Nieuw Worldlog Marianne Thieme


18 maart 2013

Ik heb bij het debat over grootschalige voedselfraude bij de regering erop aangedrongen dat de overheid streng moet controleren en handhaven op voedsel. Ook moeten we af van de drang om steeds goedkoper te produceren. Gelukkig werd duidelijk dat deze mening door meerdere partijen en de staatssecretaris van Economische Zaken werd gedeeld.

De staatssecretaris wil onder andere de vleesindustrie meer laten betalen voor controle en handhaving door de overheid en ook wil zij meer overheidscontroles. Dit stemt hoopvol, de slager mag straks minder z’n eigen vlees gaan keuren! Ik kijk dan ook positief uit naar de te nemen maatregelen en ga ervan uit dat het kabinet zal inzetten op dit beleid en ervoor zorgt dat voedselfraudeurs geen enkele kans meer hebben.

Want, de voedselschandalen van de afgelopen tijd zijn niet nieuw. EHEC, de gekke koeienziekte, en salmonellazalm zijn slechts voorbeelden. Voedselschandalen spelen al zeker 25 jaar en laten de structurele problemen in de voedsel- en vleesindustrie zien. Ze zijn gekoppeld aan de drang om zo goedkoop mogelijk te produceren. Die drang leidt tot opportunistisch gedrag. De handelaren willen vlees zo goedkoop mogelijk inkopen en zoeken naar de goedkoopste aanbieder, vaak op grote afstand en zonder dat ze die kennen.

Terwijl de partijen in de voedingsindustrie al jaren zoeken naar goedkope producten is het beleid van de overheid steeds gericht op zelfregulering. Maar zelfregulering werkt niet in een sector die nauwelijks zelfkritiek kent. Het moet nu anders! De overheid moet de controle weer primair in eigen hand nemen en er streng op toe zien dat fraudeleuze praktijken worden opgespoord en aangepakt. Dit kan door extra controleurs, betere handhaving en strengere straffen. Zelfregulering moet definitief tot het verleden gaan behoren.

Mooi nieuws voor de ijsbeer! De regering moet zich in Europa inzetten voor een Europees import- en handelsverbod op ijsbeerproducten. Dit na aanleiding van onze moties, die door de hele Kamer werd gesteund. Vorige week was er op de CITES-top een stemming over het voorstel van de Verenigde Staten om de ijsbeer de allerhoogste beschermingsstatus te geven. De lidstaten van de Europese Unie hebben toen gezamenlijk besloten het voorstel niet te steunen. De Europese Unie is met een aandeel van 65% de grootste importeur van ijsbeerproducten.

Het is beschamend dat de Europese Unie een internationaal import- en handelsverbod heeft geblokkeerd. Nederland dient nu, dankzij onze aangenomen motie, binnen de Europese Unie de druk op te voeren om zo spoedig mogelijk een Europees import- en handelsverbod voor ijsbeerproducten in te stellen.

En meer goed nieuws deze week! De regering moet energieverspilling tegengaan door het ’s avonds en ’s nachts aanlaten van verlichting in lege kantoor- en winkelpanden aan banden te leggen. In Frankrijk wordt het voor winkels en kantoren binnenkort verplicht om de lichten uit te doen nadat de laatste werknemer naar huis gaat. Wij willen dat Nederland dit goede voorbeeld volgt en ook een dergelijke verplichting invoert.

Groet! Marianne

In the debate on large-scale food fraud, I let the government know in no uncertain terms that it needs to strongly police and enforce food regulations. We also need to get rid of the pressure to produce ever cheaper food. Fortunately, several parties and the State Secretary of Economic Affairs share this opinion.

The State Secretary wants the meat industry to pay for government inspection and enforcement and she also wants more government inspections. This sounds hopeful! The butchers will no longer be allowed to set the standard! I feel good about the measures to come and assume the cabinet will work hard to make this policy a reality. It will ensure food fraudsters will not get a look in.

Because, have you noticed the number of food scandals recently? EHEC, mad cow disease, and salmonella salmon are just a few examples. We’ve had food scandals these last 25 years, and they show the structural issues with our food and meat industries. They’re linked to the push to produce food as cheaply as possible. This leads to opportunistic behaviour. Traders want to purchase meat as cheap as they can and look for the cheapest bidder, often at great distance and without knowing who they are.

While the parties in food industry have been searching for the cheapest products for years, the government’s policy has always focused on self-regulation. But self-regulation doesn’t work in a sector that won’t look at itself in the mirror. We need change now! The government needs to take over primary inspection duties and to make sure that fraudulent practices are detected and dealt with. This is possible with additional inspectors, better enforcement and more severe punishments. Self-regulation must definitively belong to the past.

Great news for the polar bear! The government needs to work in Europe for a European import and trade back on polar bear products. This, as a result of our motions, was supported by the entire house. Last week the CITES summit reached consensus on a proposal by the United States to give the polar bear the very highest protection rating. The European Union member states then jointly decided not to support the proposal. The European Union, at 65%, imports the most polar bear products.

How shameful that the European Union blocked an international import and trade ban. Thanks to the accepted motion, the Netherlands must now pressure the European Union to set up a European import and trade ban on polar bear products as quickly as possible.

More good news this week! The government needs to combat energy wastage by cutting back on the number of lit empty office and shopping spaces at night. France will soon make it compulsory for shops and offices to shut off the lights after the last employee has gone home. We want the Netherlands to follow this good example and introduce a similar obligation.

Greetings! Marianne