Worldlog Week 07 – 2009


13 februari 2009

De afgelopen weken heb ik jullie in mijn Worldlog verteld over het ontstaan van de Partij voor de Dieren. Veel mensen vragen zich namelijk af hoe je een Partij voor de Dieren opricht. Deze week onderbreek ik mijn verhaal om jullie te berichten over een aantal andere belangrijke zaken. Volgende week zal ik mijn verhaal over 'hoe start ik een Partij voor de Dieren' vervolgen.

Deze week is de jacht geopend op 10 edelherten die op het Nederlandse waddeneiland Terschelling illegaal zijn uitgezet. Eind vorig jaar hebben bewoners van Terschelling als “grap” edelherten losgelaten op het eiland. Deze dieren komen van nature niet op het eiland voor, waardoor werd besloten de dieren te vangen en terug te brengen naar opvangplaatsen op het vasteland. Eerder heeft de minister van Landbouw in antwoord op Kamervragen van de Partij voor de Dieren aangegeven dat van jacht op de herten geen sprake zou zijn. De minister maakte echter afgelopen week bekend dat zij toestemming heeft verleend voor het afschieten van de herten, nadat enkele pogingen om de dieren te verdoven en te vangen mislukten. Het is onbestaanbaar dat nu zo makkelijk naar het geweer wordt gegrepen. Dat herten op Terschelling beschouwd zouden moeten worden als “allochtone dieren” (de minister spreekt van ‘faunavervalsing’) rechtvaardigt niet de standrechtelijke executie van diezelfde dieren. En dat enkele hindes mogelijk drachtig zouden zijn, maakt deze situatie alleen maar schrijnender. Daarnaast is het enige mannetje al gevangen en hoeft voortplanting dus zeker geen acute zorg te zijn.
De Partij voor de Dieren heeft de minister naar de Kamer geroepen om verantwoording af te leggen over het afschieten van mogelijk drachtige edelherten. Daarnaast hebben leden van de partij op het eiland actie gevoerd tegen de jacht door een krans neer te leggen op de plek waar het eerste hert geschoten is.

We zijn via onze Nederlandse website ook een e-mailprotest begonnen naar het ministerie om een einde te maken aan het afschieten van de edelherten. In een laatste poging tot amnestie voor de weerloze herten die eerst al van een fokkerij naar Terschelling gesleept zijn, waarbij het mannetje nota bene van z’n gewei beroofd werd om het transport te vergemakkelijken. En nu dus de doodstraf zouden krijgen zonder ook maar iets verkeerd gedaan te hebben.

Protesteer mee tegen de jacht op de edelherten en onderteken op onze website de brief aan het ministerie. De brief zal dan met je naam automatisch verstuurd worden aan het ministerie van Landbouw. Hier kun je de brief in het Engels lezen en hier kun je de brief ondertekenen.

Mochten jullie mijn Worldlog vorig jaar over de barbaarse dolfijnenjacht op de Faeröer eilanden niet gelezen hebben, wijs ik jullie graag nog op onze protestactie tegen deze wrede jacht. Lees hier meer over de protestactie (in het Engels) en zet hier je naam en e-mailadres onder de protestmail die de minister-president van de Faeröer eilanden verzoekt de wrede jaarlijkse dolfijnenjacht te verbieden.

Tot volgende week!

In my past few Worldlogs I have been relating the story of how we set up the Party for the Animals. This was in response to questions from many of you on how to get such an organisation off the ground. This week, however, I am interrupting my story to report some other important events and will continue my ‘how to start a Party for the Animals’ series next week.

This week the hunt was opened of 10 red deer that were illegally released on the Dutch island of Terschelling late last year as a kind of “joke” by some of the islanders. As these animals are not native to the island, the authorities decided to capture the deer and return them to holding centres on the mainland. Earlier the minister of agriculture, in response to parliamentary questions put by the Party for the Animals, had said there would be no hunt of the red deer. Yet last week the minister admitted that she had granted permission for the deer to be shot after several failed attempts to tranquillise and capture them. It defies belief that rifles are being reached for so readily. That the deer on Terschelling are viewed as “non-native animals” (the minister uses the term “fauna adulteration”) does not justify their summary execution. And the fact that several hinds may be with young makes the situation all the more harrowing. Furthermore, since the only male red deer has been already been captured, there’s no real worry of a population explosion.
The Party for the Animals has summoned the minister to the Lower House to give account of the shooting of red deer that may be with young. Members of the party travelled to the island to draw attention to the hunt by laying a wreath on the spot where the first red deer was shot.

Via our Dutch website, we have also started an e-mail protest campaign to persuade the ministry to stop the culling of the red deer. This is a final attempt to secure an amnesty for these defenceless red deer that have already been dragged to Terschelling from a mainland stock farm, during which the male deer had his antlers removed to ease the transport. And now these completely innocent animals face the death penalty.

Join the protest against the hunt of the red deer and go to our website and sign the letter to the ministry which will automatically be sent to the minister of agriculture in your name. Click here to read the letter in English and click here to sign it.

For those of you who missed my Worldlog last year in which I reported on the barbaric Faeroe Islands dolphin hunt, I would like to take this opportunity to invite you to join our protest campaign. Read here for more information on the protest campaign (in English) and enter your name and e-mail address here to send an protest e-mail to the prime minister of the Faeroe Islands requesting an end to this cruel annual dolphin hunt.

Until next week!