Worldlog Week 42 – 2009


16 oktober 2009

Afgelopen week heb ik in de aanloop naar de Klimaatconferentie van Kopenhagen nogmaals gepleit voor het opnemen van vleesvermindering op de klimaatagenda van Nederland. Dat leidde tot een grappig dispuut in onze volksvertegenwoordiging met leden van het kabinet. Ik geef hier een deel van het debat weer:
Minister Bos van Financiën:
Voorzitter. Ten slotte. Met alles wat mevrouw Thieme heeft gezegd over vegetariërs ben ik het van harte eens. Helaas is het nog geen kabinetsbeleid.

Kamerlid Van der Ham (D66):
U maakte een opmerking richting mevrouw Thieme over vleesconsumptie. U bent beiden vegetariër. Ik ben dat niet. Ik vind vlees heel erg lekker, maar ik zou het wel heel goed vinden als het wel kabinetsbeleid zou worden om duurzame vleesconsumptie te stimuleren, bijvoorbeeld via fiscale middelen. Heb ik goed begrepen dat bij de heroverwegingen ook op dat punt wordt bezien of er middelen te bedenken zijn?

Minister Bos van financiën:
Mevrouw Thieme en ik hebben in slinkse samenwerking voor elkaar gekregen dat de staatssecretaris van Financiën bij zijn voorstudie naar de herzieningen van een nieuw belastingstelsel ook de mogelijkheid van een vleestaks onder ogen zal zien.

Kamerlid Van der Ham (D66):
Als vegetariër bent u daarmee natuurlijk erg blij, maar ik vind het als vleeseter toch ook heel prettig dat dit gebeurt.

Minister Bos van financiën:
Vegetarisme is goed voor de haargroei, mijnheer Van der Ham.

De Kamervoorzitter:
De eventuele vleestaks is in alle transparantie hier in de Kamer aan de orde gekomen, dus dat is niet nieuw, niet slinks.

Minister president Balkenende:
Voorzitter. Ik ben erg blij met deze laatste opmerking, want als ik het mij goed herinner, heb ik deze toezegging gedaan.

De Kamervoorzitter:
Ja.

Minister president Balkenende:
Dan moeten wij er niet van maken dat het een soort bilateraaltje is tussen mevrouw Thieme en de heer Bos. Dat ontkracht het democratisch proces.

De Kamervoorzitter:
Daarmee ben ik het helemaal eens.

Het lijkt misschien maar een weinig beduidend interruptiedebatje, maar het geeft aan dat een vermindering van de vleesconsumptie niet meer weg te denken is uit het parlementaire debat in Nederland. En dat was ondenkbaar voorafgaand aan het aantreden van de Partij voor de Dieren.

Deze week ben ik met alle fractievoorzitters van de Tweede Kamer in Suriname, de voormalige Nederlandse kolonie. Ik zal daar aandacht vragen voor de misstanden rond de goudmijnen van Iamgold in het natuurgebied rond Brokopondo. Het gehele Rosebel Gold Mines gebied beslaat een gebied van maar liefst 170 kilometer in de omgeving van Brokopondo. In de mijn werken ongeveer 1200 werknemers die in een groot kamp op het terrein verblijven.

Het merendeel van deze arbeiders werkt tien dagen achter elkaar en zijn dan vier dagen vrij of veertien dagen achter elkaar waarna ze zeven dagen vrij zijn. Op het concessieterrein is één dorp en dat is Nieuw Koffiekamp.

Er zijn berichten over zwerfhonden die gedood zouden zijn op het terrein, gebruik van gevaarlijke middelen als kwik en/of cyanide om het goud van erts te scheiden, vervuiling van de mamanarikreek en de St Pieterskreek. Omdat het aantal verontrustende berichten over milieuschade groot is, zal ik een bezoek brengen aan de goudmijn en spreken over de gemelde problemen. Wanneer iemand nog over nadere informatie beschikt die kan helpen de onderste steen boven te krijgen, ik hou me van harte aanbevolen.

Tot volgende week!

Last week in the run-up to the Climate Conference in Copenhagen I again argued for reduced meat consumption to be put on the Netherlands’ climate agenda. That resulted in a humorous exchange with members of the cabinet. Here is an extract of that exchange:

Minister Bos of Finance:
Speaker. To conclude. I wholeheartedly agree with everything Ms. Thieme has said about vegetarians. Unfortunately, it is not yet cabinet policy.

Member of Parliament Van der Ham (D66):
You made a comment to Ms. Thieme about meat consumption. You are both vegetarians. I am not. And even though I really enjoy eating meat, I would certainly support a cabinet policy that stimulated sustainable meat consumption, for example through taxation. Have I understood correctly that cabinet deliberations will also examine that possibility?

Minister Bos of Finance:
Ms. Thieme and I worked together in collusion and have seen to it that a meat tax will be one of the available options when the State Secretary for Finance considers amendments to a new taxation system.

Member of Parliament Van der Ham (D66):
I can understand that you, as a vegetarian, are delighted with this news but I, as a meat-eater, also applaud it.

Minister Bos of Finance:
Vegetarianism is good for hair growth, Mr. Van der Ham.

The Speaker:
Any future meat tax was discussed openly here in the House and therefore this is not news and neither has there been any question of collusion.

Prime Minister Balkenende:
Speaker. I am pleased to note your last comment because, if I recall correctly, I gave the undertaking that the Secretary of State for Finance would study the option.

The Speaker:
Yes.

Prime Minister Balkenende:
Then we mustn’t pretend that this has been some kind of bilateral effort between Ms. Thieme and Mr. Bos. That would undermine the democratic process.

The Speaker:
I concur entirely.
This might all seem a rather insignificant side-track debate, but it shows that the reduction of meat consumption is clearly on the political agenda in the Netherlands. And that would have been inconceivable before the arrival of the Party for the Animals.

This week I, together with all parliamentary group leaders, am going to visit the former Dutch colony of Surinam. While there I will call for attention to the abuses going on at the Iamgold gold mines in the nature reserve surrounding Brokopondo. The entire Rosebel Gold Mines area covers no less than 170 kilometres in the region of Brokopondo. Around 1200 people are employed at the mines and live in a large camp on the grounds. The majority of these workers work ten days in succession followed by four days off or 14 days in succession followed by seven days off. There is one village on the grounds of the mining company: Nieuw Koffiekamp.

There are reports of stray dogs being killed on the grounds, use of hazardous substances such as mercury and/or cyanide for separating the gold from the ore, and pollution of the Mamanari creek and St. Pieters creek. Since we have received a considerable number of reports about the environmental damage, I will be visiting the gold mine to discuss these problems. If anyone has any other information that could help us get to the bottom of what’s going on at the Surinam gold mines, I’d really appreciate hearing from you.

Until next week!