Worldlog 8 mei 2017


8 mei 2017

Duizenden mensen over de hele wereld gingen zaterdag 29 april de straat op om aandacht te vragen voor klimaatverandering. In Amsterdam liep ook de Partij voor de Dieren mee met deze People’s Climate March. Met de leus ‘Less meat, less heat’ brachten we de destructieve effecten van de vee-industrie op het klimaat onder de aandacht. De veehouderij stoot immers wereldwijd meer broeikasgassen uit dan alle auto’s, vrachtwagens, treinen, boten en vliegtuigen bij elkaar. Bovendien is voor de productie van 1 ons rundvlees maar liefst 1.500 liter water nodig. Omgerekend betekent dit dat je met één dag geen vlees eten evenveel water bespaart als met een maand lang niet douchen!

Ondanks deze wetenschappelijk onderbouwde feiten zien beleidsmakers nog onvoldoende de noodzaak en urgentie van een kleinere veestapel in. Integendeel. In Nederland, het meest veedichte land ter wereld, houden melkveehouders nu ruim 2,5 keer zoveel koeien als begin jaren tachtig. Van deze schaalvergroting wordt niemand beter: het klimaat niet, de koeien niet en ook de boeren niet. De Partij voor de Dieren wil af van deze doodlopende weg en kiest voor het pad van kleinschaligheid, diervriendelijke en biologische landbouw en meer focus op de productie van plantaardige alternatieven.

In een van mijn vorige blogs vertelde ik dat onze Europarlementariër Anja Hazekamp samen met BirdLife naar Malta zou gaan om de voorjaarsjacht op kwartels en andere (trek)vogels in beeld te brengen. Zij stuitte daar op de eerste dag al op allerlei illegale activiteiten, zoals de inzet van verboden elektronische vogellokkers in het jachtveld. Deze misstanden komen nog eens bovenop het feit dat de jacht op trekvogels die onderweg zijn naar hun broedplaatsen sowieso verboden is door de Europese Vogelrichtlijn. Anja heeft de Maltese regering verzocht om de voorjaarsjacht op trekvogels te sluiten. Terug in Brussel heeft ze samen met negen collega-Europarlementariërs vragen gesteld over de illegale jacht op Malta en gemaand tot actie van de Europese Commissie.

Ook in Nederland heeft onze fractie vragen gesteld over de jacht. We hebben gepleit voor een jachtverbod in natuurgebieden tijdens het broedseizoen, aangezien de activiteiten van jagers in deze maanden de natuur nog ernstiger verstoren.

Over de jacht gesproken… Vanuit de VS bereikte ons het slechte nieuws dat Trump de door Obama ingevoerde restricties op de jacht op grote roofdieren in Alaska heeft ingetrokken waardoor wolven en beren vogelvrij zijn verklaard. Weer een bewijs dat een krachtig tegengeluid hard nodig is. Daarom ben ik zo blij met de groei van onze beweging over de hele wereld en het groeiend besef onder de bevolking wereldwijd. Het was bemoedigend te zien dat juist in Washington de Climate March vele tienduizenden bezorgde Amerikanen op de been bracht. Bemoedigend, maar tegelijk ook bedenkelijk. Of zoals de Amerikaanse fotograaf en activist Ansel Adams zei: ‘Het is angstaanjagend dat we onze eigen overheid moeten bevechten om het milieu te redden.’

Gelukkig was er ook goed nieuws uit de VS. Los Angeles gaat het gebruik van wilde dieren voor entertainment verbieden. Dat betekent een einde aan circussen, feesten en andere evenementen met wilde dieren. Ook Guatemala heeft vorige maand deze mooie stap gezet!

Tot de volgende keer.

Groet, Marianne Thieme

On Saturday the 29th of April, thousands of people from all over the world went to march to ask for attention for climate change. In Amsterdam, the Party for the Animals also participated in this People’s Climate March. With the slogan ‘Less Meat, Less Heat’ we drew attention to the livestock industry’s destructive effects on the climate. As a matter of fact, livestock farming emits more greenhouse gases than all cars, lorries, trains, boats and planes together. In addition, the production of 1 ounce of beef requires no less than 1,500 litres of water. When converted, it means that by not eating meat for one day you can save as much water as an entire month’s worth of showers.

Despite these scientific based facts, policy makers still do not realise enough how essential and urgent it is to decrease the livestock industry. On the contrary, in the Netherlands – the country with the densest livestock population in the world – dairy farmers are now keeping 2.5 times as many cows as they did at the start of the eighties. No one benefits from this growth in scale: not the climate, not the cows, nor the farmers. The Party for the Animals wants to leave this dead-end road and choose the path of small scale, animal-friendly and organic agriculture and focus more on the production of vegetal alternatives.

In one of my previous blogs, I told you that our MEP Anja Hazekamp was going to Malta together with BirdLife to shed a light on the spring hunting of quails and other (migratory) birds. Already on the first day they encountered different illegal activities, such as the use of forbidden electronic bird decoys on the hunting grounds. These malpractices are in addition to the fact that the hunting of migratory birds, which are travelling to their breeding grounds, is in any case prohibited by the European Birds Directive. Anja asked the Maltese government to stop the spring hunting of migratory birds. Back in Brussels, she, together with nine colleague MEPs, asked questions about the illegal hunting on Malta and urged the European Commission to take action .

Our group in the Netherlands also asked questions about hunting. We pleaded for a hunting ban in nature conservation areas during the breeding season, given that the activities of hunters disrupt nature even more during these months.

Speaking of hunting… We received bad news from the US saying that Trump has repealed Obama’s hunting restrictions on national wildlife refuges in Alaska, as a result of which wolves and bears are now declared an outlaw. Proof again that a powerful opposing view is needed. That is why I am so happy with the growth of our movement all across the world and the growing awareness among the population worldwide. It was encouraging to see that in Washington, of all places, the Climate March was attended by many tens of thousands concerned Americans. Encouraging, but at the same time dubious. Or like the American photographer and activist Ansel Adams said: ‘It is horrifying that we have to fight our own government to save the environment.’

Luckily there was also good news from the US. Los Angeles is going to ban the use of wild animals for entertainment purposes. This means an end to circuses, feasts and other events with wild animals. Guatemala also took this great step last month!

Until the next time.

Greetings, Marianne Thieme