Worldlog Week 27 – 2010


9 juli 2010

Het is warm in Nederland! We hopen dat alle mensen en dieren deze hitte volhouden en dat weidedieren voldoende water en beschutting hebben om de brandende zon een beetje uit de weg te gaan. Door de aanhoudende hitte heeft de Partij voor de Dieren vorige week gepleit voor een verbod op veetransport op dagen dat het kwik boven de 28 graden uitkomt. In Nederland voert de Voedsel- en Warenautoriteit controles uit bij diertransporten om erop toe te zien dat voorschriften worden nageleefd, maar dit is volgens mij onvoldoende om in periodes van tropische hitte het dierenwelzijn te kunnen garanderen. Ik heb gepleit voor snelle actie van de kant van minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, met het oog op de komende zomermaanden. De hoge temperaturen zijn ondraaglijk voor de dieren in de veewagens, en de transporten kunnen uren duren.

Daarnaast is de Partij voor de Dieren verontwaardigd over het beleid van de ministers van Landbouw en Volksgezondheid bij het bestrijden van de op de mens overdraagbare geitenziekte Q-koorts, waaraan in Nederland al 15 mensen zijn overleden. Vorige week werd opnieuw een Q-koortsbesmetting gemeld bij een geitenhouderij in het Nederlandse Lunteren. Volgens de Partij voor de Dieren wordt hiermee bevestigd dat het veel te vroeg is om het fok- en aanvoerverbod van geiten, dat ongeveer een half jaar geleden werd ingesteld om de ziekte te bestrijden, te versoepelen en dat hiermee minstens een half jaar gewacht moet worden. Door het fokken met besmette geiten neemt het aantal Q-koortsbacteriën, die voornamelijk vrijkomen bij bevallingen en abortussen, alleen maar toe.

De Partij voor de Dieren sprak zich al eerder uit tegen het versoepelen van de maatregelen tegen Q-koorts. De nieuwe besmetting toont volgens mij aan hoe onverantwoord het is om het aanvoer- en fokverbod per 15 juli op te heffen. Mensen kunnen ernstig ziek worden van de Q-koortsbacterie en op deze manier neemt het aantal bacteriën in de omgeving juist toe. De minister moet voor deze besmette geiten een levenslang fokverbod afkondigen, net zoals eerder gebeurde in soortgelijke gevallen.

En nog even het laatste nieuws rondom de formatieonderhandelingen in Nederland. De grootste partij, de liberale VVD praat nu met de Partij voor de Arbeid, GroenLinks en D66 over het vormen van een kabinet. Er zijn nog geen essentiële knopen doorgehakt, maar de verschillen en overeenkomsten tussen de partijen worden nu in kaart gebracht. Ik hoop dat deze partijen kans van slagen zien om snel een kabinet te gaan vormen.
Laatste mededeling: in Nederland is de zomervakantie aangebroken en daarom is er de aankomende zes weken geen worldlog. Ik wens iedereen een fantastische zomer toe en tot eind augustus!

Groeten,

Marianne

It's hot in Holland! We hope that both people and animals will be able to ride out this heat and that animals in the fields will be given sufficient water and shelter to get away from the burning sun. Because of the persistent heat, the Party for the Animals argued for a ban on cattle transport on days where the mercury climbs above 28 degrees. In the Netherlands, the Food and Consumer Product Safety Authority carries out checks on animal transport to verify that transporters are observing the regulations but I believe these regulations cannot sufficiently guarantee animal welfare in times of tropical heat. I argued for quicker action from Minister Verburg and her Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, with an eye to the coming summer months. The animals cannot bear the high temperatures in the cattle trucks, and transport can take hours.

The Party for the Animals is additionally indignant about the Ministers of Agriculture and Public Health's policy surrounding Q-fever. It is a disease found in goats that is communicable to humans, from which 15 people in the Netherlands have died. Last week yet another case of Q-fever infection was reported on a goat farm in Lunteren, the Netherlands. According to the Party for the Animals, this proves that it is far too early to ease the ban on breeding and transporting goats that was introduced six months ago to combat the disease. We should wait at least another half a year. Breeding infected goats increases the numbers of Q-fever bacteria which are mostly released during birth and abortions.

The Party for the Animals has already spoken out once against easing the measures against Q-fever. I believe this new infection shows how irresponsible it is to remove the transport and breeding ban as of 15 July. People can be severely sickened by the Q-fever bacteria, which only serves to increase the number of bacteria in the environment. The minister should announce a lifelong breeding ban as used to be dine in similar cases.

And finally a little news surrounding the governmental negotiations in the Netherlands. The largest party, the liberal People's Party for Freedom and Democracy (VVD) is now talking with the Dutch Labour Party (PvdA), GroenLinks and D66 to form a cabinet. They have still have not worked out the most essential issues, but the differences and similarities between all the parties are now being charted. I hope that these parties can work together to form a cabinet.

One last bit of news: It's summer holiday time in the Netherlands and so for the next six weeks there will be no WorldLog. I wish everyone a fantastic summer and see you again at the end of August!

Regards,

Marianne