Nieuw Worldlog Marianne Thieme


17 februari 2014

Marius, de gedode giraffe uit een dierentuin in Denemarken houdt de gemoederen in Nederland terecht flink bezig. Mijn collega Esther Ouwehand heeft ook Kamervragen gesteld over de Nederlandse situatie. Wij vinden dat er discussie moet komen over de ethisch aanvaardbaarheid om dieren te fokken in een dierentuin en daarna de jongen weer af te maken. Dierentuinen zijn commerciële instellingen die elk jaar jonge dieren willen om extra publiek te trekken.

BgWOaapCAAA9A2y (1)

In Duitsland en Engeland is het verboden om gezonde dieren te doden. Helaas is dat in Nederland (en Denemarken) nog niet het geval. Daar moet snel verandering in komen. Wij staan sowieso niet positief tegen het houden van wilde dieren in een dierentuin. Het tentoonstellen van dieren is niet meer van deze tijd. Er zijn legio mogelijkheden om iets te leren over de natuur. Om kinderen en volwassenen iets bij te brengen over het dierenrijk kan je beter met kinderen de Nederlandse natuur in gaan en daar wilde dieren ontdekken. Nu is de boodschap dat je dieren uit het wild mag opsluiten. Teken hier de petitie om de dierentuin in Denemarken te laten sluiten!

Afgelopen week heb ik een debat gehad over privacy. Privacy is veiligheid. Elke keer als we onze privacy opgeven, geven we een deel van onze veiligheid op. Het kabinet heeft toegezegd met een visie te komen op het verzamelen, bewaren en verkopen van grote datasets, zogenaamde ‘Big data’, door bedrijven en (zorg)instellingen. Medische gegevens zijn zeer privacy gevoelig en als die op straat komen te liggen, kan dat mensen tegenhouden om naar de dokter te gaan. De minister van Economische Zaken zegde eveneens toe dat het kabinet extra aandacht gaat besteden aan kinderen. Kinderen worden vaak verleid met spelletjes op smartphones en tablets, maar moeten vervolgens toegang geven tot privacygevoelige gegevens. Wij vinden dat het ruilen van privacygevoelige informatie door kinderen voor apps niet moet kunnen!

Het leek zo’n nobel en royaal initiatief, een conferentie afgelopen week om de jacht op bedreigde diersoorten ter discussie te stellen. De Prinsen Charles en William namen het voortouw en tal van natuurbeschermingsorganisaties sloten zich aan. En inderdaad, er is geen tijd te verliezen omdat het slecht gaat met de tijgers, de olifant, de neushoorn en tal van andere dieren die illegaal belaagd worden.

Maar hoe geloofwaardig zijn de prinsen als het gaat om hun eigen jachthobby? Prins William ging een paar dagen voor de conferentie naar Spanje om op het jachtterrein van de Duke of Westminster herten en zwijnen te schieten, terwijl bekend is dat de Spanjaarden jachtvormen toestaan die in veel Europese landen inmiddels verboden zijn zoals de jacht met speren vanaf paarden en de drijfjacht.

Prince_William_Prince_Harry_hunting_Spain_wild_boar_save_wildlife_campaign_Prince_Charles-458668Bron: express.co.uk

En Prins Charles liet al eens weten dat als de Engelse regering de vossenjacht zou verbieden, hij dan mogelijk het land zou verlaten en de rest van z’n leven zou gaan skiën in plaats van Koning worden. Ook onze eigen Koning Willem Alexander is een fervent jager in binnen- en buitenland.

Prins_Willem_AlexFotovanPartijvoor deDieren

Als leden van Koninklijke families echt hun invloed willen aanwenden om dieren voor uitsterven te behoeden zullen ze moeten beginnen eerst zelf een royaal gebaar te maken: stoppen met het voor de lol doodschieten van dieren, ook als die (nog) niet bedreigd worden.

Afgelopen vrijdag was het Valentijnsdag. Deze hoorde daar zeker bij:
http://newsfeed.time.com/2014/02/12/see-birds-fly-in-the-shape-of-a-heart/

Groet,

Marianne

Marius, the killed giraffe from the Zoo in Denmark justifiably exercises many Dutch minds. My colleague Esther Ouwehand asked Parliamentary questions about the Dutch situation. We think that there should be a discussion on the ethical acceptability of breeding animals in the Zoo and then killing the young ones. Zoos are commercial institutions that want to have young animals every year to attract more public.

BgWOaapCAAA9A2y (1)

In Germany and England it is forbidden to kill healthy animals. Unfortunately, that is not yet the case in the Netherlands (or Denmark). That must change soon. We are not in favour of keeping wild animals in Zoos any way. Exhibiting animals is something that belongs to the past. There are many possibilities to learn something about nature. To impart knowledge on the animal kingdom to children and adults, it would be better to bring the children into Dutch nature to discover wild animals. The message is now that it is okay to keep wild animals in captivity. Sign the petition here to close the Zoo in Denmark!

Last week, I had a debate about privacy. Privacy is safety. Every time we give up privacy, we give up part of our safety.

The government has promised to formulate a vision on the gathering, keeping and selling of big datasets, so-called ‘Big data’, by companies and (healthcare) institutions. Medical data is highly privacy sensitive and if the data becomes public it might discourage people from visiting a doctor. The Minister of Economic Affairs also promised that the government will pay extra attention to protecting children. Children are often invited to play games on smartphones and tablets, but then have to give access to privacy sensitive data. We think that exchanging privacy sensitive information for apps should not be allowed!

It seemed such a noble and generous initiative – last week a conference was held on the hunting of threatened species. Prince Charles and Prince William took the lead and many nature protection organisations joined them. Indeed, there is no time to lose because the tigers, elephants, rhinoceros and many other endangered animals are in a bad way.

But how reliable are those Princes when it comes to their own hunting hobby? A few days prior to the conference, Prince William went to Spain to hunt for deer and wild pigs at the Duke of Westminster’s hunting grounds, while it is generally known that the Spanish allow ways of hunting that are now prohibited in many European countries, such as hunting with spears from horses and drive hunting.

Prince_William_Prince_Harry_hunting_Spain_wild_boar_save_wildlife_campaign_Prince_Charles-458668express.co.uk

And Prince Charles has already let us know that if the English government should decide to ban fox hunting, he might leave the country to ski for the rest of his life instead of becoming the King. Our own King Willem Alexander is also a fervent hunter at home and abroad.

Prins_Willem_AlexFotovanPartijvoor deDieren

If the members of the Royal families really want to use their influence to guard animals from becoming extinct, they first have to make a generous gesture themselves: stop killing animals just for fun, also if they are not (yet) threatened.

Last Friday was Valentine’s Day. This was part of it:
http://newsfeed.time.com/2014/02/12/see-birds-fly-in-the-shape-of-a-heart/

Greetings,

Marianne