Nieuw Worldlog Marianne Thieme


28 oktober 2013

Afgelopen week was het herfstreces in de Tweede Kamer. Geen debatten, maar het werk liep wel gewoon door. Ik heb onder andere Kamervragen gesteld naar aanleiding van een uitspraak van minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De minister heeft een vleesverwerker en kalverslachter een toezegging gedaan van haar steun om de internationale kalverenhandel te bevorderen. Gezien de recente voedselschandalen vind ik deze toezegging zeer ongewenst. De vee- en vleesindustrie hebben namelijk te kampen met een aaneenschakeling van voedselschandalen, zoals vlees met poepbacteriën en het wegsnijden van ontdooid, groen en stinkend vlees om dit vervolgens als vers vlees weer te verkopen. Er loopt nu een onderzoek naar de risico’s in de Nederlandse vleessector. Wordt dus vervolgd!

Kalfjes in stal_FotoPvdD

De Franse documentaire Encounters with an Egalitarian: Yves Bonnardel is afgelopen week uitgebracht. De documentaire gaat in op het gedachtegoed van Yves Bonnardel. Hij is een Franse dierenrechtenactivist en heeft vele publicaties op zijn naam staan, die vooral ingaan op de plek die wij dieren geven in de Westerse samenleving en de verschillende manier waarop wij dieren gebruiken. Op http://egalitariste.com/ is de 30 minuten durende documentaire te zien met Engelse ondertiteling.

Nog drie dagen om te tekenen voor een proefdiervrij Europa! Op de website http://www.stopvivisection.eu/ zijn al meer dan een miljoen handtekeningen verzameld om de Europese Unie te dwingen andere keuzes te maken wat betreft proefdieronderzoek. Met een miljoen handtekeningen is het binnen Europa mogelijk om mee te kunnen praten over het te voeren beleid. Het is dan ook zeer goed dat de 1 miljoen handtekeningen zijn gehaald, maar hoe meer handtekeningen hoe meer kans er bestaat dat er gekeken worden naar andere mogelijkheden wat betreft onderzoeken waar nu nog dieren voor worden gebruikt.

Resusaap_proefdiervrij_vrijtegebruiken

Luister naar dit prachtige nummer ‘Say no’, met een sterk pleidooi tegen de trofeejacht in Afrikaanse landen.

Leuk nieuwtje: Op 12 en 13 december organiseert de Animal Politics Foundation (APF) een internationaal congres over dierenrechten en dierenpolitiek in Istanbul. De APF is de stichting waar de Partij voor de Dieren haar internationale activiteiten heeft ondergebracht. De APF wil op deze conferentie een vertaalslag maken van politieke theorieën over politieke vertegenwoordiging van dieren naar de praktijk- en viceversa. De APF hoopt dat de conferentie zal leiden tot meer contact tussen personen die bij deze politieke beweging betrokken zijn! Dat zou zeker mooi zijn!

In het kader van het versterken van de banden tussen de verschillende partijen voor de dieren, ga ik begin januari naar Lissabon en Madeira om daar te praten met de lokale vertegenwoordigers van PAN. Op Madeira heeft PAN een vertegenwoordiger in het parlement en sinds kort is er ook een vertegenwoordiger van PAN in Lissabon. Erg leuk en nuttig om te zien hoe PAN in Portugal en op Madeira een politieke dierenrechtenpartij vorm weet te geven.

Tot volgende week!

Marianne

Last week was Autumn Recess in the Lower House. There were no debates, but work continued as per usual. I worked at such things as asking parliamentary questions as a result of a ruling by Minister Ploumen of Foreign Trade and Development Cooperation. The minister committed to providing her support to a meat processor and calf slaughter in promoting the international veal trade. Given the recent food scandals, I think this commitment is inappropriate – the livestock and meat industries are contending with a series of scandals, such as meat that contains faecal bacteria and trimming away thawed, green and smelly meat to sell as fresh meat. Research into the risks in the Dutch meat sector is currently underway. To be continued!

Kalfjes in stal_FotoPvdD

The French documentary Encounters with an Egalitarian: Yves Bonnardel was released last week. The documentary explores Yves Bonnardel’s philosophy. He is a French animal rights activist and has many publications to his name that chiefly detail the place we give animals in Western society and the various ways we use them. Go to http://egalitariste.com/ for a 30-minute French language documentary with English subtitles.

There are just three days left to sign the petition for a laboratory animal-free Europe! The http://www.stopvivisection.eu/ website has collected more than one million signatures to push the European Union into making different choices when it comes to research that involved laboratory animals. One million signatures makes it possible to join in on the European discussion so it’s fantastic that they’ve reached that goal, although the more signatures they obtain, the more likely Europe is to look at other options as far as research that uses animals is concerned.

Resusaap_proefdiervrij_vrijtegebruiken

Listen to this incredible song ‘Say No’. It contains a strong argument against trophy hunting in African countries.

Some cool news: The Animal Politics Foundation (APF) is organising an international conference on 12 and 13 December on animal rights and animal politics in Istanbul. The APF supports the Party for the Animals in its international activities. The APF will use this conference to translate political theories on political representation for animals into practice and vice versa. The APF hopes the conference will lead to more contact between the people involved in this political movement. That would definitely be a good thing!

I am going to Lisbon and Madeira at the start of January next year speak to the local PAN representatives, as part of my work to promote ties between the various Parties for the Animals. Madeira has one PAN representative in parliament and Lisbon voted one in recently as well. It’s wonderful seeing PAN give shape to a political animal rights party in Portugal!

See you next week!

Marianne