Worldlog 11 juli 2017


11 juli 2017

De kabinetsformatie duurt al 120 dagen en de samenstelling van de partijen aan de onderhandelingstafel belooft weinig goeds voor de planeet. Dat is jammer, want we hebben nú de kans om echt het verschil te maken voor de toekomst van dier, mens, natuur en milieu. Wij zien graag een groen kabinet dat in staat is een sterk klimaatakkoord te sluiten. Onderwerpen waarop we wezenlijk van mening verschillen kunnen we dan vrije kwesties laten zijn, waardoor we met wisselende meerderheden in de Tweede Kamer toch kunnen komen tot een goed, duurzaam beleid. Zo kiezen we écht voor het overstijgend belang.


Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren hard aan het werk vlak voor zomerreces

In het Nederlandse parlement hebben we weer succes geboekt. Onze motie om het hitteprotocol voor diertransporten aan te scherpen is vorige week aangenomen. Het hitteprotocol voor diertransporten is bedoeld om ernstig lijden in transportwagens te voorkomen. Dit voorschrift treedt echter pas bij vier aaneengesloten dagen boven de 27˚C in werking. En er zijn allerlei uitzonderingsbepalingen waardoor dieren in de praktijk alsnog vaak hittestress ervaren. De Partij voor de Dieren wil een einde aan dieronterende veetransporten en de aangenomen motie gaat er ieder geval voor zorgen dat dieren écht niet meer op transport worden gezet in bloedhete veewagens.


Veetransport

Onze Europarlementariër Anja Hazekamp heeft de Noorse walvisjacht op de Europese agenda gezet. In een vergadering van het Europees Parlement van vorige week heeft Anja voorgesteld om Europese havens te sluiten voor de doorvoer van walvisvlees. Per jaar worden via Europese havens duizenden kilo’s aan walvisvlees vervoerd van Noorwegen naar Japan. Hoewel de verkoop van walvisvlees in de Europese Unie is verboden, wordt de doorvoer via EU-havens nu wel oogluikend toegestaan. In september stemt het Europees Parlement over het voorstel van de Partij voor de Dieren.

Vorige week heb ik aangenaam bezoek gehad van Tamasin Ramsay van de Animal Justice Party, onze zusterpartij in Australië. Zij hebben een zetel in de Senaat van New South Wales en zijn nu aan het vechten voor een verbod op diertransporten in Australië, wat een revolutionaire stap zou zijn. Tamasin heeft ons om advies gevraagd over hoe ze het beste te werk konden gaan


Marianne Thieme met Tamasin van Animal Justice Party

Het is tevens fantastisch om te zien hoe onze Spaanse zusterpartij PACMA hard werkt voor mens, dier en de planeet. Zo vragen ze aandacht voor het San Fermín festival, dat vorige week is begonnen. In de Spaanse stad Pamplona worden dan negen dagen lang stieren losgelaten in de nauwe straten, waarna ze de arena in worden gejaagd en uiteindelijk allemaal een gruwelijke dood tegenmoet gaan. Voorafgaand aan het stierenrennen worden de stieren gekweld met elektrische poken en scherpe stokken. In september organiseert PACMA in Madrid een massademonstratie tegen zulke vormen van dierenmishandeling. Hier kan je de prachtige beelden van de demonstratie van vorig jaar zien.


PACMA organiseert massademonstratie tegen stierenvechten

Honderdduizenden mensen uit de hele wereld hebben eind juni in Madrid meegelopen in een mars voor LHBTI+ rechten, de World Pride. Er waren zeker een miljoen mensen op de been. Ook onze Spaanse zusterpartij PACMA heeft meegedaan. PACMA benadrukt het belang van non- discriminatie en pride-evenementen. PACMA: “We moeten vechten voor een betere wereld voor alle inwoners van de planeet, ongeacht soort, ras, geslacht of identiteit.” Daar zijn wij het in Nederland helemaal mee eens! In augustus zal onze partij daarom weer meedoen aan de Amsterdam Gay Pride. Zien we je daar?


