Worldlog Week 42 – 2010


22 oktober 2010

Op 15 oktober deed ik mee met Blog Action Day dat dit jaar in het teken stond van water. Over de hele wereld hebben mensen een blog geschreven over water.

Iedereen heeft recht op schoon drinkwater. En toch zijn er miljoenen mensen die het zonder moeten stellen. In Nederland gebruiken we jaarlijks zo’n 2,3 miljoen liter per persoon. De Verenigde Naties verwachten dat in 2017 ongeveer zeventig procent van de wereldbevolking geen toegang zal hebben tot wat voor alle Nederlanders de gewoonste zaak van de wereld is: schoon drinkwater! Het lijkt erop dat water het nieuwe goud is. Waar nu oorlog gevoerd wordt over olie, zal straks oorlog gevoerd worden over de toegang tot watervoorraden.

Wat veel mensen niet weten is dat je mes en je vork een machtig wapen kunnen zijn tegen waterschaarste. Om voedsel te produceren is water nodig. Nu zou je met het huidige landbouwareaal in de wereld zo’n twintig tot dertig miljard mensen kunnen voeden. Echter, bijna de helft van de wereldgraanoogst is op dit moment bestemd voor de vee-industrie. Dit veevoer wordt verbouwd in warmere en vaak drogere gebieden. Om ervoor te zorgen dat het gewas groeit, moet er dus ontzettend veel water gesproeid worden, want negentig procent (!) van dat water gaat verloren door verdamping.

Voor één kilo vlees is gemiddeld zeven kilo graan nodig, en zo kost de productie van één kilo vlees in totaal 5.000 tot 20.000 liter water volgens conservatieve schattingen! De productie van vlees is zeer inefficiënt met als gevolg dat we te kampen hebben met een enorme voedsel- en zoetwatercrisis. Om vlees te produceren, is dus heel veel veevoer (en daarmee water) nodig wat ten koste gaat van de consumptiemogelijkheid van deze granen voor mensen. Het is in een wereld waar één miljard mensen honger lijden (en net zoveel mensen aan de andere kant van de wereld die aan overgewicht lijden), onverantwoord dat we deze waterverspillende vleesproductie in stand houden.

De vraag is hoe wij onze zoetwatervoorraad op peil kunnen houden en hoe we in 2050 negen miljard mensen kunnen blijven voeden, gezien de huidige vleesconsumptie die ook nog eens wereldwijd snel stijgt. We zullen minder dierlijke eiwitten moeten gaan produceren en consumeren. Nederland zal daar zijn verantwoordelijkheid in moeten nemen, omdat Nederland het meest veedichte land ter wereld is en een van de grootste afnemers van veevoer uit landen als Brazilië. Wij hebben de keuze om nu al het verschil te maken door te stoppen met het dagelijks eten van vlees en bewuster over onze voedselkeuze na te denken.

Dan nog kort ander nieuws. De organisatie 'World Animal Day' gaf bij de Partij voor de Dieren aan dat zij bezig zijn met het verzamelen van activiteiten die zijn gehouden op Werelddierendag op 4 oktober. Als je leuke, mooie of bijzondere activiteiten hebt ondernomen op 4 oktober, laat dit dan weten door een e-mail met je verhaal en foto’s te sturen. Het is een prachtig initiatief, waar al meer dan 80 landen aan mee doen, om alle activiteiten waar dieren in het zonnetje worden gezet te bundelen!

Op 9 november dit jaar start in Praag de driedaagse conferentie The International Companion Animal Welfare Conference. Het idee is om tijdens deze conferentie meer samenwerking tussen organisaties tot stand te brengen om een wereld te creëren waar zo min mogelijk gezelschapsdieren een zwervend bestaan hoeven te leiden. Tijdens deze dagen zijn er meerdere sprekers, workshops en mogelijkheden om te netwerken. De inschrijving voor het congres loopt nog, dus als je interesse hebt, doe mee!

Tot volgende week!

Marianne

On 15 October I took part in Blog Action Day. This year’s theme was water. People from all over the world wrote blogs on the subject of water.

Everyone has a right to clean drinking water. And yet there are millions of people that have to do without. Average consumption in the Netherlands is 2.3 million litres per person. The United Nations expects that in 2017 around seventy percent of the world population will not have access to what Dutch people consider the most natural thing in the world: clean drinking water! It would appear that water is the new gold. If nowadays countries go to war over oil, in the near future wars will be fought over access to water supplies.

What many people don’t know is that your knife and fork can be powerful weapons in the fight against water shortages. Water is needed to produce food. Now you could feed twenty to thirty billion people with the current area of land used for agriculture across the world. However, nearly half of the world’s grain harvest presently goes to the cattle-raising industry. This cattle feed is grown in warmer and often drier regions, which means guaranteeing good harvests means using a lot of water for irrigation. And a whole lot, because some ninety percent (!) of that water is lost through evaporation.

So you need an average of seven kilos of grain to produce one kilo of meat, the production of a single kilo of meat costs in total between 5,000 and 20,000 litres of water according to conservative estimates! The production of meat is extremely inefficient and has resulted in enormous food and fresh water crises. Producing meat therefore costs a huge amount of cattle feed (and consequently huge quantities of water) and – what is more – these grains cannot be used to feed people. In a world where one billion people suffer from hunger (and just as many people on the other side of the world suffer from obesity), it is irresponsible to maintain a system of meat production that wastes so much water.

The question is how can we maintain our fresh water supplies and how we will be able to feed nine billion people in 2050, given that current meat consumption rates are also rising all over the world. We will have to produce and consume fewer animals proteins. The Netherlands will have to accept its responsibility in this regard as the Netherlands is the most cattle-dense country in the world and is one of the largest consumers of cattle feed from countries such as Brazil. We already have an opportunity now to make a difference by choosing not to eat meat every day and making more conscious food choices.

And now some other news in brief. The organisation ‘World Animal Day’ informed the Party for the Animals that it was collecting information about activities held on World Animal Day on 4 October. If you were involved in fun, interesting or special activities on 4 October, share it by sending an e-mail with your story and pictures. World Animal Day is a great initiative in which more than 80 countries already participate to highlight all the activities that focus on animals!

On 9 November 2010 the three-day conference The International Companion Animal Welfare Conference starts in Prague. The objective of this conference is to stimulate more cooperation between organisations in order to create a world in which as few pets as possible are forced to live lives as strays. There will be multiple speakers, workshops and possibilities to network. You can still register to attend the congress, so if you are interested be sure to sign up!

Until next week!

Marianne