
Last but not least, benadrukt het initiatiefrapport dat het Mercosur-verdrag (de handelsovereenkomst tussen de EU en een aantal Zuid-Amerikaanse landen) niet in zijn huidige vorm kan worden geratificeerd, omdat daarin noch de bescherming van het Amazone-regenwoud noch fatsoenlijke productiestandaarden worden gegarandeerd. Op initiatief van de Partij voor de Dieren bevat het rapport ook een algemeen verbod op de invoer van vlees en andere dierlijke producten uit derde landen die niet voldoen aan de Europese normen; met name Argentijns paardenvlees, dat tot nu toe ongehinderd op de Europese markt kwam ondanks herhaalde meldingen van ernstige dierenmishandeling, illegale praktijken en slechte hygiënische omstandigheden. Het omvat ook een verbod op de invoer van het vruchtbaarheidshormoon PMSG, dat in de veehouderij wordt gebruikt en dat geproduceerd wordt op zogenaamde 'bloedboerderijen' door structureel bloed af te tappen van zwangere paarden.

Waarom het voedselsysteem van cruciaal belang is - voor klimaat, natuur, dieren en mensenrechten

Je moet eerst cookies accepteren voordat je deze video kunt bekijken

Lezing 'Food and the Ecological and Climate Crisis', door Dr. Helen Harwatt (Senior Research Fellow bij Chatham House op het gebied van Food and Climate Policy en fellow aan Harvard University) op de Animal Politics World Conference 'Saving the World with Fork &Knife (10 juli 2021).

De negatieve impact van de bio-industrie en van de industriële, geglobaliseerde agribusiness op klimaat, biodiversiteit, mensenrechten, de menselijke gezondheid en dierenwelzijn is steeds zichtbaarder geworden. Dit jaar vond de ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied op nog grotere schaal plaats dan in de afgelopen tien jaar, grotendeels vanwege de Europese vraag naar soja (voor veevoer). Wetenschappelijke rapporten tonen aan dat de consumptie van vlees- en zuivel omlaag flink omlaag moet om de klimaatcrisis aan te pakken.

“De Europese Unie heeft grote invloed op welk eten op ons bord belandt en op de manier en plaats waarop ons eten geproduceerd wordt. Brussel moet zijn invloed op de voedselketen wijs gebruiken, in plaats van actief de wereldwijde klimaat- en biodiversiteitscrisis te verergeren", aldus Anja Hazekamp. Dat haar voorstellen in het ‘Van boer tot bord’-rapport zijn aangenomen, is een belangrijke stap in die richting.

De Partij voor de Dieren en haar zusterpartijen wereldwijd dringen ook buiten het Europees Parlement voortdurend aan op een fundamenteel ander voedselsysteem. Onlangs bracht de partij experts, politici, baanbrekende ondernemers, NGO's en activisten van over de hele wereld samen tijdens de conferentie 'Saving the World with Fork and Knife', over de impact van ons huidige voedselsysteem en inspirerende ideeën voor positieve verandering. Bekijk voor meer informatie én inspiratie hier de opnames van de conferentie!