Nieuw Worldlog Marianne Thieme


23 april 2014

Veehouders die structureel de wet overtreden door dieren te verwaarlozen moeten een levenslang verbod krijgen op het houden van dieren! Daarover heb ik deze week Kamervragen gesteld. Het is onacceptabel dat de rechter geen levenslang houdverbod als zelfstandige strafmaatregel kan opleggen bij dierenverwaarlozing of –mishandeling omdat de wet dat niet toestaat. Wij willen dat dit kabinet, dat in het regeerakkoord hogere straffen bij dierenmishandeling en -verwaarlozing heeft aangekondigd, dit zo snel mogelijk gaat regelen.

Kalfjes in stal_FotoPvdD
De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit maakte onlangs bekend dat het aantal meldingen van verwaarloosde landbouwdieren stijgt. Er komen vooral meldingen over runderen, varkens en schapen die ondervoed zijn, in vieze stallen staan of geen medische verzorging krijgen. De NVWA houdt momenteel verscherpt toezicht op meer dan 300 veebedrijven. Een deel van deze bedrijven staat bij de NVWA bekend als notoire overtreders. Hard optreden is dus een must.

We zijn lekker op weg met de Europese verkiezingscampagne. Onze positie ten opzichte van Europa is groen eurokritisch en daarmee uniek. Wij zijn niet kritisch uit overwegingen van eigenbelang of nationalisme, maar uit overwegingen van mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Dit Europa zet de echte waarden zoals klimaat, de belangen van burgers en dieren, natuur, milieu en democratie op het spel en daarmee dus ook het lange termijnbelang van de burgers van de EU.

We hebben deze week onze posters gelanceerd en die laten klip en klaar zien hoe wij aankijken tegen Europa. Europa gaat met name over dieren, natuur en milieu. Drie van onze posters gaan over het feit dat de helft van het Europese budget is bestemd voor landbouw en visserij. We willen dat mensen nee zeggen tegen de landbouwsubsidies (megastallen), nee tegen gentech (Monsanto, gif) en nee tegen diertransporten.

Nee tegen landbouwsubsidies Nee tegen gentech
Nee tegen diertransporten Nee tegen machtsoverdracht EU

Onze vierde poster gaat over de macht van de Europese Unie uitbreiden of beperken. De ondemocratische en ontransparante Europese Unie is een weg in geslagen waarbij de vrije markt, de belangen van multinationals, de vrijhandelsverdragen met landen als de VS van primair belang zijn. Nationale parlementen worden steeds meer buiten spel gezet en het (sociaal)economische beleid, het budgetrecht van een individuele lidstaat wordt via de salamimethode steeds meer in handen gelegd van Brussel. Dit moet stoppen!

De Europese Unie is op gehele ondemocratische en ontransparante wijze bezig een vrijhandelsakkoord te sluiten met de Verenigde Staten. Genetische gemanipuleerde gewassen en hormoonvlees dreigen hierdoor op de Europese markt te komen. Zie hier een voorbeeld van een opfokbedrijf van kalfjes in Oregon in De Verenigde Staten. Kalfjes worden een half uur na de geboorte weggehaald bij hun moeder en elk in 1 krat gestopt. Het dierenwelzijn in de Europese Unie is zeker ook op een bedroevend laag niveau. Echter, als er een vrijhandelsakkoord komt met de VS waarbij we Amerikaans kalfsvlees op de markt moeten toestaan, dan wordt het erg moeilijk om de welzijnseisen op nationaal en Europees niveau te verhogen en in te zetten op een einde aan de bio-industrie.

opfokbedrijf
In mijn Worldlog van 7 april vertelde ik al over onze kandidatenlijst voor de Europese verkiezingen en onze lijstduwers uit Canada, Australië en de VS. De Kiesraad besloot vorige week dat onze kandidaten John Coetzee, Will Kymlicka en Tom Regan geschrapt worden. De reden die ze gaven is het ontbreken van een sticker in hun paspoort. Wij zijn het niet eens met deze beslissing en gaan daarom in beroep bij de Raad van State (rechtsorgaan in Nederland)!

John Coetzee

Kreeg deze week succeswens van Paul McCartney voor de Europese verkiezingen.

McCartney

Kijk ook hier naar zijn boodschap voor het Europees Parlement in 2009.

Vals alarm?vals alarmTot volgende week! Marianne

Cattle farmers who structurally violate the law by neglecting animals should be given a lifelong ban on keeping animals! I asked Parliamentary questions about that this week. It is unacceptable that, in case of animal neglect or abuse, the court cannot impose a lifelong ban on keeping animals as an independent sanction because the law does not permit it. We want this to be arranged as soon as possible by the Cabinet, which announced in the coalition agreement more severe sentences in case of animal abuse or neglect.

Kalfjes in stal_FotoPvdD

The Netherlands Food and Consumer Product Safety Authority (NVWA) recently announced that the number of reports of neglected farm animals is increasing. Most reports concern cows, pigs and sheep which are underfed, subsist in dirty stables or receive no medical care. The NVWA currently carries out tightened supervisions over more than 300 cattle farms. Some of these farms are known to the NVWA as notorious offenders. Hard action is therefore a must.

We are well underway in the European election campaign. Our position towards Europe is green eurocritical, which is unique. We are not critical on grounds of self-interest or nationalism, but on grounds of compassion, sustainability, personal freedom and personal responsibility. This Europe puts at stake the real values such as climate, the interests of citizens and animals, nature, the environment and democracy and, therefore, also the long-term interest of the citizens of the EU.

This week, we presented our posters, which clearly show how we look at Europe. Europe concerns mostly animals, nature and the environment. Three of our posters relate to the fact that half of the European budget is intended for agriculture and fisheries. We want people to say no to agricultural subsidies (mega stables), no to GMO (Monsanto, poison) and no to animal transport.

Against agricultural subsidies Against GMO
Against agricultural subsidies Against GMO
Against animal transport Against transfer of power to EU
Against animal transport Against transfer of power to EU

Our 4th poster relates to enhancing or limiting the power of the European Union. The undemocratic and non-transparent European Union has taken a path where the free market, the interests of multinationals, and free-trade agreements with countries such as the US are of primary importance. National parliaments are increasingly sidelined and salami tactics are used to place the (socio) economic policy, the budget right of an individual MemberState into the hands of Brussels more and more. This must stop!

The European Union is in the process of entering into a free-trade agreement with the United States in an entirely undemocratic and non-transparent manner. As a result, genetically modified crops and hormone meat threaten to come on the European market. See here for an example of a calf breeding farm in Oregon in the United States. Half an hour after their births, calves are removed from their mothers and placed in 1 crate each. Animal welfare in the European Union is certainly at a pitifully low level, as well. But if there is a free-trade agreement with the US, with us having to allow American veal on the market, it will become very difficult to increase welfare requirements on a national and European level and to put an end to factory farming.

opfokbedrijf

In my Worldlog of 7 April, I already mentioned our list of candidates for the European elections and the other persons on our list, from Canada, Australia and the US. The Electoral Council decided last week that our candidates John Coetzee, Will Kymlicka and Tom Regan be deleted. The reason they gave is a missing stamp in their passports. We disagree with this decision and will therefore lodge an appeal with the Council of State (legal body in the Netherlands)!

1397569820_portretJohn Coetzee

I received a good luck wish from Paul McCartney this week for the European elections.

McCartney

See here for his message to the European Parliament in 2009.

False alarm?

vals alarm

Until next week! Marianne