Weer een succes voor de Engelse Animal Welfare Party


26 februari 2019

Last week, Animal Welfare Party in the United Kingdom again achieved local success. Thanks to Jane Smith, Animal Welfare Party councillor, the town of Alsager will work with a robust pollinator strategy to help pollinating insects and improve the natural environment. Pollinators like bees and butterflies are vital to our food supply, but are currently under serious threat.

The pollinator strategy is called ‘Let’s Get Alsager Buzzing’ and was passed unanimously by the Alsager Town Council, thanks to efforts of Animal Welfare Party councillor Jane Smith.

Alsager – a town in north-western England- will be the first town in the region to design and deliver its own robust pollination action plan. This means that Alsager will be leading the way locally by developing and implementing its own stand-alone pollination action plan, creating wildflower meadows across Alsager as well as working with local schools on planting projects and incorporating insect life into the schools’ curricula.

In addition, the town council has agreed to pollinator-friendly longer grass verges across the town to encourage wildflowers and insect life, instead of verges being mown severely.


The pollinator beds in Alsager, a project by Alsager Urban Wildlife Initiative and championed by Animal Welfare Party locally

Jane says: “In Alsager we’ll now be taking matters into our own hands with our very own town-level pollinator strategy. I’m so proud to be part of a local community that includes wonderful groups who can deliver this type of essential work voluntarily. It’s a pity that they have to, but we’re so lucky that they can.

It’s another ‘first’ for our town, and we hope that other towns across the UK will follow suit – we’ll certainly be happy to share information and ideas, as we’ve already done with our hedgehog tunnels stipulation passed last year, which has seen over 30 other councils wanting to follow suit and requesting information from us.

The pollinator action plan is great news for Alsager’s people and Alsager’s wildlife, and I hope others observe and learn from those people in Alsager who understand the importance of pollinating insects, which simply can’t be over-estimated.

It’s also another example of just what can be achieved by animal parties at the most local level – pollinators, vitally important as they are, just don’t figure as a priority for other parties, whereas we understand the interconnected nature of all species and act accordingly. It’s another fantastic local success for Animal Welfare Party in the UK.”

Pollinators are important contributors to world food production, so their health is directly linked to the well-being of humans and other animals. There are more than 20,000 species of wild bees alone, plus for example many species of butterflies, flies, moths and wasps, that contribute to pollination.

Vorige week heeft de Engelse Animal Welfare Party op gemeentelijk niveau een succes behaald. Dankzij Jane Smith, gemeenteraadslid van de Animal Welfare Party, gaat het stadje Alsager een krachtige bestuivingsstrategie inzetten om bestuivingsinsecten te helpen en daarmee de natuurlijke omgeving te verbeteren. Bestuivers zoals bijen en vlinders zijn van groot belang voor onze voedselvoorziening, maar worden momenteel ernstig bedreigd.

De bestuivingsstrategie wordt ‘Bruisend en zoemend Alsager’ genoemd en werd unaniem door de gemeenteraad van Alsager aangenomen door de inspanningen van het Animal Welfare Party-gemeenteraadslid Jane Smith.

Alsager – een stadje in het noordwesten van Engeland – is de eerste stad in de regio die met een eigen krachtig actieplan voor bestuiving komt. Dit betekent dat Alsager lokaal voorloper is in het ontwikkelen en uitvoeren van haar eigen op zichzelf staande actieplan, waarbij in heel Alsager weilanden met wilde bloemen worden aangelegd en er ook wordt samengewerkt met plaatselijke scholen aan plantenprojecten en het insectenleven in lessen op scholen wordt opgenomen.

Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met het minder frequent maaien van bestuivingsvriendelijke grasbermen in de hele stad ter bevordering van wilde bloemen en insecten.


De bloembedden voor bestuivers in Alsager, een door Alsager Urban Wildlife Initiative opgezet project dankzij de gemeentelijke Animal Welfare Party

Jane geeft aan: “In Alsager gaan we het nu op onze eigen manier aanpakken, met onze eigen bestuivingsstrategie voor de stad. Ik ben er trots op dat ik deel uitmaak van een plaatselijke gemeenschap die uit geweldige groepen bestaat met mensen die dit soort noodzakelijk werk vrijwillig willen doen. Het is jammer dat het moet, maar we boffen enorm dat het kan.

We zijn weer ergens ‘de eerste’ in en we hopen dat andere steden in het Verenigd Koninkrijk ons zullen volgen – we willen de informatie en ideeën in ieder geval graag delen, zoals we ook al deden met onze egeltunnels, een bepaling die vorig jaar werd aangenomen, waarin meer dan 30 gemeenten ons wilde volgen en ons om informatie vroegen.

Het actieplan voor bestuiving is geweldig nieuws voor de inwoners en natuur van Alsager en ik hoop dat andere mensen naar de inwoners van Alsager kijken, die het belang van bestuivende insecten begrijpen, en van hen kunnen leren, omdat dit probleem eenvoudigweg niet moet worden onderschat.

Ook is dit weer een voorbeeld van wat op gemeentelijke niveau door partijen voor de dieren kan worden bereikt – bestuivers, zo belangrijk als ze zijn – hebben nu eenmaal geen prioriteit bij andere partijen, terwijl wij de onderlinge samenhang van alle soorten dieren begrijpen en hiernaar handelen. Het is weer een fantastisch succes op gemeentelijk niveau voor de Engelse Animal Welfare Party.”

Bestuivers dragen in belangrijke mate bij aan de wereldwijde voedingsproductie, dus hangt hun gezondheid direct samen met het welzijn van mensen en andere dieren. Er zijn alleen al meer dan 20.000 soorten wilde bijeen, plus bijvoorbeeld vele soorten vlinders, vliegen, motten en wespen, die aan bestuiving bijdragen.