Worldlog Week 09 – 2010


5 maart 2010

De Partij voor de Dieren heeft afgelopen week haar volksvertegenwoordiging uitgebreid van 20 naar 26 personen bij de gemeenteraadsverkiezingen. In de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Leiden, Groningen Apeldoorn en Buren is vanaf nu een gemeenteraadslid die exclusief de belangen van dieren, natuur en milieu gaat behartigen. Geweldig!

Haagse kandidaat Jet Barkel (rechts) wacht de uitslag in spanning af.

Amsterdam heeft één zetel!

De Partij voor de Dieren deed voor het eerst in haar geschiedenis mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. Er is stevig campagne gevoerd door de kandidaten en de actieve leden van de partij en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Met deze verkiezingsuitslag komt het totaal aantal volksvertegenwoordigers van de Partij voor de Dieren op 26. We hadden al twee Tweede Kamerleden, één Eerste Kamerlid, negen Statenleden in acht provincies, acht waterschapsbestuurders in zes waterschappen en sinds afgelopen week ook zes gemeenteraadsleden in zes gemeenten.

Het is belangrijk dat we ook lokaal vertegenwoordigd zijn. Dierenwelzijnthema’s zoals dierennoodhulp, vergunningverlening voor evenementen met dieren (zoals circussen) en het (diervriendelijk) aanpakken van de zwerfkattenproblematiek worden door de gemeente geregeld. Maar ook het tegengaan van milieuverontreiniging en natuurbehoud zijn thema’s van het gemeentebeleid.

Enkele diervriendelijke maatregelen die we in de gemeenten willen realiseren zijn het instellen van een wethouder dierenwelzijn, natuur en milieu, het afschaffen van de hondenbelasting en voldoende losloopgebieden voor honden realiseren, meer ruimte voor groen, circussen met wilde dieren weren, dierennoodhulp structureel regelen en het gebruik van duurzame energie meer stimuleren. Kortom, de Partij voor de Dieren streeft naar leefbare gemeenten met respect voor mens, dier, natuur en milieu.

Dan ander positief nieuws. Het intrekken van de vaarvergunning van de Sea Shepherd is gelukkig van de baan, omdat dit onderwerp op aandringen van de Partij voor de Dieren controversieel verklaard is. Dat betekent dat het huidige demissionaire kabinet dit onderwerp niet meer behandeld en dat een volgend kabinet het moet oppakken.

Sea Sepherd is een internationale organisatie die onder Nederlandse vlag vaart en actie voert tegen de walvissenjacht. Sea Shepherd probeert de illegale Japanse walvisjacht te verhinderen in de wateren rond Antarctica. Na klachten van Japan daarover besloot het Nederlandse kabinet de criteria voor het intrekken van zeebrieven fors te verruimen. (Het varen onder Nederlandse vlag is geregeld in de zogenaamde zeebrievenwet.) Het heeft er alle schijn van dat de voorgestelde, zeer ruim geformuleerde intrekkingsgronden vooral bedoeld zijn om de Sea Shepherd haar Nederlandse vaarvergunning af te nemen, omdat Nederland bang is dat de (handels)relaties met Japan verslechteren.

Maar als de Nederlandse regering moeite heeft met de acties van Sea Shepherd, is er een simpele oplossing. Nederland moet zich veel scherper opstellen tegenover Japan. Zíj houden zich niet aan de afspraken. Nederland toont echter nauwelijks ruggengraat. Nederland zou een voorbeeld moeten nemen aan Australië, waar de minister-president met juridische stappen heeft gedreigd als Japan zich komend jaar weer niet houdt aan het moratorium. Als er niet meer op walvissen wordt gejaagd, hoeft Sea Shepherd ook geen actie meer te voeren. Gelukkig is het intrekken van de vaarvergunning van Sea Shepherd nu voorlopig van de baan.

Tot volgende week!

The Party for the Animals increased its representation from 20 to 26 people at last week’s municipal elections. The municipalities of Amsterdam, The Hague, Leiden, Groningen, Apeldoorn and Buren now have a local councillor that focuses exclusively on the interest of animals, nature and the environment. Fantastic!

Candidate from The Hague – Jet Barkel (right) anxiously awaits the results.

We have one seat in Amsterdam!

The Party for the Animals took part in the municipal elections for the first time in its history. The candidates and active party members waged a tough campaign, and all that hard work bore fruit. These election results means The Party for the Animals now has a total of 26 people's representatives. We already had two members in the Lower House, one member in the Upper House, nine Members of the Provincial Council in eight provinces, eight District Water Board Directors in six District Water Boards and, as of last week, six municipal councillors in six municipalities.

It is important for us to be represented on the local level too. Municipalities will take care of animal welfare issues such as animal emergency assistance, licensing for events that include animals such as circuses, and handling the stray cat issue in an animal-friendly manner. Municipal policy will also include fighting environmental pollution and promoting nature conservation.

We wish to realise a few animal-friendly measures in our municipalities, which include installing an alderman for animal welfare, nature and the environment, as well as scrapping the dog-licence fee and creating sufficient dog-run areas andmore green spaces, discouraging circuses that use wild animals, introducing structural animal emergency assistance and encouraging the use of sustainable energy. To make a long story short, the Party for the Animals will strive towards liveable municipalities with respect for people, animals, nature and the environment.

Some more positive news. The retraction of the Sea Shepherds' sailing licence has been taken off the table because, on the insistence of the Party for the Animals, the topic was declared controversial. This means that the current outgoing cabinet is no longer handling this topic and the next cabinet must take it up.

Sea Shepherd is an international organisation that sails under the Dutch flag and that takes action against whaling. Sea Shepherd tries to hinder illegal Japanese whaling in the waters around Antarctica. After Japan complained, the Dutch cabinet decided to seriously broaden the criteria for retracting sailing licences. (Sailing under the Dutch flag is governed by what is called the Certificates of Registry Act.) It very much appears that the proposed, very broadly formulated reasons for retraction are chiefly designed to remove the Sea Shepherd’s Dutch sailing license, because the Netherlands is scared that trade relations and the relationship with Japan in general will deteriorate.

However, if the Dutch government has issues with Sea Shepherd's actions, there is a simple solution. The Netherlands needs to adopt a far stronger approach concerning Japan. They are not keeping to the agreements made. The Netherlands however has hardly any backbone. The Netherlands should take a leaf from Australia’s book. Australia has threatened Japan with legal action if they do not adhere to the moratorium over the coming year. If whales are no longer hunted, Sea Shepherd will no longer need to fight. Happily, the subject of retracting Sea Shepherd’s sailing licence is no longer on the table.

See you next week!