Worldlog Tjedan 8 – 2014


17 veljače 2014

Marius, žirafa koja je ubijena u Danskom zoološkom vrtu, još uvijek s pravom budi emocije u Nizozemskoj. Moj kolega Esther Ouwehand je postavila parlamentarno pitanja o nizozemskoj situaciji. Etička rasprava o uzgajanju i razmnožavanju kao i smaknuću životinja u zoološkom vrtu je po nama neophodna! Zoološki vrtovi su komercijalne institucije koje žele nove mlade životinje svake godine samo zato da bi privukli dodatne posjetitelje.

BgWOaapCAAA9A2y (1)

U Njemačkoj i Velikoj Britaniji je zabranjeno ubijati zdrave životinje. Nažalost, u Nizozemskoj (i Danskoj) to još uvijek nije slučaj. Ovo bi se brzo trebalo promijeniti. Mi svejedno nismo za držanje divljih životinja u zoološkom vrtu. Izložba životinja je koncept koji je zastario. Postoje mnoge mogućnosti za učenje o prirodi. Da bi djeca i odrasli nešto naučili o životinjskom carstvu, bilo bi bolje s djecom krenuti u nizozemsku prirodu i tamo otkriti životinjski svijet. Poruka sadašnjeg sistema je da je dozovoljeno zatočavati divlje životinje. Potpišite ovdje peticiju za zatvaranje danskog zoološkog vrta!

Prošli tjedan sam imala raspravu o zaštiti privatnosti. Zaštita privatnosti znači sigurnost. Svaki put kad se odreknemo naše privatnosti, odrečemo se određenog dijela vlastite sigurnosti.

Vlada je obećala da će predstaviti svoju viziju o prikupljanju, pohrani i prodaji velikih skupova podataka, tzv ‘Big Data’, od strane tvrtki i (zdrastvenih) ustanova. Osobni zdravstveni podaci predstavljaju vrlo osjetljive informacije s kojima treba izuzetno pažljivo upravljati. Kad bi ovi podaci iscurili, ljudi bi mogli izgubiti povjerenje u sistem i zbog toga na primjer prestati ići kod liječnika. Ministar gospodarstva je također obećao da će Vlada posebnu pozornost posvetiti djeci. Djeca se često namamljuju s igrama za smartfone i tablete, ali su onda prisiljena da pristanu da daju pristup njihovim osjetljivim informacijama. Mi mislimo da se djeca ne smiju preko aplikacija namamljivati i na taj nacin prikupljati povjerljive informacije.

Činilo se da se radi o nekoj plemenitoj i velikodusnoj inicijativi, kada je prošloga tjedna bila konferencija o preispitivanju moralnosti kada se radi o lovu na ugrožene životinjske vrste.

Prinčevi Charles i William su preuzeli inicijativu i brojne organizacije za zaštitu prirode su im se pridružile. I doista, nesmijemo gubiti vrijeme zato što je položaj tigrova, slonova, nosoroga i mnogih drugih životinja koji se nezakonito ubijaju vrlo loš.

Ali koliko su vjerodostojni prinčevi kada je u pitanju njihov vlastiti lovački hobi? Princ William, je nekoliko dana prije konferencije išao u Španjolsku kako bi, na lovištu vojvode od Westminstera, upucavao jelene i divlje svinje, dok je poznato da Španjolci dopuštaju vrste lova koje su u mnogim europskim zemljama sada zabranjene (kao što su lov sa kopljima na konjima i hajka na životinje).

Prince_William_Prince_Harry_hunting_Spain_wild_boar_save_wildlife_campaign_Prince_Charles-458668express.co.uk

Isto tako je princ Charles ranije dao do znanja da ako bi britanska vlada odlučila zabraniti lov na lisice, on bi vjerojatno napustio zemlju i ostatak svog života proveo na skijanju umjesto da postane Kralj. Naš vlastiti Kralj William Alexander je strastveni lovac u Nizozemskoj i inozemstvu.

Prins_Willem_AlexFotovanPartijvoor deDieren

Ako članovi kraljevskih obitelji stvarno žele izkoristiti svoj utjecaj da spriječe izumiranje životinjskih vrsta, morati će prvo sami napraviti velikodušnu gestu: da prestanu ubijati životinje za zabavu, čak i ako te životinje nisu (još) ugrožene.

Prošlog petka je bilo Valentinovo. Ova slika je sigurno prikladna za taj dan:
http://newsfeed.time.com/2014/02/12/see-birds-fly-in-the-shape-of-a-heart/

Pozdrav,

Marianne

Marius, the killed giraffe from the Zoo in Denmark justifiably exercises many Dutch minds. My colleague Esther Ouwehand asked Parliamentary questions about the Dutch situation. We think that there should be a discussion on the ethical acceptability of breeding animals in the Zoo and then killing the young ones. Zoos are commercial institutions that want to have young animals every year to attract more public.

BgWOaapCAAA9A2y (1)

In Germany and England it is forbidden to kill healthy animals. Unfortunately, that is not yet the case in the Netherlands (or Denmark). That must change soon. We are not in favour of keeping wild animals in Zoos any way. Exhibiting animals is something that belongs to the past. There are many possibilities to learn something about nature. To impart knowledge on the animal kingdom to children and adults, it would be better to bring the children into Dutch nature to discover wild animals. The message is now that it is okay to keep wild animals in captivity. Sign the petition here to close the Zoo in Denmark!

Last week, I had a debate about privacy. Privacy is safety. Every time we give up privacy, we give up part of our safety.

The government has promised to formulate a vision on the gathering, keeping and selling of big datasets, so-called ‘Big data’, by companies and (healthcare) institutions. Medical data is highly privacy sensitive and if the data becomes public it might discourage people from visiting a doctor. The Minister of Economic Affairs also promised that the government will pay extra attention to protecting children. Children are often invited to play games on smartphones and tablets, but then have to give access to privacy sensitive data. We think that exchanging privacy sensitive information for apps should not be allowed!

It seemed such a noble and generous initiative – last week a conference was held on the hunting of threatened species. Prince Charles and Prince William took the lead and many nature protection organisations joined them. Indeed, there is no time to lose because the tigers, elephants, rhinoceros and many other endangered animals are in a bad way.

But how reliable are those Princes when it comes to their own hunting hobby? A few days prior to the conference, Prince William went to Spain to hunt for deer and wild pigs at the Duke of Westminster’s hunting grounds, while it is generally known that the Spanish allow ways of hunting that are now prohibited in many European countries, such as hunting with spears from horses and drive hunting.

Prince_William_Prince_Harry_hunting_Spain_wild_boar_save_wildlife_campaign_Prince_Charles-458668express.co.uk

And Prince Charles has already let us know that if the English government should decide to ban fox hunting, he might leave the country to ski for the rest of his life instead of becoming the King. Our own King Willem Alexander is also a fervent hunter at home and abroad.

Prins_Willem_AlexFotovanPartijvoor deDieren

If the members of the Royal families really want to use their influence to guard animals from becoming extinct, they first have to make a generous gesture themselves: stop killing animals just for fun, also if they are not (yet) threatened.

Last Friday was Valentine’s Day. This was part of it:
http://newsfeed.time.com/2014/02/12/see-birds-fly-in-the-shape-of-a-heart/

Greetings,

Marianne