Nieuw Worldlog Marianne Thieme


14 april 2014

Afgelopen week vond in de Tweede Kamer de door ons georganiseerde bijeenkomst plaats over het beheer van dieren in het wild. We hadden de bijeenkomst georganiseerd naar aanleiding van de Groot Wild Enquête van Natuurmonumenten (een natuur beherende organisatie in Nederland) en was bedoeld om Kamerleden te informeren over de mogelijkheden voor natuurlijk populatiebeheer, met het oog op het Kamerdebat over wildbeheer op 16 april. Uit de Groot Wild Enquête is naar voren gekomen dat de meerderheid van de ondervraagden natuurlijke populaties in plaats van bejaging van dieren wil. Volgens de aanwezige wetenschappers en natuurbeheerders is deze wijze van beheer ook het beste voor de natuur. Natuurlijke populatiebeheer vergroot daarbij de zichtbaarheid van dieren.

1397135695_IMG_0349

1397135634_090414_bijeenk_wildbeer_foto_1

De campagne voor de Europese verkiezingen komt goed op gang. Vorige week dinsdag heb ik nog een gesprek gehad met de Zweedse Partij voor de Dieren die ook mee gaat doen aan de Europese verkiezingen.

Afgelopen zaterdag vond het eerste verkiezingsdebat plaats waar onze lijsttrekker Anja Hazekamp in actie kwam. Het debat werd georganiseerd door COC Nederland, een organisatie die opkomt voor de belangen van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT). Als partij ondersteunen wij de emancipatiebeweging voor LHBT van harte. Mensen en dieren hebben het recht om te leven naar hun aard en om in alle vrijheid keuzes te maken. Het debat was een mooie aftrap van een reeks interessante verkiezingsdebatten die zullen volgen. Op naar Europa!

COC1

COC4

COC5

In mijn vorige Worldlog vertelde ik al welke toonaangevende lijstduwers op onze Europese kandidatenlijst staan. Ik ben trots om te kunnen melden dat ook de Brits-Amerikaanse Ingrid Newkirk toegevoegd is als lijstduwer op onze lijst. Ingrid is directeur van dierenbeschermingsorganisatie PETA. En ook de Britse schrijver Redmond O’Hanlon steunt ons als lijstduwer. Geweldig!

En dat wij hard nodig zijn in Europa bleek maar weer eens uit een artikel van het Nederlandse dagblad Trouw. Negen zittende Europarlementariërs uit Nederland benoemden hun grootste wapenfeiten van de afgelopen jaren, maar wat blijkt: niemand deed iets voor dieren. Het wordt dus hoogtijd dat wij Europa wakker gaan schudden. Go Anja Hazekamp! 🙂

Tot slot nog een filmtip: Speciesism, the movie.

Tot volgende week!

Last week, the meeting arranged by us on the management of wildlife animals was held in the Lower House. We had arranged the meeting further to the Big Game Questionnaire held by Natuurmonumenten (an organisation which manages nature areas in the Netherlands), and it was intended to inform the Members of the Lower House of the possibilities for natural population management, with a view to the Parliamentary Debate on wildlife management on the 16th of April next. The Big Game Questionnaire established that the majority of the respondents prefer natural populations to animal hunting. According to the scientists and nature conservators present at the meeting this is also the best option for nature itself. Furthermore, natural population management enlarges the visibility of animals.

1397135695_IMG_0349

1397135634_090414_bijeenk_wildbeer_foto_1
Our campaign for the European elections gets off to a strong start. Tuesday last week, I was talking to the Swedish Party for the Animals which will also participate in the European elections.

The first electoral debate attended by Anja Hazekamp, who is heading our list for the European elections, was held last Saturday. The debate was organised by COC Nederland, an organisation that stands for the interests of lesbians, homosexuals, bisexuals and transgenders (LHBT). As a party we strongly support the emancipation movement for LHBT. People and animals have a right to live by their nature and make choices in freedom. The debate was a great kick-off for a series of interesting electoral debates that will follow. On our way to Europe!

COC1

COC4

COC5

In last week’s Worldlog I already told you about the prominent candidates at the bottom of our list for the European elections. I am proud to tell you that the British-American Ingrid Newkirk has also added her name to our candidate’s list. Ingrid is head of the animal protection organisation PETA. And also the British author Redmond O’Hanlon is on our list. Wonderful!

And that our party is badly needed in Europe was demonstrated by an article in the Dutch newspaper Trouw. Nine members of the European Parliament from the Netherlands named their biggest achievements of the past years, but it turns out that: none of them did anything for animals. It’s time that we wake up Europe. Go Anja Hazekamp! 🙂

And last but not least a film tip: Speciesism, the movie.

Until next week!