Worldlog Week 23 – 2011


10 juni 2011

Deze week een bijzonder interview gehad met de negenjarige Roos ’t Hart over dierenmishandeling. Over twee weken heeft ze een spreekbeurt en dit gesprek was ter voorbereiding. Geweldig dat de compassie met dieren zo jong begint!

Deze week is de nieuwe Eerste Kamer beëdigd en ja, we zijn er wéér bij met de eerste dierenrechtensenator ter wereld. Ik heb onze senator Niko Koffeman een groenteboeket aangeboden bij z’n beëdiging: een felicitatie voor hem en een hart onder de riem voor de Nederlandse groentetelers in verband met de nog steeds voortduren voedselcrisis door de EHEC-bacterie. Deze week was er een plenair debat over de EHEC-bacterie. Voor elkaar gekregen dat het kabinet onderzoek gaat doen naar de mogelijke relatie tussen mestvergistingsinstallatie’s en de EHEC-bacterie en het overmatig antibioticagebruik in de vee-industrie. Steeds meer mensen en dieren worden het slachtoffer van voedselschandalen en dierziektencrises.

Onze zusterpartij PAN heeft bij de Portugese landelijke verkiezingen 1,04 procent gehaald, op Madeira zelfs 1,7 procent. Mooie start! We gaan ze helpen groeien zodat niet alleen in Nederland, maar ook in Portugal dierenwelzijn een prominente plek krijgt bij de politieke besluitvorming.

Gelukkig worden straathonden in Roemenië toch niet massaal afgemaakt. Onder grote internationale druk heeft de Roemeense regering besloten af te zien van haar wetswijziging waardoor het mogelijk zou worden om drie miljoen zwerfhonden af te maken. Ook de Partij voor de Dieren heeft bij de Nederlandse regering aangedrongen op actie tegen de wijziging van de Roemeense wet, die ertoe zou leiden dat zwerfhonden op gruwelijke wijze zouden worden afgemaakt. De Roemeense regering gaat nu, in overleg met dierenbeschermingsorganisaties, sterilisatie- en opvangprogramma’s opzetten.

Ook nog prachtige, soms heftige beelden van de vulkaanuitbarsting in Chili.

En ten slotte geweldig nieuws uit Australië. Dit land stopt tijdelijk de export van levend vee naar Indonesië. Dit naar aanleiding van de gruwelijke beelden uit slachthuizen in Indonesië, waar ik vorige week over sprak.

De misstanden in Indonesië zullen hard bestreden moeten worden.

Tot volgende week,

Marianne

This week I had a very special interview with nine-year old Roos 't Hart about animal abuse. She has a speaking engagement in two weeks and this conversation helped her prepare. How wonderful to see that compassion for animals can start so young!

The new Upper House was sworn in this week and we're represented there again with the world's first animal rights senator. I presented our senator Niko Koffeman with a bouquet of vegetables at his swearing in: it was to congratulate him and to hearten Dutch vegetable growers facing the continuing food crisis, thanks to the EHEC bacteria. This week saw a plenary debate on this EHEC bacteria. We managed to get the cabinet to investigate the possible relationship between manure fermentation facilities and the EHEC bacteria as well as the excessive use of antibiotics in the cattle farming industry. Increasing numbers of people and animals are falling victim to food scandals and animal disease crises.

Our sister party, PAN, achieved 1.04% of the vote in the Portuguese national elections, even running to 1.7% in Madeira. What a great start! We are going to help them grow so that animal welfare is given a prominent place in political decision-making not only in the Netherlands, but in Portugal too.

Happily, the stray dogs in Romania will not be culled en masse. Thanks to huge international pressure, the Romanian government decided to cancel the law amendment which would make it possible to kill three million stray dogs. The Party for the Animals also pushed the Dutch government to take action against this Romanian law, that would lead to stray dogs being killed in a grisly manner. The Romanian government will now consult with animal protection organisations and set up sterilisation and capture programmes.

And now some gorgeous, sometimes intense images of the volcanic outburst in Chile.

And finally, some fantastic news from Australia. They are temporarily halting live cattle exports to Indonesia. This is as a result of the gruesome images from slaughterhouses in Indonesia that I talked about last week.

The abuse in Indonesia needs to be tackled hard.

See you next week,

Marianne