Worldlog 23 januari 2017


23 januari 2017

Het duurt niet lang meer of er kan weer gestemd worden in Nederland. 15 maart zullen de landelijke verkiezingen voor de Tweede Kamer gehouden worden. De Partij voor de Dieren doet natuurlijk ook weer mee! We gaan de komende weken volop campagne voeren en mensen kennis laten maken met ons verkiezingsprogramma ‘Plan B’, omdat er geen Planeet B is.

Ikzelf heb deze keer wederom de eer om lijsttrekker voor de Partij voor de Dieren te zijn. De komende tijd zal je in mijn worldlog nog veel lezen over onze campagne en alle acties die we gaan voeren. De inleiding van Plan B, het verkiezingsprogramma voor de landelijke verkiezingen in 2017, is vertaald in alle 12 talen van deze website. Klik hier en wissel van taal bij “Languages”. Het gehele programma is ook vertaald in het Engels en hier te lezen.

Dankzij een petitie die enorm veel gedeeld werd was er vorige week ophef ontstaan over het Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG). PMSG is een hormoon uit het bloed van zwangere paarden dat onder andere in de Nederlandse en Duitse vee-industrie gebruikt wordt om dieren vruchtbaarder te maken. Om het hormoon te verkrijgen wordt onder barre omstandigheden grote hoeveelheden bloed afgetapt bij zwangere paarden.
Onze Europese fractie heeft dit al vaker aangekaart, zie hier en hier. Na Kamervragen van de Partij voor de Dieren gaat de Nederlandse regering zich nu ook inzetten voor een verbod!

In slechts een week tijd werd de petitie om PMSG te verbieden ondertekend door ruim 1,5 miljoen Europese burgers.

Exact een eeuw geleden kregen vrouwen in Nederland kiesrecht. Ter ere van dit jubileum heeft de kunstenaar Joost Veerkamp onderstaand portret van mij gemaakt.

Nu, honderd jaar later, is de emancipatie van de vrouw nog steeds niet voltooid. De inkomens van vrouwen en mannen zijn bijvoorbeeld nog steeds niet gelijk, zelfs bij gelijke opleiding of capaciteiten. In veel bedrijfstakken heerst nog altijd een arbeidsethos dat het voor vrouwen (en mannen) lastig maakt om arbeid en zorg te combineren.

Neem de politiek. In Nederland is het aantal vrouwen in de Tweede Kamer nog altijd minder dan de helft. Van de 17 fractievoorzitters ben ik de enige vrouwelijke lijsttrekker. Politiek lijkt een mannenbezigheid, waarin vrouwen weliswaar getolereerd worden maar een ondergeschikte rol spelen.

Ik heb mij persoonlijk altijd zeer laten inspireren door de ‘expressieve politiek’ van de eerste emancipatiebewegingen: misstanden aan de kaak te stellen, principiële stellingnames en de politieke agenda ingrijpend beïnvloeden. Toen wij met de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer kwamen was dierenwelzijn irrelevant, tegenwoordig is het een breed gedeelde zorg. Ik hoop op veel nieuwe vrouwen in de Tweede Kamer!

Hartelijke groet,

Marianne

It will not be long before elections will take place again in the Netherlands. The national elections for the Lower House of Parliament will be held on 15 March. The Party for the Animals will of course participate as well! We will actively campaign the next few weeks to introduce to everyone our election programme ‘Plan B’ because there is no Planet B.

I am honoured to be the leading candidate for the Party for the Animals again. The coming weeks you will read much about our campaign and all actions that we will carry out, in my Worldlog. The introduction to our election programme Plan B has been translated in all twelve languages of this website. Click here and change of language at “Languages”. The full programme has also been translated into English and can be read here.

Thanks to a petition that was greatly shared, commotion was caused last week about the Pregnant Mare Serum Gonadotropin (PMSG). PMSG is a hormone made of the blood of pregnant mares that is used in the Dutch and German livestock industry among other countries to improve the reproduction of animals. To produce the hormone large volumes of blood are extracted from pregnant mares under severe conditions.

Our European group already raised this subject a few times, see here and here. Following Parliamentary Questions raised by the Party for the Animals, the Dutch government will start to work actively on the banning of PMSG.

In only one week’s time, the petition to ban PMSG was signed by over 1.5 million European citizens.

Exactly one hundred year ago, the women in the Netherlands were given the right to vote. In celebration of this anniversary, the artist Joost Veerkamp made the following portrait of me.

Now, one hundred years later, women’s emancipation has not finished yet. For example, the incomes of women and men are still not equal, not even if they have the same education and capacities. In many branches of industry, there is a work ethic that makes it difficult for women (en men) to combine work and care.

Take politics for instance. In the Netherlands, the number of women in the Lower House is still less than half. Out of 17 party chairmen I am the only female leading candidate. Politics seems to be for men only, where women are tolerated but play a minor role.

Personally, I have always been very inspired by the expressive politics of the first emancipation movements: expose abuses, adopt basic positions, and to have a great impact on the political agenda. Animal welfare was irrelevant at the time that we, with the Party for the Animals, entered the Lower House, but these days it is a broadly shared concern. I hope that many new women will join the Lower House!

Kind regards,

Marianne