Worldlog Week 49 – 2010


10 december 2010

Ik ben vorige week op de klimaattop in Cancun geweest. Het was een spannende week. Gelukkig is er op het nippertje een klimaatakkoord gesloten. Ik was bijzonder gepassioneerd door de bijdrage van Bolivia. Zij gaf de volgende boodschap mee: Mother earth has her rights and we have to co-exist with the earth. Bolivia heeft tijdens de Klimaattop veel kritiek geuit op de Verenigde Staten (VS), omdat de VS volgens Bolivia te weinig doen om de CO2-uitstoot te beperken en de VS arme landen onvoldoende geld ter beschikking stellen om de klimaatproblemen aan te kunnen pakken. De Partij voor de Dieren vindt ook dat er meer geld beschikbaar moet komen om arme landen te helpen om de klimaatveranderingen het hoofd te kunnen bieden.

Wat mij opviel in Cancun is dat de president van de Wereldbank, de heer Zoellick, duidelijk aangaf dat landbouw in ontwikkelingslanden in handen moet zijn van lokale bevolking. De Nederlandse vee-industrie moet daar wegblijven dus! Regionalisering van voedselproductie is veel beter voor de boer in ontwikkelingslanden en ook nog eens veel beter voor het klimaat.

Ook kenmerkend is dat er gesproken werd over de problemen die de landbouw heeft door klimaatverandering terwijl de landbouw de klimaatcrisis vooral zelf veroorzaakt. Gelukkig vertelden de jongerenvertegenwoordigers dat de jeugd wil dat klimaatonvriendelijke productie duurder wordt en vleesconsumptie werd door hen genoemd als veroorzaker van het klimaatprobleem.

Tijdens de klimaattop werd Meat the Truth meerdere keren vertoond. Het is me door het drukke schema helaas niet gelukt aanwezig te zijn tijdens deze vertoningen, maar ik ben trots dat de film meerdere keren vertoond is tijdens de klimaatconferentie! Trouwens geweldig nieuws dat we met Meat the Truth op 15 november de award voor “Best Documentary on Animal Rights” in de wacht gesleept hebben op het IV International Rights Film Festival “STEPS” 2010 in Oekraïne.

En voor de liefhebber is Meat the Truth nu ook in Hindi en Gujaradi! En er wordt nog gewerkt aan een Japanse en Russische vertaling.

Tijdens mijn afwezigheid heeft Esther Ouwehand zich in de Tweede Kamer hard gemaakt voor een einde aan de walvisjacht door IJsland. Op dit moment zijn onderhandelingen bezig over toetreding van IJsland tot de Europese Unie. Op grond van internationale verdragen is het jagen op walvissen verboden. IJsland houdt zich echter niet aan deze afspraken. De Partij voor de Dieren vindt dat aan een eventuele toetreding van IJsland een harde voorwaarde moet worden gesteld: een onmiddellijke stop van de walvisjacht.

Andere Europese landen hebben zich in het kader van de toetredingsonderhandelingen al uitgesproken tegen de walvisjacht door IJsland. Het jagen op walvissen is niet alleen illegaal omdat de walvis een bedreigde diersoort is, de walvisjacht is daarnaast onnoemelijk wreed. Bovendien is er helemaal geen markt voor het walvisvlees. Het meeste vlees wordt opgeslagen in vriezers, omdat IJsland het vlees niet kwijt kan. De Partij voor de Dieren ziet dan ook niet in waarom IJsland nog langer doorgaat met de walvisjacht. Binnenkort dienen we een motie in over de onderhandelingen met IJsland.

Tot volgende week!

Marianne

I was at the climate summit last week in Cancun. It was an exciting week. Thankfully at the last minute a climate agreement was reached. I felt especially passionate about Bolivia’s contribution. They gave the following message: Mother earth has her rights and we have to co-exist with the earth. During the climate summit, Bolivia expressed a lot of criticism of the United States (US), because according to them, the US does not do enough to limit CO2 emissions or make enough money available to poor countries to allow them to deal with the climate problem. The Party for the Animals also thinks that more money should be made available to help poor countries withstand climate change.

A notable point in Cancun was that the president of the World Bank, Mr. Zoellick, clearly stated that agriculture in developing countries needed to be in the hands of the local population. Therefore the Dutch cattle industry needs to keep out of it! Regionalization of food production is a lot better for the farmer in developing countries and also a lot better for the climate.

Also notable is that it was discussed that the problems agriculture faces are due to climate change; however agriculture itself is causing the climate crisis. Thankfully the youth representatives explained that they want climate-unfriendly production to be more expensive and meat consumption was pointed out by them as a cause of the climate problem.

Meat the Truth was shown several times during the climate summit. Unfortunately I could not be present during the showings due to the busy schedule, but I am proud that the film was shown several times during the climate conference! By the way it’s great news that we won the award for “Best Documentary on Animal Rights” with Meat the Truth on November 15th at the IV International Rights Film Festival “STEPS” 2010 in The Ukraine.

Meat the Truth is now also available in Hindi en Gujaradi! And a Japanese and Russian translation is in progress.
During my absence Esther Ouwehand discussed in the Lower Chamber an end to the whale hunt in Iceland. At this time negotiations are underway about Iceland joining the European Union. Hunting whales is forbidden by international treaties. Iceland is not complying with these agreements. The Party for the Animals believes that if Iceland wishes to join the EU, then it is on one condition: the whale hunt must stop immediately.

Other European countries have spoken out against the whale hunt by Iceland in the framework of the negotiations to join the EU. Hunting whales is not only illegal because the whale is an endangered species, the whale hunt is also unbelievably cruel. There is also no market at all for the whale meat. Most of the meat is stored in freezers, because Iceland has no market for it. Therefore the Party for the Animals does not understand why Iceland needs to continue with the whale hunt. Shortly we will submitting a motion about the negotiations with Iceland.

See you next week!

Marianne