Worldlog Week 12 – 2011


25 maart 2011

Afgelopen week stond in het teken van de Nederlandse bijdrage aan de militaire missie in Libië. In de Tweede Kamer was een debat over militaire steun om de VN-resolutie uit te voeren of om een NAVO-missie te faciliteren. Maar het ging tijdens het debat niet over de optie "wel of geen vrijheid en democratie voor Libië". Was het maar waar. Dan was de afweging eenvoudig.

Wij hebben namelijk grote twijfels over nut en noodzaak van Nederlandse deelname aan de missie. Wie ja tegen deze missie zegt, zegt daarmee mogelijk ook ja tegen deelname aan een langdurige oorlog waarvan de consequenties niet te overzien zijn. Wij kiezen daar niet voor. Er bestaat namelijk te veel onduidelijkheid over het werkelijke doel van de missie, over de consequenties op langere termijn in termen van burgeroorlogen en vluchtelingenstromen en over bondgenoten die allen een geheel eigen geopolitieke historie met Libië hebben. Het zijn allemaal overwegingen die geen overhaast ingrijpen of deelname aan een internationale militaire missie rechtvaardigen.

We vinden wel dat het wapenembargo tegen Libië streng moet worden nageleefd en dat helder moet worden welke rol Nederlandse bedrijven hebben in het leveren van wapens aan Libië of aan andere potentiële brandhaarden. Daarnaast moet er alles aan gedaan worden om Kadhafi voor het Internationaal Strafhof te brengen voor wat hij zijn volk heeft aangedaan en moet er een wapenstilstand in Libië komen die via internationaal toezicht onder VN-mandaat moet worden nageleefd. Het sturen van Nederlandse F-16's en een mijnenveger past op geen enkele wijze bij die inzet.

Daarnaast heb ik deze week Kamervragen gesteld aan staatssecretaris Bleker van Landbouw over de bereidheid regelgeving op te stellen waarbij de vleessector verplicht wordt een waarschuwing op verpakkingen en bij reclame-uitingen aan te brengen over de kans op besmetting met de MRSA-bacterie. Deze waarschuwing moet vergelijkbaar zijn met de gezondheidswaarschuwing die op tabak staat.

De mogelijkheid om besmet te raken met de MRSA-bacterie is aanzienlijk door contact met rauw (kalfs- kippen-, varkens-, kalkoen)vlees. Het risico voor mensen die besmet zijn met de MRSA-bacterie is dat antibiotica niet meer aanslaat, waardoor zij niet meer genezen kunnen worden van een infectie. Door grootschalig (preventief) gebruik van antibiotica in de veehouderij rukt de MRSA-bacterie snel op, zodat de kans op besmetting steeds groter wordt. Dit is een zeer zorgelijke ontwikkeling voor de volksgezondheid van mens en dier. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een geheel verbod op het preventief gebruik van antibiotica in de veehouderij. Eerder besloot voormalig minister Verburg van Landbouw dat het antibioticagebruik binnen vier jaar gehalveerd zou moeten worden, kort nadat wij dit onderwerp weer op de Kameragenda hadden gekregen. Laten we hopen dat het algehele verbod er snel komt!

Tot volgende week,

Marianne

Last week was dominated by Dutch participation in the military mission in Libya. There was a debate in the Lower House about whether the Netherlands should provide military support to implement the UN resolution or facilitate a NATO mission. What the debate did not discuss was the option of “freedom and democracy for Libya or not”. That was unfortunate, as it would have made the decision easier.

We have serious reservations about the value of and need for Dutch participation in the mission. Anyone that says ‘yes’ to this mission may also be agreeing to a drawn-out war of which the consequences are incalculable. We believe the Netherlands should not participate. The actual objective of the mission remains too unclear. There is also too much uncertainty regarding the long-term consequences in terms of civil war, streams of refugees and the intentions of allies that all have their own geopolitical histories with Libya. These are all considerations that render hasty action or participation in an international mission unjustified.

We do believe that the weapons embargo against Libya should be strictly enforced and that we need transparency regarding the role Dutch companies play in supplying weapons to Libya or other potential hotspots. Furthermore, all efforts must be made to bring Gaddafi before the International Court for his crimes against his own people and a cease-fire must be implemented in Libya and enforced by international cooperation under a UN mandate. The dispatch of Dutch F-16s and a minesweeper has no place in this approach.

In other news this week, I put parliamentary questions to state secretary for agriculture Bleker about his willingness to draw up regulations to oblige the meat sector to place warnings on packaging and on advertising about the chance of infection with the MRSA bacteria. This warning should be similar to the health warning placed on tobacco products.

The chance of infection with the MRSA bacteria is considerable when handling raw (veal, chicken, pork turkey) meat. Infection with the MRSA bacteria brings the risk that people become immune to the effects of antibiotics and can no longer be cured of infections. The large-scale (preventative) use of antibiotics in the cattle-raising industry has thrown open the door for the MRSA bacteria, increasing the chance of infection among people. This is a very worrisome development for the public health of both people and animals. For years, the Party for the Animals has been urging a blanket ban on the preventative use of antibiotics in the cattle-raising industry. Soon after we had got the Lower House to debate the issue, the former minister for agriculture Verburg stated that the use of antibiotics should be halved within four years. Let’s hope that the blanket ban is not that far off!

Until next week,

Marianne