PACMA tijdens World Pride 2017

De zomer staat voor de deur, maar onze Portugese zusterpartij PAN zal weinig rust kunnen nemen. Op 1 oktober vinden namelijk de lokale verkiezingen in Portugal plaats: er wordt gestemd in 308 Portugese gemeenten. Ik wens onze collega’s alvast veel succes met de voorbereidingen!

Het zomerreces in de Tweede Kamer is begonnen. In september zal mijn nieuwe worldlog verschijnen. Tot die tijd kun je me ook vinden op Facebook en Twitter.

Fijne zomer iedereen!

Marianne

The Dutch government formation has taken 120 days already and the composition of the parties at the negotiating table promises very little for the planet. That’s a shame because we now have the opportunity to make a real difference for the future of animals, humans, nature and the environment. We would like to see a green government that is able to conclude a strong climate agreement. Subjects we substantially disagree on can be considered as free issues, which means that we could still come to a good, sustainable policy with changing majorities. That way we can really go for the overarching interest.


Party for the Animals team working hard just before the start of summer recess

We were successful again in the Dutch parliament. Our motion to extend the heat protocol for animal transports was passed last week. The heat protocol for animal transports intends to prevent the serious suffering of animals in transport trailers. However, this regulation only comes into effect when it has been above 27˚C (80.6 F) for four days in a row. And there are all kinds of exceptional provisions that cause animals to still frequently suffer heat stress in practice. The Party for the Animals wants to end the inhumane treatment of livestock during transports and the motion adopted will in any case ensure that animals will no longer be put on transport in steamy hot trailers.


Animal transport

Our MEP Anja Hazekamp has put Norwegian whale hunting on the European agenda. At a meeting of the European Parliament last week, Anja proposed to close European ports for the transit of whale meat. Each year, thousands of kilos of whale meat are transported via European ports from Norway to Japan. Although it is prohibited to sell whale meat in the European Union, the transit of it via EU ports is turned a blind eye to. The European Parliament will vote on the Party for the Animals’ proposal in September.

Last week, I received a pleasant visit from Tamasin Ramsay of the Animal Justice Party, our sister party in Australia. They have a seat in the Senate of New South Wales and are now fighting for a ban on animal transports in Australia, which would be a revolutionary step forward. Tamasin asked us for advice on how to best proceed on this.


Marianne and Tamasin from Animal Justice Party

It is also fantastic to see how our Spanish sister party PACMA is working hard for humans, animals and the planet. For example, they are asking for attention for the San Fermín Festival that started last week. In the Spanish city of Pamplona bulls are released in the small streets, during the nine-day festival, after which they are chased into the arena where they finally suffer a gruesome death. Prior to the bull run, the bulls are tortured with electric shocks and poked with sharp sticks. PACMA is organising a mass protest in Madrid in September against such forms of animal abuse. Here you can see the wonderful video of last year’s protest.


PACMA organizes mass protest against bullfighting

Hundreds of thousands of people from all over the world marched for LHBTI+ rights, the World Pride in Madrid at the end of June. There were at least one million people. Our Spanish sister party PACMA also took part in it. PACMA emphasises the importance of non-discrimination and pride events. PACMA: “We must fight for a better world for all inhabitants of the planet, no matter what species, race, gender or identity. We totally agree with this in the Netherlands. For that reason, our party will again participate in the Amsterdam Gay Pride. Will we see you there?


PACMA at the World Pride 2017 in Madrid

Summer is starting but our Portuguese sister party PAN will not be able to take a rest. On 1 October, local elections will be held in Portugal: elections are on in 308 Portuguese municipalities. I wish our colleagues good luck with all preparations!

The Lower House has started its summer recess. My next Worldlog will be in September. Until then, you can also find me on Facebook and Twitter.

Have a great summer everybody!

Marianne