Nieuw Worldlog Marianne Thieme


15 juli 2013

In dit laatste Worldlog voor de zomerstop breng ik je graag op de hoogte van het laatste nieuws.

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken, waar ook landbouw onder valt, gaat op ons aandringen onderzoek doen naar het dumpen van vis op zee. Onlangs onthulde Greenpeace dat een Nederlandse supertrawler anderhalf miljoen dode haring in zee gooide om ruimte te maken voor een school haring van (nog) betere kwaliteit. Deze zogenaamde ‘highgrading’ is verboden, maar er is nauwelijks controle op visserij op open zee. Wij willen een harde aanpak van illegale visserij en hebben daarom de staatssecretaris gevraagd de omvang van de fraude in kaart te brengen. Naar aanleiding van onze motie hierover zegde de staatssecretaris toe zo’n onderzoek te starten.

De zomer is van start gegaan en veel mensen genieten van de warme zomerdagen. Maar tijdens deze periode hebben veel dieren het zwaar, zoals dieren die in potdichte veestallen leven waarbij de ventilatie niet (goed) werkt.

In de dichte stallen is ventilatie voor dieren noodzakelijk om te overleven. Ventilatie is zeer kwetsbaar voor technische fouten, die grote gevolgen kunnen hebben voor het dierenwelzijn. Door slechte ventilatie kunnen de ammoniakconcentraties binnen een stal sterk oplopen, wat bij dieren kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals irritaties aan de luchtwegen en het ontstaan van ziektekiemen. Ook leiden hogere temperaturen in de zomer tot ernstige welzijnsproblemen. Dieren hebben geen toegang tot frisse lucht en krijgen niet de mogelijkheid om bij hoge temperaturen af te koelen. Er worden helaas geregeld incidenten gemeld over defecte ventilatoren in stallen waardoor dieren kunnen stikken door het gebrek aan frisse lucht. Zo zijn er in juni nog 1100 varkens gestikt nadat het ventilatiesysteem in een stal uitviel.

Dit kan zo niet langer en daarom heeft onze fractie de regering via een motie opgeroepen tijdens de zomermaanden extra controles uit te voeren op temperatuur en luchtkwaliteit in de stallen. Ik ben erg verheugd dat ons voorstel voldoende steun kreeg in de Kamer, waardoor er extra controles uitgevoerd worden.

In Kenia is drie ton aan ivoor onderschept dat als pinda’s doorgevoerd werd naar Maleisië. De ivoorhandel moet snel stoppen!

Zoals gezegd was dit mijn laatste Worldlog voor de zomerstop, eind augustus verschijnt er weer een nieuw Worldlog. Hoe kan ik dit blog beter afsluiten dan met de filmpjes van Severn Suzuki en Luiz Antonio; twee jonge en inspirerende dierenbeschermers. Zeer de moeite waard om te bekijken!

En mocht je van de zomer ergens een momentje hebben om onze documentaires te bekijken of te delen met anderen, hier zijn ze:

De Haas in de Marathon

Sea The Truth

Meat the Truth

Fijne zomer!

Marianne

In this last Worldlog before the summer recession, I would like to inform you of the latest news.

On our urgent request, State Secretary Dijksma of Economic Affairs, which includes Agriculture, will investigate the dumping of fish at sea. Greenpeace recently revealed that a Dutch supertrawler threw one and half million dead herring into the sea to make room for a school of herring of a (n) (even) better quality. This so-called ‘high-grading’ is prohibited, but there is hardly any control on the fishing on open sea. We want the government to tackle illegal fishing and have asked the State Secretary to investigate the extent of the fraud. In response to our motion, the State Secretary has promised to start such investigation.

Summer has started and many people are enjoying the warm summer days. But during these days many animals are suffering, like the animals packed in tight stables where ventilation is not working (properly).

Ventilation is essential for animals to be able to survive in closed stables. Ventilation is vulnerable to technical failures, which can impact animal welfare in a major way. Ammonia concentrations in stables can greatly increase through bad ventilation, which can lead to animal health problems, such as irritated airways and the creation of germs. High temperatures in summer also lead to serious welfare issues. The animals have no access to fresh air and have no possibility to cool down when temperatures are hot. Unfortunately, incidents are regularly reported involving defective ventilation in stables through which animals can suffocate because of the lack of fresh air. For example, 1100 pigs died in June after the ventilation system in the stable broke down.

This should not happen again and that’s why our party called the government through a motion to carry out extra inspections during the summer months on temperatures and air quality in stables. I am really pleased that our motion was supported by enough members of the Parliament, as a result of which extra inspections will be carried out.

In Kenya three tonnes of ivory was intercepted that would be transported as peanuts to Malaysia. Ivory trade should be banned quickly!

As previously said, this is my last Worldlog before the summer recession; a new Worldlog will appear again at the end of August. There is no better way to finish this blog than by showing the films of Severn Suzuki and Luiz Antonio; two young and inspiring animal protectors. Great stuff to watch!

Have a great summer!

Marianne